Original text


 Adroddiadau o'r holl gyfarfodydd yn cynnwys y Twyni Llandanwg Diogelu Grŵp

(mewn trefn gronolegol)

Cyfarfod Cyffredinol, Mehefin 7, 2012 Roedd y grŵp yn cyfarfod am 1830 ar Fehefin 7fed yn y Ganolfan Fynydd Gristnogol trwy ganiatd caredig y Cyfarwyddwr

Presennol: Graham Tottle, Rosy Berry, Jill Smith, Colin Mackie, Ned Thomas, John Wynne, Jenny Wynne, Ben Wynne, Simon Lewis Jones, Dafydd Roberts, Asiantaeth yr Amgylchedd. Byddwn yn colli David Robinson ac mae ein meddyliau gyda Alison. Rydym yn gobeithio y byddai Roger Wilyman dal i fod gyda ni.

1 Cofnodion y cyfarfod diwethaf yn cael eu cytuno a'u llofnodi, yn amodol ar y cywiriad bod Huw Davies yn cynrychioli Cyngor Gwynedd.

2 Ymddiheuriadau Alison Robinson wedi ysgrifennu i ddweud ei bod yn gadael y Pwyllgor, ond byddai'n hoffi i gadw mewn cysylltiad fel un o Gyfeillion "o Twyni Llandanwg ". Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth Caerwyn Roberts, Anne Hughes a Tim Bush.

3 Materion yn Codi: Trafodwyd is na

4 Adolygiad o'r Cynllun Rheoli Traethlin. Croesawyd Mr Dafydd Roberts, sef y peiriannydd bennaf gyfrifol am yr aber yn gweithio o fewn Adran yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn y maes hwn. Mae wedi bod mewn cysylltiad datblygu a hanes y blaen aber a'r mr am flynyddoedd lawer. Dywedodd ei fod yn croesawu'r cyfle hwn i gael mewn cysylltiad grwpiau fel ni sy'n ymwneud nid gyda y lefel macro, ond mae'r datblygiadau ar lefel micro yn yr ardal. Dywedodd Simon Lewis Jones bod angen i ni roi un bennod tu l i ni, sef y lleoliad o fyrnau o wair a brwyn yr oeddem wedi gobeithio y byddai yn helpu i adeiladu i fyny 'r tywod yn y twyni. Un o'r byrnau bellach wedi ei symud yn llwyddiannus, y gweddill wedi amsugno dŵr a suddo i mewn i'r tywod. Mynegodd Mr Roberts rhybudd bod mynd yn groes y rheolau SSS wyf yn drosedd droseddol. Ond roedd yn gobeithio y gallem symud ymlaen ar ffrynt eraill. Rheoli hyn yn gorwedd gyda'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru - Cyngor Cefn Gwlad Cymru, ac maent yn gyflym i weithredu hyd yn oed ar droseddau munud.

4.1 Ailadeiladu y Grwynau. Berry Rosy cwestiynu a oedd hyn yn dderbyniol. Dywedodd Mr Roberts nad oedd y penderfyniad yn yr achos hwn yn gorwedd gyda'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Cynnal y morglawdd brif cael ei neilltuo erbyn hyn i Asiantaeth yr Amgylchedd, ac mae eu hymrwymiad pwysicaf yw sicrhau diogelwch parhaus y cyhoedd. Nid oes ganddynt unrhyw gynlluniau ar unwaith ar gyfer ei datblygiad. Mewn trafodaeth, nodwyd bod y polisi diofyn ar gyfer yr ardal gyfan ar gyfer adlinio a reolir; Nododd Mr Roberts at y ffaith nad oedd hyn yn cynnwys ail-alinio ymhellach allan i'r mr. Byddai cynlluniau rheoli yn cael ei angen fel sy'n ofynnol yn y Cynllun Rheoli Traethlin ar gyfer datblygiad yn debygol yr aber mewn 20 mlynedd, fel y trafodwyd yn dda. Rydym yn rhybuddio bod llifogydd ar y ffordd fawr a'r arglawdd eisoes wedi ei gofnodi yn y 1970au ac mae ein prif bryder yw sicrhau amddiffyn yr aber o weithredu gwynt. [GT: A yw hyn yn wir yn hynny? A ydym yn gwadwyr cynhesu byd-eang?]. Simon Dywedodd mai ei ddealltwriaeth ef oedd y byddai'r datblygiad grwynau yn dibynnu ar CCGC gymeradwyo. 30K, neu o bosibl yn llawer llai efallai, yn cael ei angen ac mae hyn yn ymddangos yn rheswm dibwys dros wrthod y gwariant o'i gymharu symiau enfawr ymroddedig ee y rff Borth. Cytunodd Mr Roberts a dywedodd bod y defnydd o grwynau, ee o amgylch Abermaw, oedd yn deall yn dda ac yn llwyddiannus. Cododd John Wynn y cyfarwyddebau y Gymuned Ewropeaidd i ddiogelu / ehangu cynefinoedd morfa heli. Cydnabod Daffyd Roberts hyn ac eglurodd bod y gweithgaredd hwn gael ei lledaenu yn eang ac yn annhebygol o effeithio ar yr aber.

4.2 Datblygu y Gwely cobl Cytunwyd y byddai rydym yn gobeithio i gyflwyno cynllun ar gyfer y gwely cobl gael ei ymestyn. Awgrymodd Mr Roberts rydym yn ailymgeisio ond byddai angen i ni fynd i'r afael 'r materion dylunio. Bydd Simon Jones yn ysgrifennu Huw Davies ail Huw yn cynnig i helpu gyda'r dyluniad. Mae'r grwynau a adeiladwyd yn wreiddiol er mwyn dal a gwrthweithio gwyriad tonnau oddi wrth y morglawdd fyddai fel arall yn ysgubo y tywod i ffwrdd. Dylem drafftio, ee cynnig ar gyfer un 18 grwyn modfedd uchel a chyflwyno drwy'r Stad y Goron. Gallai hyn gael ei ddilyn gyda ymweliad ar y safle. Rydym yn cyfeiriasoch at broblemau gyda maint y cerrig a Mr Roberts yn teimlo na ddylai hyn fod yn rhwystr sylweddol. Cronfeydd i ddod y cerrig yn cael eu hangen. cyfleu Berry Rosy ein diolch am drafodaeth fwyaf defnyddiol. Awgrymwyd bod yna Amgylchedd cronfa Asiantaeth ar gyfer prosiectau cymunedol, a bydd Mr Roberts yn gwirio ac yn gadael i ni wybod y manylion.

5 Cyllid Mae gennym 2,001.16

6 Gwefan y safle yn cael ei groesawu gan bawb, ond mae Colin Mackie angen llif o ddeunydd newydd fel bod diddordeb a sylw yn cael ei gynnal.

7 Busnes Arall Berry Rosy Dywedodd bod gwyliau tresmasu ar y safle yn parhau i fod yn broblem fawr oherwydd y diffyg ffensio. Cytunwyd i gylchredeg y cofnodion yn fwy eang. Nid oedd unrhyw fater arall y cyfarfod i ben am 2000. Rydym yn cyfarfod eto ar 20 Medi am 1830 yn CMC.

Cyfarfod Cyffredinol, Mawrth 8, 2012 Mae'r grŵp yn cyfarfod am 1830 ar Fawrth 8fed yn Pentref Llanfair Presennol: Chris Tutton,, Graham Tottle, Rosy Berry, Lisa Brooke, y Cynghorydd Caerwyn Roberts, Cynghorydd Eurig Hughes, Jill Smith, Colin Mackie a Simon Lewis Jones. Rydym Croesawodd y Cynghorydd Caerwyn Roberts, a'r Cynghorydd Eurig Hughes. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mark Downey, Ned Thomas, John a Ben Wynne, David Lewis a'r Robinsons. Rydym i gyd yn anfon ein dymuniadau gorau i David, sy'n ddifrifol wael. Mae'r ddau westai, tair siop a dau fwyty yn yr ardal wedi eu gwahodd i'r cymdeithasol ond nid troi i fyny. Byddai Graham ceisio dilyn hyn gan fod eu cysylltiadau phobl a allai leol yn bwysig iawn [GT] 1 Cofnodion y cyfarfod diwethaf yn cael eu cytuno a'u llofnodi, yn amodol ar y cywiriad bod "Rosa japonica" ddarllen "Rosa rugosa". 2 Materion yn Codi: Cysylltiadau Mae angen i ymgynnull enwau'r bobl mewn ardaloedd allweddol ac i gysylltu nhw yn bersonol (gall Rosy a Simon gadael i'r ysgrifennydd fanylion) [SLJ, RB] Asiantaeth yr Amgylchedd. Chris wedi cysylltu Meic Davies a Graham Mabel Logan. Bydd Graham yn anfon gwybodaeth gefndir am y grŵp ac ein hamcanion i Meic Davies a'i wahodd i ein cyfarfod nesaf. Dyfyniad gan TQ: Evans i'w gyflwyno i'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac Ystadau'r Goron. Efallai y bydd Mr Evans fod rhai cerrig addas ar gyfer y cerrig yn awr oddi wrth ei waith ym Mlaenau Ffestiniog. Byddem yn gofyn i Ned i gadarnhau'r sefyllfa ddiweddaraf gyda Mr Evans. [NT] yn teimlo y gallai Eurig clogfeini i'w ddefnyddio ar ochr y lagŵn twyni yn cael ei gasglu yn lleol ac y byddai eu gosod yn gymharol syml. Awgrymwyd y dylai hyn fod yn rhan o Gynllun Rheoli Cynnig. Gwarediad y coed Nadolig - Simon wedi cysylltu Adran Amgylchedd y Cyngor sydd wedi cytuno i symud ymlaen. Gwaredu y byrnau. Mae'r dyfarniad Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn eu herbyn yn ymddangos yn ddadleuol, ond mae'n rhaid i ni ddilyn eu cyfarwyddiadau ac yn cael gwared ar y byrnau, sy'n cael eu llawn dŵr yn awr ac yn rhannol suddo i mewn i'r tywod. Barry Davies wedi cadarnhau bod y byrddau fynedfa i'r traeth i gael eu tynnu yn yr wythnos yn dechrau 26 Mawrth, byddai hynny Simon cysylltu Ned ac Eurig ail gwared ar y byrnau. Gall arian yn cael ei ddarparu gan y Grŵp a / neu Gyngor Cefn Gwlad. [SLJ] Nid oes gennym mewnbwn peirianneg chymwysterau da ar gyfer y Cynllun Rheoli Cynnig ac yn ceisio cael myfyriwr o Fangor i gymorth gan y Bioleg Mr adran [RB] Athro Richardson, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Eigion wedi ymateb i Rosy yn dweud ei fod wedi dosbarthu ei nodiadau ymhlith rhai o'r staff a oedd yn gweithio ar forfeydd heli a thwyni tywod a gallant gynnig cymorth. Roedd eleni MSc s eisoes wedi'i ddyrannu, ond gall un yn cael cynnig y flwyddyn nesaf. 3 Cyllid - roedd gennym 2013.16 yn y banc. 4 Rhestr o nodau fwriadwyd. Adolygwyd y nodau a gofnodwyd yn y cyfarfod ym mis Ionawr ac ar yr agenda. Maent yn parhau i fod yn gymwys a bydd yn cael ei gynnwys ar y wefan. Maent yn cynnwys 6 prif benawdau a 13 camau gweithredu penodol. Ein nodau ar unwaith yw: 4.1 Cynnal yr holl ffensys ac arwyddion. 4.2 Amddiffyn yr ochr morlyn. 4.3 Symudwch y cerrig mawr ar yr ochr morlyn yn uwch i fyny'r twyni. 4.4 Ymchwilio i'r posibilrwydd o grwyn ar y glan y mr a phrofi ei effeithiolrwydd. 5 cobl Gwely Huw Davies o Gyngor Cefn Gwlad Cymru wedi cynnig Chris i lunio braslun amlinelliad dylunio sawl blwyddyn yn l ar gyfer ailosod y gwely cobl. Simon wedi ysgrifennu a ffonio Huw Davies ond nid oes unrhyw ateb wedi ei dderbyn hyd yma. Teimlai efallai y byddai Huw Davies fod yn fwy ymatebol unwaith y bydd y mater byrnau wedi'i ddatrys. [SLJ] 6 Gwefan LDPG. Colin Cyflwynwyd y drafft cyfredol a gafodd ei edmygu yn fawr. Cytunwyd ei fod yn cael ei hagor ar y safle net ar 10 Mawrth, a sylwadau, awgrymiadau ac ati gan y bydd aelodau yn cael eu croesawu. Bydd y rhestr o gyfeiriadau cyswllt e-bost yn cael ei dorri i lawr i un. 7 yn rhestru'r LDPG cylchrediad. Cafodd y rhain eu dosbarthu ar gyfer cywiro yn l yr angen. 8 Amgylchedd. Mae'r gastanwydden paling ffensio mewn llawer Ymddiriedolaeth Genedlaethol cynnal ardaloedd y twyni bellach wedi eu boddi yn rhannol yn y tywod fel ei bod yn hawdd i gamu drosodd. Er bod hyn yn llwyddiant problem, pobl a chŵn yn awr yn cael mynediad hawdd i'r ardal a ddiogelir. Byddem yn cysylltu 'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i awgrymu camau gweithredu, a hefyd ystyried adennill yr arwyddion sy'n cael eu cuddio yn awr gan y tywod. Byddai'r Cynghorydd Roberts hefyd yn siarad gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae angen i hysbysiadau cadarnhaol sy'n annog pobl i osgoi mynediad a difrodi'r ardal wedi'i ffensio ac yn rhoi esboniad o'r rhesymau. Noder bod cytuno ar hysbysiadau ffurfiol yn cymryd tua dwy flynedd. Byddai cŵn yn baeddu yn parhau i fod yn broblem fawr ac Eurig godi hyn yn y Cyngor Cymuned i wella gwaredu'r cynwysyddion. Gallwn osod hysbysiadau ar y maes parcio hysbysfwrdd wneud y pwyntiau hyn. Gan nad oedd unrhyw fater arall y cyfarfod i ben am 2000. Rydym yn cyfarfod eto ar 7 Mehefin am 1830 yn CMC. Graham Tottle, Ysgrifennydd Anrhydeddus.

Rhagfyr 15, 2011

Cynhaliwyd cyfarfod i drafod materion yn ymwneud rheoli'r traeth yn Llandanwg. oedd Presennol: Y Cynghorydd Gwynedd (Lanbedr a Llanfair) - Evie Morgan Jones (EMJ) Llandanwg Grŵp Amddiffyn Twyni - Simon Lewis Jones (SLJ) Ystd y Goron - Roger Wilyman (RW) o Jones Peckover Gwynedd Council - Barry Davies (BD) a Huw Davies (HD) Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - Rhodri Wigley (RhW) Cyngor Cefn Gwlad Cymru - Arfon Hughes (AH), Isobelle Griffith (IG) a Catrin Owen (CO) Y cadeirydd am y cyfarfod oedd Barry cofnodi Davies a Catrin Owen y cofnodion.

Prif Bwyntiau wybod HD y cyfarfod fod Asiantaeth yr Amgylchedd wedi derbyn yn ddiweddar cyfrifoldeb dros y wal goncrid ym mhen deheuol y tafod y twyni ac yn ddelfrydol dylent fod wedi bod yn bresennol yn y cyfarfod. BD gofyn i bob grŵp i esbonio eu cyfrifoldebau o ran Llandanwg twyni:

Cyngor Gwynedd Esboniodd BD bod y Cyngor yn unig rheoli agweddau amwynder yr ardal, sy'n cynnwys y blaendraeth sy'n cael ei brydlesu o Stad y Goron. Maent yn rheoli'r arwyddion, bloc toiledau, Ffn Brys a Maes Parcio, ac wedi adeiladu eisoes llwybr mynediad newydd o'r maes parcio drwy'r twyni i'r traeth yn Llandanwg. HD cadarnhau bod mn waith wedi ei wneud heb ragfarn gan y Cyngor yn Llandanwg . Roedd hyn yn golygu gosod cerrig cadarnle i amddiffyn y twyni rhag tonnau lletraws. Mae'r cadarnle yn awr yn llwyr gladdu gan dywod, a chredir felly wedi bod yn llwyddiant. Mae Cyngor Gwynedd hefyd yn ymgymryd monitro lefel y traeth yn Llandanwg, sy'n dangos bod lefelau traeth yn hynod o amrywiol.

Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC) IG Esboniodd fod y twyni yn rhan o Safle Dyffryn Morfa o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a Phen Llyn a ' r Sarnau Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA). Mae hyn yn golygu os berchnogion neu ddeiliaid y SoDdGA ac ACA dymuno ymgymryd gwaith fel y nodir ar y rhestr o 'Gweithrediadau sy'n Debygol o niweidio'r diddordeb arbennig (OLDSI)' a gyflenwir i bob perchennog / deiliaid yna mae'n rhaid iddynt roi rhybudd ysgrifenedig i'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru a all naill ai caniatd, caniatd gydag amodau neu wrthod caniatu gwaith fel y nodir yn y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd) a Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (fel y'i diwygiwyd). Hefyd, os perchnogion yn dymuno ymgymryd gwaith o fewn yr ACA, yna rhaid i asesiad gael ei wneud a yw'n debygol o gael effaith sylweddol naill ai'n unigol neu mewn cyfuniad ag unrhyw gynlluniau neu brosiectau eraill fel y nodir yn Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010. Cyngor Cefn Gwlad Cymru wedi ysgrifennu Datganiad Rheoli Safle (SMS) a disgrifiad safle ar gyfer Morfa Dyffryn SoDdGA y gellir ei darparu i'r Grŵp drwy wefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Gweithredu: IG i anfon dolenni gwe i'r dogfennau swyddogol (mapiau, enwi, SMS, PDO rhestr ) ar gyfer Morfa Dyffryn SoDdGA a Phen Llyn a'r Sarnau. Cyngor Cefn Gwlad Cymru hefyd yn rhoi disgrifiad byr o sut y SoDdGA yn cael eu creu. IG Esboniodd o fewn yr hyn a elwir yn 'ardal chwilio', y mae nifer o fewn Cymru, yr enghreifftiau gorau o ardaloedd sydd chynefinoedd a rhywogaethau o bwysigrwydd cadwraeth (fel y'u diffinnir yn y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC) Pwyllgor canllawiau ar gyfer y safle meini prawf dethol) yn cael eu dewis ar gyfer dynodiad SoDdGA. Cyngor Cefn Gwlad yn cadw gwybodaeth am y diddordeb gwyddonol o fewn Morfa Dyffryn SoDdGA a gall hyn gael ei ddarparu i'r Grŵp Llandanwg Diogelu Twyni. AH Rhoddodd amlinelliad o'r meddwl gwyddonol cyfredol ar reoli twyni tywod a'r problemau sefydlogi dros y twyni. AH Esboniodd bod ers y 50au a'r 60au bu gostyngiad sylweddol yn dywod noeth a symudedd twyni mewn systemau twyni tywod yn y DU ac Ewrop yn gyffredinol. Credir bod hyn yn gysylltiedig ffactorau megis llygredd aer a dyddodi nitrogen dilynol, ffactorau hinsoddol, megis gaeafau cynhesach a gwlypach caniatu planhigion i dyfu am gyfnodau hirach a phridd i ddatblygu, ac mae'r diffyg amodau gwyntog. Mae'r gostyngiad hwn mewn tywod noeth a symudedd twyni yn arwain at golli cynefin sydd hefyd yn cynnal nifer fawr o blanhigion ac infertebratau sy'n dibynnu ar gynefinoedd olynol cynnar a tywod noeth, ac felly yn fygythiad sylweddol i fioamrywiaeth o systemau twyni yng Nghymru. Cyngor Cefn Gwlad Cymru ar hyn o bryd caniatd mynediad trefnu i ymgynghorydd geomorffolegol i ymweld 10 systemau twyni tywod ledled Cymru - gan gynnwys Morfa Harlech a Morfa Dyffryn. Bydd yr ymgynghorydd yn llunio cynigion i ail-ysgogi twyni ac mae hefyd yn ceisio deall pam fod rhai systemau yn fwy symudol nag eraill. HD sylw at y ffaith y gallai twyni tywod de-sefydlogi yn digwydd dim ond mewn rhai safleoedd, ee Harlech, fel twyni eraill lleoliadau yn gweithredu fel amddiffynfeydd rhag llifogydd. SLJ Gofynnodd faint o dywod wedi eu tynnu oddi Mochras morlyn yn ystod y gwaith carthu. IG Rhoddodd amlinelliad o'r gwaith carthu yn y lagŵn ac eglurodd bod yr holl dywod a garthwyd ei roi ar y Bar Newydd yn y gobaith y byddai'n cael ei olchi tuag at Llandanwg twyni ac yn gweithredu fel maeth twyni. Ar gyfer gweithrediadau carthu yn y dyfodol HD gofyn am arolwg topograffig o'r ardal yn cael ei wneud cyn ac ar l y carthu fel y gallai swm y deunydd a dynnwyd yn cael ei gyfrifo. IG Ychwanegodd fod Parc Cenedlaethol Eryri bellach yn rheoli Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol Morfa Harlech a Morfa Dyffryn drwy Femorandwm Cytundeb gyda Chyngor Cefn Gwlad. Mae'r Warden yn yr ardal Llandanwg yw Ifan Jones.

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dywedodd RhW ychydig iawn o bobl yn mynd i mewn i'r twyni, y mae ef yn teimlo ei fod yn beth da. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyfrifol am ardal o'r ramp mynediad concrid, heibio i'r Eglwys ac ychydig gan y tir y Goron ar ddiwedd y ffin y 'Maes'. Maent hefyd yn berchen ar y cae o'r enw 'y Maes'. Pobl yn cerdded a cherdded eu cŵn ar y Maes gan ei fod yn dir mynediad agored. Mae dau llwybrau cerdded i'r traeth o'r Maes. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyfrifol am y ffens git,, llwybrau pren ac arddulliau ar eu tir. Mae tenant pori y Maes. Cerddwyr cŵn wedi cael eu canfod i dorri'r ffens castanwydden i ganiatu i'w cŵn i redeg ar l cwningod. Nid yw hyn yn digwydd yn aml iawn. Yn y gaeaf 2001, storm golchi ymaith y ffens, digwyddodd yr un peth y flwyddyn nesaf. Yn y flwyddyn ganlynol contractwyr yn dod i mewn i helpu'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i roi mewn ffens newydd, a fyddai'n caniatu i ddŵr lifo drwyddo. Mae Deddf Diogelu Twyni Llandanwg Group (LLDPG) wedi helpu'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i roi chestnut i fyny ffens sy'n cael yr effaith o ddal tywod. Nid yw'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol oes cynllun rheoli ar gyfer y safle ond gan CCGC canllawiau da ac argymhellion ar gyfer y safle ac felly maent yn gweithio o dan y.

Ystad y Goron Dywedodd RW fod y Goron yn berchen ar y blaendraeth hyd i olygu marc dŵr uchel ac ardal ychwanegol y twyni. RW Eglurodd y Ystad y Goron yn dirfeddiannwr anweithredol, gan nad ydynt yn gwneud unrhyw beth i reoli eu llinell derfyn gan ei fod yn newid yn rheolaidd gyda croniant ac erydiad. RW cysylltiedig sut mae'r grŵp Llandanwg Diogelu Twyni wedi cael eu ffurfio a bod cam 1 o'r gwaith i amddiffyn y twyni: plannu moresg a ffensys tywod wedi ei gwblhau. Nododd fod y lefel o dywod wedi cynyddu ar ochr y mr y twyni ond bod yn dal i fod yn fan gwan i'r gogledd o'r ty cwch lle mae'r byrnau mwyaf diweddar eu gosod. RW Holodd am y cyfnod nesaf o waith i amddiffyn y twyni.

Twyni Diogelu Llandanwg Group (LLDPG) SLJ gysylltiedig bod y Twyni Diogelu Grŵp wedi gwneud llawer o waith ar y twyni, er gwaethaf yr anawsterau o gael cyllid, ac wedi canfod bod llawer o ymchwil wedi cael ei wneud ar systemau twyni eraill y maent yn ei chael yn anodd i gael mynediad fel y mae ar y rhyngrwyd mewn fformat PDF. Mae Ystad y Goron wedi rhoi arian i mewn i'r grŵp twyni a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi rhoi amser i'r grŵp. Mae'r grŵp lleol wedi bod mewn bodolaeth am 10 mlynedd ac SLJ yn teimlo bod ganddynt rl i'w chwarae o ran rhoi gwybod i bobl leol am lifogydd, newid yn yr hinsawdd a chodiad yn lefel y mr. SLJ yn teimlo eu bod wedi cael llawer o gyfrifoldeb ar gyfer grŵp bach, a bod llawer o faterion megis cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd.

Paneli Dehongli EMJ gofyn iddo a oes unrhyw fath o ddehongliad ar dwyni Llandanwg. Teimlai fod oherwydd bod y twyni yn hygyrch iawn oherwydd y maes parcio yn agos iawn at y twyni byddai'r lleoliad hwn yn ddelfrydol ar gyfer rhai paneli esbonio pam maent yn bwysig. Gofynnodd hefyd a oes cownter bobl yn y maes parcio. BD cadarnhau nad oedd unrhyw ddyfais o'r fath ar waith, ond y gellid amcangyfrif yn sgl yr enillion a gasglwyd yn y tocyn parcio peiriant. EMJ nodi bod llawer o ymwelwyr yn parcio ar ymyl y ffordd yn hytrach na thalu yn y maes parcio, felly gallai unrhyw amcangyfrif fod yn is na'r nifer gwirioneddol o bobl sy'n ymweld. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Ystad y Goron a'r Twyni Diogelu Grŵp wedi trafod o'r blaen yn rhoi paneli i fyny yn y twyni -. efallai un yn y maes parcio a dau yn y twyni i dynnu sylw at bopeth ar y safle i'w gynnig AH awgrymu y gallai gymryd hyd at ddwy flynedd i ddylunio a chynhyrchu unrhyw baneli, a bod yn yr amser hwnnw bydd fod yn newid sylweddol i'r cyrff amgylcheddol (Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru) sy'n debygol o gael eu cyfuno i mewn i un corff amgylcheddol. Felly, os gyllid i greu arwyddion yn cael ei geisio gan un o'r cyrff hyn dylid symud ymlaen arno cyn gynted ag y bo modd. SLJ Dywedodd fod yr hyn yn berthnasol i Morfa Harlech a Morfa Dyffryn, o ran o ddiddordeb gwyddonol a chymeriad y safle, efallai y uniongyrchol berthnasol i Llandanwg, felly mae'n anodd gwybod beth i'w roi ar yr arwyddion, fodd bynnag, un posibilrwydd fyddai canolbwyntio ar effaith y codiad yn lefel y mr ar y twyni a'r ardal gyfagos. SLJ Dywedodd fod yr arwyddion llai y gorau a gofynnodd am eglurhad ar yr hyn a ddylai fynd ar yr arwyddion. Dywedodd RhW os oes gormod o ysgrifen ar yr arwyddion bobl debyg na fydd eu darllen, ac awgrymodd y dylai pob sefydliad yn ysgrifennu'r hyn maen nhw'n credu dylai fod ar y paneli a chyflwyno eu syniadau yn y cyfarfod nesaf. BD yn pasio sylwadau o ran talu cael ei brosesu gan Gyngor Gwynedd i Ystad y Goron. Dywedodd RW y byddai cyfran o'r arian hwn ddod o hyd ei ffordd yn l i Gymru fel rhan o'r Gronfa Stiwardiaeth Forol y Cynulliad. Yn y cyfamser, byddai cais i'r Goron ar gyfer cam dau arian yn debygol o dderbyn ystyriaeth ffafriol.

Bales Mawr HD Esboniodd bod mewn cyfarfod gyda LLDPG ar l y lleoliad cychwynnol o fyrnau ei fod wedi cynghori y grwp eu bod angen llythyr caniatd oddi Cyngor Cefn Gwlad Cymru i wneud y math hwn o waith. Fodd bynnag, roedd y grŵp wedi anwybyddu ymddangos y cyngor hwn a'i roi 6 fyrnau mwy yn y twyni eto heb ganiatd. SLJ Eglurodd y ffermwr lleol (Ymddiriedolaeth Genedlaethol tenant) wedi cael rhywfaint o fyrnau o ffynonellau lleol a'u bod wedi trefnu i roi rhai yn y twyni i weld beth fyddai'n digwydd. Mae'r gwaith cychwynnol wedi derbyn ymateb da yn lleol, ac felly y Grŵp trefnu i roi fel arall 5 ar y twyni. SLJ Dywedodd nad oedd yn fwriadol i wneud y gwaith heb ganiatd a bod i ddechrau nad oedd wedi bod yn ymwybodol fod y gwaith wedi cymryd mewn gwirionedd digwydd. HD sylw at y ffaith bod y broses o gael caniatd yr un fath i bawb, ee Cyngor Gwynedd, NT a'r LLDPG, anghenion pawb yn gweithio o dan llythyr o ganiatd ar gyfer gweithgareddau a restrir yn OLDSI cyn iddynt ymgymryd gwaith ar SoDdGA. RhW Esboniodd wrth weld yr ail goelbren a byrnau gosod yn y twyni, yn enwedig yr un yn y fynedfa i'r coridor mynediad , ei fod wedi gofyn i'r ffermwr i'w ddileu. AH egluro bod gwrthwynebiad CCGC i'r byrnau yw y gallai maent yn dod rhywogaethau ymledol i'r twyni, sy'n rhoi byrnau ar y twyni yn PDO ac felly mae angen llythyr caniatd, a bod byddai'r byrnau pydru ac yn rhyddhau maetholion i mewn i'r twyni tywod na fyddai yno yn naturiol. AH hefyd yn nodi y gallai'r byrnau fod yn beryglus ac yn fater atebolrwydd cyhoeddus, a'i fod yn ymwybodol o fls wedi cael ei ganfod yn arnofio allan yn y mr oddi ar Ynys Mn sy'n Gwylwyr y Glannau wedi i gael gwared oherwydd ei fod yn cael ei ystyried i fod yn berygl llongau. cydymdeimlo Gyngor Gwynedd gyda LLDPG yn dweud eu bod yn deall y rhwystredigaeth y gall y grwpiau gwirfoddol, a dywedodd ei bod yn amlwg bod y byrnau yn cael eu rhoi yno gyda bwriadau da. Roedd pawb yn cytuno y bydd y brwdfrydedd y grŵp yn hynod o werthfawr.

Y Ffordd Ymlaen Bales RW fod fel y tirfeddiannwr byddai'r Ystad y Goron yn dymuno gweld y byrnau dileu oherwydd nad oeddent wedi cael eu caniatd ac o ystyried y cyngor a sylwadau y pleidiau eraill dan sylw. Nododd EMJ bod cael gwared ar y byrnau yn annhebygol o fod yn hawdd oherwydd eu pwysau a safle y tu l i'r ffens. SLJ gofynnwyd a fyddai modd maent ond yn torri'r cortyn byrnu a gadael y deunydd olchi i ffwrdd. Fodd bynnag, CCGC wybod na fyddai hyn yn briodol gan fod y planhigyn yn parhau i fod fyddai'n dal ar y ffensys pwyso i lawr a allai beri iddynt gael eu difrodi neu eu golchi i ffwrdd. AH cynnig CCGC softrack neu tractor i gael gwared ar y byrnau. BD a gynigir i gyfrannu tuag at y gost o gael gwared ar y byrnau, ee diesel ac amser. Grwynau Holodd EMJ am y maes grwynau pren a ph'un a ddylai'r gweddillion yn cael eu dileu neu efallai hyd yn oed yn llawn adfer i'w gyflwr blaenorol. HD fod y maes grwynau yn debygol o fod yn gyfrifoldeb yr Asiantaeth yr Amgylchedd (fel y cafodd ei adeiladu yn wreiddiol gan yr Awdurdod Afonydd Cenedlaethol - rhagflaenydd yr Asiantaeth), a bod ail-osod y gallai iddynt fod yn nod anghyraeddadwy oherwydd y gost cynnig o'r fath. HD yn lle dywedodd y gallai'r adran o draeth sy'n cael ei disbyddu o'i gerrig mn, o bosibl o ganlyniad i blaenorol ail-osod y grib dwyni gyda deunydd traeth ar l torri, eu maethu gyda mwy cobl er mwyn darparu mwy o ddiogelwch i'r twyni o donnau . Cytunwyd y byddai HD yn darparu disgrifiad o ddyluniad y gwely cobl darpar. HD hefyd yn awgrymu bod os yw'r ffens ar ochr y mr o'r twyni yn cael ei dynnu i lawr i gael gwared ar y byrnau pan fydd y ffens yn cael ei ail-adfer wedyn dylid ei lleoli yn nes at droed y twyni fel bod llai o siawns ei fod yn difrodi. AH yn dymuno nodi bod Cynllun Rheoli Traethlin 2 Argymhellion polisi ar gyfer Twyni Llandanwg yw 'Retreat a Reolir' dros bob un o'r tri chyfnod, ac y gallai ennill cyllid ar gyfer amddiffyn yr arfordir yn yr ardal fod yn anodd o ganlyniad. Caniatd Ah awgrymu bod Llandanwg Dylai cynllun rheoli Twyni a allai ymestyn dros nifer o flynyddoedd yn cael ei lunio. Unwaith y bydd y cynllun yn cael ei gytuno, ni fyddai angen i'r Grŵp gael caniatd i ymgymryd phob elfen o'r cynllun. Yn ogystal, dylid nodi na all Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn cyhoeddi llythyr caniatd i'r grŵp gan nad ydynt yn berchennog neu feddiannydd unrhyw dir yn y SoDdGA. Yn y dyfodol, bydd y grŵp lleol yn gorfod mynd drwy'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu'r Ystad y Goron os ydyn nhw eisiau gwneud unrhyw waith. Gofynnodd BD SLJ i gysylltu ei hun a CCGC cyn gwneud unrhyw waith a wneir yn y dyfodol. Cyfarfodydd yn y Dyfodol Teimlwyd y byddai'n ddefnyddiol i ail-ymgynnull bob blwyddyn neu chwe mis. busnes eraill yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofyn am gyngor ar beth i'w wneud gyda'r Siapan Rose Rosa rugosa ar eu tir yn Llandanwg. IG Esboniodd fod y planhigyn yn ymwthiol iawn ac mae'n well i'w ddileu, ac AH Ychwanegodd fod yn fwriadol lledaenu R. rugosa yn drosedd o dan Atodlen 9 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd). Cyngor Cefn Gwlad Cymru a gynigir i ymchwilio i gytundeb rheoli gyda'r Ymddiriedolaeth i helpu gyda chost y gwaith. Catrin E Owen, Swyddog Cadwraeth, Meirionnydd 20/12/2011 Cysylltiadau dogfennau ar-lein: 1. Map Safleoedd Gwarchodedig Rhyngweithiol: Safleoedd Map 2. SMS, Enwi a OLDSI Rhestr Morfa Dyffryn SoDdGA: Morfa Dyffryn 3. Dogfennaeth swyddogol ar Pen Llyn a'r Sarnau: Pen Llyn

Adroddiad ar gyfarfod Medi 2, 2011 Y prif bwnc i'w drafod oedd y Traethlin Managemnt, mae copi llawn ohono ar gael ar y wefan http://www.westofwalessmp.org SMP . Mae ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae'r rhan yr ydych ei eisiau yw SMP Gorllewin Cymru, ac yna PDZ12. Mae hon yn ddogfen fawr a chymhleth.

Gall y rhan sydd yn berthnasol i'n hardal gael ei weld gan glicio ar y ddolen isod. Mae'r adroddiad hwn yn ymwneud ag effeithiau cynnydd tebygol yn lefel y mr a dylai beth, os unrhyw beth, yn cael ei wneud yn ei gylch. Yn y senario gwaethaf byddai'r Twyni Llandanwg cael eu torri, y rhan orllewinol o Shell Island, Ymwlch fferm, y Ganolfan Fynydda Gristnogol ym Mhensarn, y rheilffordd a'r brif ffordd ar ben yr aber, yn rhan o'r maes awyr a rhan fach Byddai Llanbedr gyd yn cael eu gorlifo ac yn colli. Cynigion yn y cynllun ystod o Dim Ymyriad Gweithredol (NAI) ar Mochras, drwy Cynnal y Lein (HTL) ar gyfer y rhan fwyaf o'r Aber Artro, i Adlinio Rheoledig (MR) ar gyfer y Twyni Tywod Llandanwg. Ond sylwer bod y cynllun olaf ar gyfer y twyni ar gyfer cymunedau lleol i ariannu a gweithredu. Mae'r polisi diofyn y Cyngor Sir Gwynedd o ran y twyni yn NAI. eraill ar fynd materion a drafodwyd oedd, gyda chytundeb cyrff sydd diddordeb, gan ddefnyddio byrnau gwellt ar hyd ochr morlyn y twyni, ac yn gosod gwely cerrig ar ochr y mr y traeth. Bydd y grŵp yn parhau i ddwyn sylw'r cyhoedd at y mater hwn drwy gyfrwng hysbysiadau, trafod a Facebook. Er bod Ynys Mochras wedi bod yn carthu a dympio tywod y tu allan i'r morlyn nid ydym yn bwriadu i dalu am dywod unrhyw mwy ar y twyni ar hyn o bryd. Traethlin Plan.pdf Lleol Rheoli

Adroddiad ar gyfarfod 19 Tachwedd, 2010 GRŴP Llandanwg TWYNI DIOGELU Pryder y posibilrwydd o lifogydd ym Mhensarn, Llandanwg a Llanbedr mynegwyd mewn cyfarfod cyhoeddus yn Llanfair ar ddydd Gwener. Trefnwyd y cyfarfod gan Llandanwg Grŵp Amddiffyn Twyni i hysbysu trigolion lleol o'r gwaith a wnaed hyd yn hyn i gryfhau'r system dwyni yn Llandanwg. Rheolwr Prosiect Simon Jones sut oedd y grŵp wedi cael grantiau i gryfhau a ffens y rhan wan o twyni ym mhen deheuol y traeth Llandanwg, lle maent wedi plannu moresg wedyn. Hysbysiadau hefyd wedi eu gosod yn esbonio pwysigrwydd peidio sathru ar y twyni bregus. Mae'r twyni yn awr yn cryfhau, ac mae'r grŵp yn ceisio ychwanegu mesurau amddiffynnol. Fodd bynnag, caniatd i gymryd lle'r grwynau wedi torri eto wedi ei wrthod. Simon yn egluro sut y grŵp wedi bod yn cydweithio gyda chyrff eraill, gan gynnwys Cyngor Gwynedd, Ystadau'r Goron, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Cadwch Gymru'n Daclus, Asiantaeth yr Amgylchedd a ffermwyr lleol. Gweithwyr Lleol wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer pob prosiect a wneir. Simon pwysleisio pa mor bwysig oedd hi i drigolion lleol fynegi eu barn ar y sefyllfa, gan esbonio hynny, os bydd lefelau mr yn codi, mae dau opsiwn i) i adael y mr i mewn neu i ii) dal y lein i warchod y tir presennol. Nodwyd gan aelodau o'r gynulleidfa y gallai os bydd lefel y mr yn cynyddu y rheilffordd, y Maes Awyr a'r eglwys hanesyddol yn y twyni dan fygythiad, yn ogystal ag eiddo lleol. Mehefin 7, 2012 Roedd y grŵp yn cyfarfod am 1830 ar Fehefin 7fed yn y Ganolfan Fynydd Gristnogol trwy ganiatd caredig y Cyfarwyddwr

Presennol: Graham Tottle, Rosy Berry, Jill Smith, Colin Mackie, Ned Thomas, John Wynne, Jenny Wynne, Ben Wynne, Simon Lewis Jones, Dafydd Roberts, Asiantaeth yr Amgylchedd. Byddwn yn colli David Robinson ac mae ein meddyliau gyda Alison. Rydym yn gobeithio y byddai Roger Wilyman dal i fod gyda ni.

1 Cofnodion y cyfarfod diwethaf yn cael eu cytuno a'u llofnodi, yn amodol ar y cywiriad bod Huw Davies yn cynrychioli Cyngor Gwynedd.

2 Ymddiheuriadau Alison Robinson wedi ysgrifennu i ddweud ei bod yn gadael y Pwyllgor, ond byddai'n hoffi i gadw mewn cysylltiad fel un o'r "Cyfeillion Twyni Llandanwg". Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth Caerwyn Roberts, Anne Hughes a Tim Bush.

3 Materion yn Codi: Trafodwyd is na

4 Adolygiad o'r Cynllun Rheoli Traethlin. Croesawyd Mr Dafydd Roberts, sef y peiriannydd bennaf gyfrifol am yr aber yn gweithio o fewn Adran yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn y maes hwn. Mae wedi bod mewn cysylltiad datblygu a hanes y blaen aber a'r mr am flynyddoedd lawer. Dywedodd ei fod yn croesawu'r cyfle hwn i gael mewn cysylltiad grwpiau fel ni sy'n ymwneud nid gyda y lefel macro, ond mae'r datblygiadau ar lefel micro yn yr ardal. Dywedodd Simon Lewis Jones bod angen i ni roi un bennod tu l i ni, sef y lleoliad o fyrnau o wair a brwyn yr oeddem wedi gobeithio y byddai yn helpu i adeiladu i fyny 'r tywod yn y twyni. Un o'r byrnau bellach wedi ei symud yn llwyddiannus, y gweddill wedi amsugno dŵr a suddo i mewn i'r tywod. Mynegodd Mr Roberts rhybudd bod mynd yn groes y rheolau SSS wyf yn drosedd droseddol. Ond roedd yn gobeithio y gallem symud ymlaen ar ffrynt eraill. Rheoli hyn yn gorwedd gyda'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru - Cyngor Cefn Gwlad Cymru, ac maent yn gyflym i weithredu hyd yn oed ar droseddau munud.

4.1 Ailadeiladu y Grwynau. Berry Rosy cwestiynu a oedd hyn yn dderbyniol. Dywedodd Mr Roberts nad oedd y penderfyniad yn yr achos hwn yn gorwedd gyda'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Cynnal y morglawdd brif cael ei neilltuo erbyn hyn i Asiantaeth yr Amgylchedd, ac mae eu hymrwymiad pwysicaf yw sicrhau diogelwch parhaus y cyhoedd. Nid oes ganddynt unrhyw gynlluniau ar unwaith ar gyfer ei datblygiad. Mewn trafodaeth, nodwyd bod y polisi diofyn ar gyfer yr ardal gyfan ar gyfer adlinio a reolir; Nododd Mr Roberts at y ffaith nad oedd hyn yn cynnwys ail-alinio ymhellach allan i'r mr. Byddai cynlluniau rheoli yn cael ei angen fel sy'n ofynnol yn y Cynllun Rheoli Traethlin ar gyfer datblygiad yn debygol yr aber mewn 20 mlynedd, fel y trafodwyd yn dda. Rydym yn rhybuddio bod llifogydd ar y ffordd fawr a'r arglawdd eisoes wedi ei gofnodi yn y 1970au ac mae ein prif bryder yw sicrhau amddiffyn yr aber o weithredu gwynt. [GT: A yw hyn yn wir yn hynny? A ydym yn gwadwyr cynhesu byd-eang?]. Simon Dywedodd mai ei ddealltwriaeth ef oedd y byddai'r datblygiad grwynau yn dibynnu ar CCGC gymeradwyo. 30K, neu o bosibl yn llawer llai efallai, yn cael ei angen ac mae hyn yn ymddangos yn rheswm dibwys dros wrthod y gwariant o'i gymharu symiau enfawr ymroddedig ee y rff Borth. Cytunodd Mr Roberts a dywedodd bod y defnydd o grwynau, ee o amgylch Abermaw, oedd yn deall yn dda ac yn llwyddiannus. Cododd John Wynn y cyfarwyddebau y Gymuned Ewropeaidd i ddiogelu / ehangu cynefinoedd morfa heli. Cydnabod Daffyd Roberts hyn ac eglurodd bod y gweithgaredd hwn gael ei lledaenu yn eang ac yn annhebygol o effeithio ar yr aber.

4.2 Datblygu y Gwely cobl Cytunwyd y byddai rydym yn gobeithio i gyflwyno cynllun ar gyfer y gwely cobl gael ei ymestyn. Awgrymodd Mr Roberts rydym yn ailymgeisio ond byddai angen i ni fynd i'r afael 'r materion dylunio. Bydd Simon Jones yn ysgrifennu Huw Davies ail Huw yn cynnig i helpu gyda'r dyluniad. Mae'r grwynau a adeiladwyd yn wreiddiol er mwyn dal a gwrthweithio gwyriad tonnau oddi wrth y morglawdd fyddai fel arall yn ysgubo y tywod i ffwrdd. Dylem drafftio, ee cynnig ar gyfer un 18 grwyn modfedd uchel a chyflwyno drwy'r Stad y Goron. Gallai hyn gael ei ddilyn gyda ymweliad ar y safle. Rydym yn cyfeiriasoch at broblemau gyda maint y cerrig a Mr Roberts yn teimlo na ddylai hyn fod yn rhwystr sylweddol. Cronfeydd i ddod y cerrig yn cael eu hangen. cyfleu Berry Rosy ein diolch am drafodaeth fwyaf defnyddiol. Awgrymwyd bod yna Amgylchedd cronfa Asiantaeth ar gyfer prosiectau cymunedol, a bydd Mr Roberts yn gwirio ac yn gadael i ni wybod y manylion.

5 Cyllid Mae gennym 2,001.16

6 Gwefan y safle yn cael ei groesawu gan bawb, ond mae Colin Mackie angen llif o ddeunydd newydd fel bod diddordeb a sylw yn cael ei gynnal.

7 Busnes Arall Berry Rosy Dywedodd bod gwyliau tresmasu ar y safle yn parhau i fod yn broblem fawr oherwydd y diffyg ffensio. Cytunwyd i gylchredeg y cofnodion yn fwy eang. Nid oedd unrhyw fater arall y cyfarfod i ben am 2000. Rydym yn cyfarfod eto ar 20 Medi am 1830 yn CMC.

Cyfarfod Cyffredinol, Mawrth 8, 2012 Mae'r grŵp yn cyfarfod am 1830 ar Fawrth 8fed yn Pentref Llanfair Presennol: Chris Tutton,, Graham Tottle, Rosy Berry, Lisa Brooke, y Cynghorydd Caerwyn Roberts, Cynghorydd Eurig Hughes, Jill Smith, Colin Mackie a Simon Lewis Jones. Rydym Croesawodd y Cynghorydd Caerwyn Roberts, a'r Cynghorydd Eurig Hughes. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mark Downey, Ned Thomas, John a Ben Wynne, David Lewis a'r Robinsons. Rydym i gyd yn anfon ein dymuniadau gorau i David, sy'n ddifrifol wael. Mae'r ddau westai, tair siop a dau fwyty yn yr ardal wedi eu gwahodd i'r cymdeithasol ond nid troi i fyny. Byddai Graham ceisio dilyn hyn gan fod eu cysylltiadau phobl a allai leol yn bwysig iawn [GT] 1 Cofnodion y cyfarfod diwethaf yn cael eu cytuno a'u llofnodi, yn amodol ar y cywiriad bod "Rosa japonica" ddarllen "Rosa rugosa". 2 Materion yn Codi: Cysylltiadau Mae angen i ymgynnull enwau'r bobl mewn ardaloedd allweddol ac i gysylltu nhw yn bersonol (gall Rosy a Simon gadael i'r ysgrifennydd fanylion) [SLJ, RB] Asiantaeth yr Amgylchedd. Chris wedi cysylltu Meic Davies a Graham Mabel Logan. Bydd Graham yn anfon gwybodaeth gefndir am y grŵp ac ein hamcanion i Meic Davies a'i wahodd i ein cyfarfod nesaf. Dyfyniad gan TQ: Evans i'w gyflwyno i'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac Ystadau'r Goron. Efallai y bydd Mr Evans fod rhai cerrig addas ar gyfer y cerrig yn awr oddi wrth ei waith ym Mlaenau Ffestiniog. Byddem yn gofyn i Ned i gadarnhau'r sefyllfa ddiweddaraf gyda Mr Evans. [NT] yn teimlo y gallai Eurig clogfeini i'w ddefnyddio ar ochr y lagŵn twyni yn cael ei gasglu yn lleol ac y byddai eu gosod yn gymharol syml. Awgrymwyd y dylai hyn fod yn rhan o Gynllun Rheoli Cynnig. Gwarediad y coed Nadolig - Simon wedi cysylltu Adran Amgylchedd y Cyngor sydd wedi cytuno i symud ymlaen. Gwaredu y byrnau. Mae'r dyfarniad Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn eu herbyn yn ymddangos yn ddadleuol, ond mae'n rhaid i ni ddilyn eu cyfarwyddiadau ac yn cael gwared ar y byrnau, sy'n cael eu llawn dŵr yn awr ac yn rhannol suddo i mewn i'r tywod. Barry Davies wedi cadarnhau bod y byrddau fynedfa i'r traeth i gael eu tynnu yn yr wythnos yn dechrau 26 Mawrth, byddai hynny Simon cysylltu Ned ac Eurig ail gwared ar y byrnau. Gall arian yn cael ei ddarparu gan y Grŵp a / neu Gyngor Cefn Gwlad. [SLJ] Nid oes gennym mewnbwn peirianneg chymwysterau da ar gyfer y Cynllun Rheoli Cynnig ac yn ceisio cael myfyriwr o Fangor i gymorth gan y Bioleg Mr adran [RB] Athro Richardson, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Eigion wedi ymateb i Rosy yn dweud ei fod wedi dosbarthu ei nodiadau ymhlith rhai o'r staff a oedd yn gweithio ar forfeydd heli a thwyni tywod a gallant gynnig cymorth. Roedd eleni MSc s eisoes wedi'i ddyrannu, ond gall un yn cael cynnig y flwyddyn nesaf. 3 Cyllid - roedd gennym 2013.16 yn y banc. 4 Rhestr o nodau fwriadwyd. Adolygwyd y nodau a gofnodwyd yn y cyfarfod ym mis Ionawr ac ar yr agenda. Maent yn parhau i fod yn gymwys a bydd yn cael ei gynnwys ar y wefan. Maent yn cynnwys 6 prif benawdau a 13 camau gweithredu penodol. Ein nodau ar unwaith yw: 4.1 Cynnal yr holl ffensys ac arwyddion. 4.2 Amddiffyn yr ochr morlyn. 4.3 Symudwch y cerrig mawr ar yr ochr morlyn yn uwch i fyny'r twyni. 4.4 Ymchwilio i'r posibilrwydd o grwyn ar y glan y mr a phrofi ei effeithiolrwydd. 5 cobl Gwely Huw Davies o Gyngor Cefn Gwlad Cymru wedi cynnig Chris i lunio braslun amlinelliad dylunio sawl blwyddyn yn l ar gyfer ailosod y gwely cobl. Simon wedi ysgrifennu a ffonio Huw Davies ond nid oes unrhyw ateb wedi ei dderbyn hyd yma. Teimlai efallai y byddai Huw Davies fod yn fwy ymatebol unwaith y bydd y mater byrnau wedi'i ddatrys. [SLJ] 6 Gwefan LDPG. Colin Cyflwynwyd y drafft cyfredol a gafodd ei edmygu yn fawr. Cytunwyd ei fod yn cael ei hagor ar y safle net ar 10 Mawrth, a sylwadau, awgrymiadau ac ati gan y bydd aelodau yn cael eu croesawu. Bydd y rhestr o gyfeiriadau cyswllt e-bost yn cael ei dorri i lawr i un. 7 yn rhestru'r LDPG cylchrediad. Cafodd y rhain eu dosbarthu ar gyfer cywiro yn l yr angen. 8 Amgylchedd. Mae'r gastanwydden paling ffensio mewn llawer Ymddiriedolaeth Genedlaethol cynnal ardaloedd y twyni bellach wedi eu boddi yn rhannol yn y tywod fel ei bod yn hawdd i gamu drosodd. Er bod hyn yn llwyddiant problem, pobl a chŵn yn awr yn cael mynediad hawdd i'r ardal a ddiogelir. Byddem yn cysylltu 'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i awgrymu camau gweithredu, a hefyd ystyried adennill yr arwyddion sy'n cael eu cuddio yn awr gan y tywod. Byddai'r Cynghorydd Roberts hefyd yn siarad gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae angen i hysbysiadau cadarnhaol sy'n annog pobl i osgoi mynediad a difrodi'r ardal wedi'i ffensio ac yn rhoi esboniad o'r rhesymau. Noder bod cytuno ar hysbysiadau ffurfiol yn cymryd tua dwy flynedd. Byddai cŵn yn baeddu yn parhau i fod yn broblem fawr ac Eurig godi hyn yn y Cyngor Cymuned i wella gwaredu'r cynwysyddion. Gallwn osod hysbysiadau ar y maes parcio hysbysfwrdd wneud y pwyntiau hyn. Gan nad oedd unrhyw fater arall y cyfarfod i ben am 2000. Rydym yn cyfarfod eto ar 7 Mehefin am 1830 yn CMC. Graham Tottle, Ysgrifennydd Anrhydeddus.

Rhagfyr 15, 2011

Cynhaliwyd cyfarfod i drafod materion yn ymwneud rheoli'r traeth yn Llandanwg. oedd Presennol: Y Cynghorydd Gwynedd (Lanbedr a Llanfair) - Evie Morgan Jones (EMJ) Llandanwg Grŵp Amddiffyn Twyni - Simon Lewis Jones (SLJ) Ystd y Goron - Roger Wilyman (RW) o Jones Peckover Gwynedd Council - Barry Davies (BD) a Huw Davies (HD) Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - Rhodri Wigley (RhW) Cyngor Cefn Gwlad Cymru - Arfon Hughes (AH), Isobelle Griffith (IG) a Catrin Owen (CO) Y cadeirydd am y cyfarfod oedd Barry cofnodi Davies a Catrin Owen y cofnodion.

Prif Bwyntiau wybod HD y cyfarfod fod Asiantaeth yr Amgylchedd wedi derbyn yn ddiweddar cyfrifoldeb dros y wal goncrid ym mhen deheuol y tafod y twyni ac yn ddelfrydol dylent fod wedi bod yn bresennol yn y cyfarfod. BD gofyn i bob grŵp i esbonio eu cyfrifoldebau o ran Llandanwg twyni:

Cyngor Gwynedd Esboniodd BD bod y Cyngor yn unig rheoli agweddau amwynder yr ardal, sy'n cynnwys y blaendraeth sy'n cael ei brydlesu o Stad y Goron. Maent yn rheoli'r arwyddion, bloc toiledau, Ffn Brys a Maes Parcio, ac wedi adeiladu eisoes llwybr mynediad newydd o'r maes parcio drwy'r twyni i'r traeth yn Llandanwg. HD cadarnhau bod mn waith wedi ei wneud heb ragfarn gan y Cyngor yn Llandanwg . Roedd hyn yn golygu gosod cerrig cadarnle i amddiffyn y twyni rhag tonnau lletraws. Mae'r cadarnle yn awr yn llwyr gladdu gan dywod, a chredir felly wedi bod yn llwyddiant. Mae Cyngor Gwynedd hefyd yn ymgymryd monitro lefel y traeth yn Llandanwg, sy'n dangos bod lefelau traeth yn hynod o amrywiol.

Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC) IG Esboniodd fod y twyni yn rhan o Safle Dyffryn Morfa o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a Phen Llyn a ' r Sarnau Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA). Mae hyn yn golygu os berchnogion neu ddeiliaid y SoDdGA ac ACA dymuno ymgymryd gwaith fel y nodir ar y rhestr o 'Gweithrediadau sy'n Debygol o niweidio'r diddordeb arbennig (OLDSI)' a gyflenwir i bob perchennog / deiliaid yna mae'n rhaid iddynt roi rhybudd ysgrifenedig i'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru a all naill ai caniatd, caniatd gydag amodau neu wrthod caniatu gwaith fel y nodir yn y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd) a Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (fel y'i diwygiwyd). Hefyd, os perchnogion yn dymuno ymgymryd gwaith o fewn yr ACA, yna rhaid i asesiad gael ei wneud a yw'n debygol o gael effaith sylweddol naill ai'n unigol neu mewn cyfuniad ag unrhyw gynlluniau neu brosiectau eraill fel y nodir yn Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010. Cyngor Cefn Gwlad Cymru wedi ysgrifennu Datganiad Rheoli Safle (SMS) a disgrifiad safle ar gyfer Morfa Dyffryn SoDdGA y gellir ei darparu i'r Grŵp drwy wefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Gweithredu: IG i anfon dolenni gwe i'r dogfennau swyddogol (mapiau, enwi, SMS, PDO rhestr ) ar gyfer Morfa Dyffryn SoDdGA a Phen Llyn a'r Sarnau. Cyngor Cefn Gwlad Cymru hefyd yn rhoi disgrifiad byr o sut y SoDdGA yn cael eu creu. IG Esboniodd o fewn yr hyn a elwir yn 'ardal chwilio', y mae nifer o fewn Cymru, yr enghreifftiau gorau o ardaloedd sydd chynefinoedd a rhywogaethau o bwysigrwydd cadwraeth (fel y'u diffinnir yn y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC) Pwyllgor canllawiau ar gyfer y safle meini prawf dethol) yn cael eu dewis ar gyfer dynodiad SoDdGA. Cyngor Cefn Gwlad yn cadw gwybodaeth am y diddordeb gwyddonol o fewn Morfa Dyffryn SoDdGA a gall hyn gael ei ddarparu i'r Grŵp Llandanwg Diogelu Twyni. AH Rhoddodd amlinelliad o'r meddwl gwyddonol cyfredol ar reoli twyni tywod a'r problemau sefydlogi dros y twyni. AH Esboniodd bod ers y 50au a'r 60au bu gostyngiad sylweddol yn dywod noeth a symudedd twyni mewn systemau twyni tywod yn y DU ac Ewrop yn gyffredinol. Credir bod hyn yn gysylltiedig ffactorau megis llygredd aer a dyddodi nitrogen dilynol, ffactorau hinsoddol, megis gaeafau cynhesach a gwlypach caniatu planhigion i dyfu am gyfnodau hirach a phridd i ddatblygu, ac mae'r diffyg amodau gwyntog. Mae'r gostyngiad hwn mewn tywod noeth a symudedd twyni yn arwain at golli cynefin sydd hefyd yn cynnal nifer fawr o blanhigion ac infertebratau sy'n dibynnu ar gynefinoedd olynol cynnar a tywod noeth, ac felly yn fygythiad sylweddol i fioamrywiaeth o systemau twyni yng Nghymru. Cyngor Cefn Gwlad Cymru ar hyn o bryd caniatd mynediad trefnu i ymgynghorydd geomorffolegol i ymweld 10 systemau twyni tywod ledled Cymru - gan gynnwys Morfa Harlech a Morfa Dyffryn. Bydd yr ymgynghorydd yn llunio cynigion i ail-ysgogi twyni ac mae hefyd yn ceisio deall pam fod rhai systemau yn fwy symudol nag eraill. HD sylw at y ffaith y gallai twyni tywod de-sefydlogi yn digwydd dim ond mewn rhai safleoedd, ee Harlech, fel twyni eraill lleoliadau yn gweithredu fel amddiffynfeydd rhag llifogydd. SLJ Gofynnodd faint o dywod wedi eu tynnu oddi Mochras morlyn yn ystod y gwaith carthu. IG Rhoddodd amlinelliad o'r gwaith carthu yn y lagŵn ac eglurodd bod yr holl dywod a garthwyd ei roi ar y Bar Newydd yn y gobaith y byddai'n cael ei olchi tuag at Llandanwg twyni ac yn gweithredu fel maeth twyni. Ar gyfer gweithrediadau carthu yn y dyfodol HD gofyn am arolwg topograffig o'r ardal yn cael ei wneud cyn ac ar l y carthu fel y gallai swm y deunydd a dynnwyd yn cael ei gyfrifo. IG Ychwanegodd fod Parc Cenedlaethol Eryri bellach yn rheoli Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol Morfa Harlech a Morfa Dyffryn drwy Femorandwm Cytundeb gyda Chyngor Cefn Gwlad. Mae'r Warden yn yr ardal Llandanwg yw Ifan Jones.

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dywedodd RhW ychydig iawn o bobl yn mynd i mewn i'r twyni, y mae ef yn teimlo ei fod yn beth da. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyfrifol am ardal o'r ramp mynediad concrid, heibio i'r Eglwys ac ychydig gan y tir y Goron ar ddiwedd y ffin y 'Maes'. Maent hefyd yn berchen ar y cae o'r enw 'y Maes'. Pobl yn cerdded a cherdded eu cŵn ar y Maes gan ei fod yn dir mynediad agored. Mae dau llwybrau cerdded i'r traeth o'r Maes. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyfrifol am y ffens git,, llwybrau pren ac arddulliau ar eu tir. Mae tenant pori y Maes. Cerddwyr cŵn wedi cael eu canfod i dorri'r ffens castanwydden i ganiatu i'w cŵn i redeg ar l cwningod. Nid yw hyn yn digwydd yn aml iawn. Yn y gaeaf 2001, storm golchi ymaith y ffens, digwyddodd yr un peth y flwyddyn nesaf. Yn y flwyddyn ganlynol contractwyr yn dod i mewn i helpu'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i roi mewn ffens newydd, a fyddai'n caniatu i ddŵr lifo drwyddo. Mae Deddf Diogelu Twyni Llandanwg Group (LLDPG) wedi helpu'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i roi chestnut i fyny ffens sy'n cael yr effaith o ddal tywod. Nid yw'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol oes cynllun rheoli ar gyfer y safle ond gan CCGC canllawiau da ac argymhellion ar gyfer y safle ac felly maent yn gweithio o dan y.

Ystad y Goron Dywedodd RW fod y Goron yn berchen ar y blaendraeth hyd i olygu marc dŵr uchel ac ardal ychwanegol y twyni. RW Eglurodd y Ystad y Goron yn dirfeddiannwr anweithredol, gan nad ydynt yn gwneud unrhyw beth i reoli eu llinell derfyn gan ei fod yn newid yn rheolaidd gyda croniant ac erydiad. RW cysylltiedig sut mae'r grŵp Llandanwg Diogelu Twyni wedi cael eu ffurfio a bod cam 1 o'r gwaith i amddiffyn y twyni: plannu moresg a ffensys tywod wedi ei gwblhau. Nododd fod y lefel o dywod wedi cynyddu ar ochr y mr y twyni ond bod yn dal i fod yn fan gwan i'r gogledd o'r ty cwch lle mae'r byrnau mwyaf diweddar eu gosod. RW Holodd am y cyfnod nesaf o waith i amddiffyn y twyni.

Twyni Diogelu Llandanwg Group (LLDPG) SLJ gysylltiedig bod y Twyni Diogelu Grŵp wedi gwneud llawer o waith ar y twyni, er gwaethaf yr anawsterau o gael cyllid, ac wedi canfod bod llawer o ymchwil wedi cael ei wneud ar systemau twyni eraill y maent yn ei chael yn anodd i gael mynediad fel y mae ar y rhyngrwyd mewn fformat PDF. Mae Ystad y Goron wedi rhoi arian i mewn i'r grŵp twyni a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi rhoi amser i'r grŵp. Mae'r grŵp lleol wedi bod mewn bodolaeth am 10 mlynedd ac SLJ yn teimlo bod ganddynt rl i'w chwarae o ran rhoi gwybod i bobl leol am lifogydd, newid yn yr hinsawdd a chodiad yn lefel y mr. SLJ yn teimlo eu bod wedi cael llawer o gyfrifoldeb ar gyfer grŵp bach, a bod llawer o faterion megis cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd.

Paneli Dehongli EMJ gofyn iddo a oes unrhyw fath o ddehongliad ar dwyni Llandanwg. Teimlai fod oherwydd bod y twyni yn hygyrch iawn oherwydd y maes parcio yn agos iawn at y twyni byddai'r lleoliad hwn yn ddelfrydol ar gyfer rhai paneli esbonio pam maent yn bwysig. Gofynnodd hefyd a oes cownter bobl yn y maes parcio. BD cadarnhau nad oedd unrhyw ddyfais o'r fath ar waith, ond y gellid amcangyfrif yn sgl yr enillion a gasglwyd yn y tocyn parcio peiriant. EMJ nodi bod llawer o ymwelwyr yn parcio ar ymyl y ffordd yn hytrach na thalu yn y maes parcio, felly gallai unrhyw amcangyfrif fod yn is na'r nifer gwirioneddol o bobl sy'n ymweld. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Ystad y Goron a'r Twyni Diogelu Grŵp wedi trafod o'r blaen yn rhoi paneli i fyny yn y twyni -. efallai un yn y maes parcio a dau yn y twyni i dynnu sylw at bopeth ar y safle i'w gynnig AH awgrymu y gallai gymryd hyd at ddwy flynedd i ddylunio a chynhyrchu unrhyw baneli, a bod yn yr amser hwnnw bydd fod yn newid sylweddol i'r cyrff amgylcheddol (Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru) sy'n debygol o gael eu cyfuno i mewn i un corff amgylcheddol. Felly, os gyllid i greu arwyddion yn cael ei geisio gan un o'r cyrff hyn dylid symud ymlaen arno cyn gynted ag y bo modd. SLJ Dywedodd fod yr hyn yn berthnasol i Morfa Harlech a Morfa Dyffryn, o ran o ddiddordeb gwyddonol a chymeriad y safle, efallai y uniongyrchol berthnasol i Llandanwg, felly mae'n anodd gwybod beth i'w roi ar yr arwyddion, fodd bynnag, un posibilrwydd fyddai canolbwyntio ar effaith y codiad yn lefel y mr ar y twyni a'r ardal gyfagos. SLJ Dywedodd fod yr arwyddion llai y gorau a gofynnodd am eglurhad ar yr hyn a ddylai fynd ar yr arwyddion. Dywedodd RhW os oes gormod o ysgrifen ar yr arwyddion bobl debyg na fydd eu darllen, ac awgrymodd y dylai pob sefydliad yn ysgrifennu'r hyn maen nhw'n credu dylai fod ar y paneli a chyflwyno eu syniadau yn y cyfarfod nesaf. BD yn pasio sylwadau o ran talu cael ei brosesu gan Gyngor Gwynedd i Ystad y Goron. Dywedodd RW y byddai cyfran o'r arian hwn ddod o hyd ei ffordd yn l i Gymru fel rhan o'r Gronfa Stiwardiaeth Forol y Cynulliad. Yn y cyfamser, byddai cais i'r Goron ar gyfer cam dau arian yn debygol o dderbyn ystyriaeth ffafriol.

Bales Mawr HD Esboniodd bod mewn cyfarfod gyda LLDPG ar l y lleoliad cychwynnol o fyrnau ei fod wedi cynghori y grwp eu bod angen llythyr caniatd oddi Cyngor Cefn Gwlad Cymru i wneud y math hwn o waith. Fodd bynnag, roedd y grŵp wedi anwybyddu ymddangos y cyngor hwn a'i roi 6 fyrnau mwy yn y twyni eto heb ganiatd. SLJ Eglurodd y ffermwr lleol (Ymddiriedolaeth Genedlaethol tenant) wedi cael rhywfaint o fyrnau o ffynonellau lleol a'u bod wedi trefnu i roi rhai yn y twyni i weld beth fyddai'n digwydd. Mae'r gwaith cychwynnol wedi derbyn ymateb da yn lleol, ac felly y Grŵp trefnu i roi fel arall 5 ar y twyni. SLJ Dywedodd nad oedd yn fwriadol i wneud y gwaith heb ganiatd a bod i ddechrau nad oedd wedi bod yn ymwybodol fod y gwaith wedi cymryd mewn gwirionedd digwydd. HD sylw at y ffaith bod y broses o gael caniatd yr un fath i bawb, ee Cyngor Gwynedd, NT a'r LLDPG, anghenion pawb yn gweithio o dan llythyr o ganiatd ar gyfer gweithgareddau a restrir yn OLDSI cyn iddynt ymgymryd gwaith ar SoDdGA. RhW Esboniodd wrth weld yr ail goelbren a byrnau gosod yn y twyni, yn enwedig yr un yn y fynedfa i'r coridor mynediad , ei fod wedi gofyn i'r ffermwr i'w ddileu. AH egluro bod gwrthwynebiad CCGC i'r byrnau yw y gallai maent yn dod rhywogaethau ymledol i'r twyni, sy'n rhoi byrnau ar y twyni yn PDO ac felly mae angen llythyr caniatd, a bod byddai'r byrnau pydru ac yn rhyddhau maetholion i mewn i'r twyni tywod na fyddai yno yn naturiol. AH hefyd yn nodi y gallai'r byrnau fod yn beryglus ac yn fater atebolrwydd cyhoeddus, a'i fod yn ymwybodol o fls wedi cael ei ganfod yn arnofio allan yn y mr oddi ar Ynys Mn sy'n Gwylwyr y Glannau wedi i gael gwared oherwydd ei fod yn cael ei ystyried i fod yn berygl llongau. cydymdeimlo Gyngor Gwynedd gyda LLDPG yn dweud eu bod yn deall y rhwystredigaeth y gall y grwpiau gwirfoddol, a dywedodd ei bod yn amlwg bod y byrnau yn cael eu rhoi yno gyda bwriadau da. Roedd pawb yn cytuno y bydd y brwdfrydedd y grŵp yn hynod o werthfawr.

Y Ffordd Ymlaen Bales RW fod fel y tirfeddiannwr byddai'r Ystad y Goron yn dymuno gweld y byrnau dileu oherwydd nad oeddent wedi cael eu caniatd ac o ystyried y cyngor a sylwadau y pleidiau eraill dan sylw. Nododd EMJ bod cael gwared ar y byrnau yn annhebygol o fod yn hawdd oherwydd eu pwysau a safle y tu l i'r ffens. SLJ gofynnwyd a fyddai modd maent ond yn torri'r cortyn byrnu a gadael y deunydd olchi i ffwrdd. Fodd bynnag, CCGC wybod na fyddai hyn yn briodol gan fod y planhigyn yn parhau i fod fyddai'n dal ar y ffensys pwyso i lawr a allai beri iddynt gael eu difrodi neu eu golchi i ffwrdd. AH cynnig CCGC softrack neu tractor i gael gwared ar y byrnau. BD a gynigir i gyfrannu tuag at y gost o gael gwared ar y byrnau, ee diesel ac amser. Grwynau Holodd EMJ am y maes grwynau pren a ph'un a ddylai'r gweddillion yn cael eu dileu neu efallai hyd yn oed yn llawn adfer i'w gyflwr blaenorol. HD fod y maes grwynau yn debygol o fod yn gyfrifoldeb yr Asiantaeth yr Amgylchedd (fel y cafodd ei adeiladu yn wreiddiol gan yr Awdurdod Afonydd Cenedlaethol - rhagflaenydd yr Asiantaeth), a bod ail-osod y gallai iddynt fod yn nod anghyraeddadwy oherwydd y gost cynnig o'r fath. HD yn lle dywedodd y gallai'r adran o draeth sy'n cael ei disbyddu o'i gerrig mn, o bosibl o ganlyniad i blaenorol ail-osod y grib dwyni gyda deunydd traeth ar l torri, eu maethu gyda mwy cobl er mwyn darparu mwy o ddiogelwch i'r twyni o donnau . Cytunwyd y byddai HD yn darparu disgrifiad o ddyluniad y gwely cobl darpar. HD hefyd yn awgrymu bod os yw'r ffens ar ochr y mr o'r twyni yn cael ei dynnu i lawr i gael gwared ar y byrnau pan fydd y ffens yn cael ei ail-adfer wedyn dylid ei lleoli yn nes at droed y twyni fel bod llai o siawns ei fod yn difrodi. AH yn dymuno nodi bod Cynllun Rheoli Traethlin 2 Argymhellion polisi ar gyfer Twyni Llandanwg yw 'Retreat a Reolir' dros bob un o'r tri chyfnod, ac y gallai ennill cyllid ar gyfer amddiffyn yr arfordir yn yr ardal fod yn anodd o ganlyniad. Caniatd Ah awgrymu bod Llandanwg Dylai cynllun rheoli Twyni a allai ymestyn dros nifer o flynyddoedd yn cael ei lunio. Unwaith y bydd y cynllun yn cael ei gytuno, ni fyddai angen i'r Grŵp gael caniatd i ymgymryd phob elfen o'r cynllun. Yn ogystal, dylid nodi na all Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn cyhoeddi llythyr caniatd i'r grŵp gan nad ydynt yn berchennog neu feddiannydd unrhyw dir yn y SoDdGA. Yn y dyfodol, bydd y grŵp lleol yn gorfod mynd drwy'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu'r Ystad y Goron os ydyn nhw eisiau gwneud unrhyw waith. Gofynnodd BD SLJ i gysylltu ei hun a CCGC cyn gwneud unrhyw waith a wneir yn y dyfodol. Cyfarfodydd yn y Dyfodol Teimlwyd y byddai'n ddefnyddiol i ail-ymgynnull bob blwyddyn neu chwe mis. busnes eraill yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofyn am gyngor ar beth i'w wneud gyda'r Siapan Rose Rosa rugosa ar eu tir yn Llandanwg. IG Esboniodd fod y planhigyn yn ymwthiol iawn ac mae'n well i'w ddileu, ac AH Ychwanegodd fod yn fwriadol lledaenu R. rugosa yn drosedd o dan Atodlen 9 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd). Cyngor Cefn Gwlad Cymru a gynigir i ymchwilio i gytundeb rheoli gyda'r Ymddiriedolaeth i helpu gyda chost y gwaith. Catrin E Owen, Swyddog Cadwraeth, Meirionnydd 20/12/2011 Cysylltiadau dogfennau ar-lein: 1. Map Safleoedd Gwarchodedig Rhyngweithiol: Safleoedd Map 2. SMS, Enwi a OLDSI Rhestr Morfa Dyffryn SoDdGA: Morfa Dyffryn 3. Dogfennaeth swyddogol ar Pen Llyn a'r Sarnau: Pen Llyn

Adroddiad ar gyfarfod Medi 2, 2011 Y prif bwnc i'w drafod oedd y Traethlin Managemnt, mae copi llawn ohono ar gael ar y wefan http://www.westofwalessmp.org SMP . Mae ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae'r rhan yr ydych ei eisiau yw SMP Gorllewin Cymru, ac yna PDZ12. Mae hon yn ddogfen fawr a chymhleth.

Gall y rhan sydd yn berthnasol i'n hardal gael ei weld gan glicio ar y ddolen isod. Mae'r adroddiad hwn yn ymwneud ag effeithiau cynnydd tebygol yn lefel y mr a dylai beth, os unrhyw beth, yn cael ei wneud yn ei gylch. Yn y senario gwaethaf byddai'r Twyni Llandanwg cael eu torri, y rhan orllewinol o Shell Island, Ymwlch fferm, y Ganolfan Fynydda Gristnogol ym Mhensarn, y rheilffordd a'r brif ffordd ar ben yr aber, yn rhan o'r maes awyr a rhan fach Byddai Llanbedr gyd yn cael eu gorlifo ac yn colli. Cynigion yn y cynllun ystod o Dim Ymyriad Gweithredol (NAI) ar Mochras, drwy Cynnal y Lein (HTL) ar gyfer y rhan fwyaf o'r Aber Artro, i Adlinio Rheoledig (MR) ar gyfer y Twyni Tywod Llandanwg. Ond sylwer bod y cynllun olaf ar gyfer y twyni ar gyfer cymunedau lleol i ariannu a gweithredu. Mae'r polisi diofyn y Cyngor Sir Gwynedd o ran y twyni yn NAI. eraill ar fynd materion a drafodwyd oedd, gyda chytundeb cyrff sydd diddordeb, gan ddefnyddio byrnau gwellt ar hyd ochr morlyn y twyni, ac yn gosod gwely cerrig ar ochr y mr y traeth. Bydd y grŵp yn parhau i ddwyn sylw'r cyhoedd at y mater hwn drwy gyfrwng hysbysiadau, trafod a Facebook. Er bod Ynys Mochras wedi bod yn carthu a dympio tywod y tu allan i'r morlyn nid ydym yn bwriadu i dalu am dywod unrhyw mwy ar y twyni ar hyn o bryd. Traethlin Plan.pdf Lleol Rheoli

Adroddiad ar gyfarfod 19 Tachwedd, 2010 GRŴP Llandanwg TWYNI DIOGELU Pryder y posibilrwydd o lifogydd ym Mhensarn, Llandanwg a Llanbedr mynegwyd mewn cyfarfod cyhoeddus yn Llanfair ar ddydd Gwener. Trefnwyd y cyfarfod gan Llandanwg Grŵp Amddiffyn Twyni i hysbysu trigolion lleol o'r gwaith a wnaed hyd yn hyn i gryfhau'r system dwyni yn Llandanwg. Rheolwr Prosiect Simon Jones sut oedd y grŵp wedi cael grantiau i gryfhau a ffens y rhan wan o twyni ym mhen deheuol y traeth Llandanwg, lle maent wedi plannu moresg wedyn. Hysbysiadau hefyd wedi eu gosod yn esbonio pwysigrwydd peidio sathru ar y twyni bregus. Mae'r twyni yn awr yn cryfhau, ac mae'r grŵp yn ceisio ychwanegu mesurau amddiffynnol. Fodd bynnag, caniatd i gymryd lle'r grwynau wedi torri eto wedi ei wrthod. Simon yn egluro sut y grŵp wedi bod yn cydweithio gyda chyrff eraill, gan gynnwys Cyngor Gwynedd, Ystadau'r Goron, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Cadwch Gymru'n Daclus, Asiantaeth yr Amgylchedd a ffermwyr lleol. Gweithwyr Lleol wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer pob prosiect a wneir. Simon pwysleisio pa mor bwysig oedd hi i drigolion lleol fynegi eu barn ar y sefyllfa, gan esbonio hynny, os bydd lefelau mr yn codi, mae dau opsiwn i) i adael y mr i mewn neu i ii) dal y lein i warchod y tir presennol. Nodwyd gan aelodau o'r gynulleidfa y gallai os bydd lefel y mr yn cynyddu y rheilffordd, y Maes Awyr a'r eglwys hanesyddol yn y twyni dan fygythiad, yn ogystal ag eiddo lleol. Mehefin 7, 2012 Roedd y grŵp yn cyfarfod am 1830 ar Fehefin 7fed yn y Ganolfan Fynydd Gristnogol trwy ganiatd caredig y Cyfarwyddwr

Presennol: Graham Tottle, Rosy Berry, Jill Smith, Colin Mackie, Ned Thomas, John Wynne, Jenny Wynne, Ben Wynne, Simon Lewis Jones, Dafydd Roberts, Asiantaeth yr Amgylchedd. Byddwn yn colli David Robinson ac mae ein meddyliau gyda Alison. Rydym yn gobeithio y byddai Roger Wilyman dal i fod gyda ni.

1 Cofnodion y cyfarfod diwethaf yn cael eu cytuno a'u llofnodi, yn amodol ar y cywiriad bod Huw Davies yn cynrychioli Cyngor Gwynedd.

2 Ymddiheuriadau Alison Robinson wedi ysgrifennu i ddweud ei bod yn gadael y Pwyllgor, ond byddai'n hoffi i gadw mewn cysylltiad fel un o'r "Cyfeillion Twyni Llandanwg". Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth Caerwyn Roberts, Anne Hughes a Tim Bush.

3 Materion yn Codi: Trafodwyd is na

4 Adolygiad o'r Cynllun Rheoli Traethlin. Croesawyd Mr Dafydd Roberts, sef y peiriannydd bennaf gyfrifol am yr aber yn gweithio o fewn Adran yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn y maes hwn. Mae wedi bod mewn cysylltiad datblygu a hanes y blaen aber a'r mr am flynyddoedd lawer. Dywedodd ei fod yn croesawu'r cyfle hwn i gael mewn cysylltiad grwpiau fel ni sy'n ymwneud nid gyda y lefel macro, ond mae'r datblygiadau ar lefel micro yn yr ardal. Dywedodd Simon Lewis Jones bod angen i ni roi un bennod tu l i ni, sef y lleoliad o fyrnau o wair a brwyn yr oeddem wedi gobeithio y byddai yn helpu i adeiladu i fyny 'r tywod yn y twyni. Un o'r byrnau bellach wedi ei symud yn llwyddiannus, y gweddill wedi amsugno dŵr a suddo i mewn i'r tywod. Mynegodd Mr Roberts rhybudd bod mynd yn groes y rheolau SSS wyf yn drosedd droseddol. Ond roedd yn gobeithio y gallem symud ymlaen ar ffrynt eraill. Rheoli hyn yn gorwedd gyda'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru - Cyngor Cefn Gwlad Cymru, ac maent yn gyflym i weithredu hyd yn oed ar droseddau munud.

4.1 Ailadeiladu y Grwynau. Berry Rosy cwestiynu a oedd hyn yn dderbyniol. Dywedodd Mr Roberts nad oedd y penderfyniad yn yr achos hwn yn gorwedd gyda'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Cynnal y morglawdd brif cael ei neilltuo erbyn hyn i Asiantaeth yr Amgylchedd, ac mae eu hymrwymiad pwysicaf yw sicrhau diogelwch parhaus y cyhoedd. Nid oes ganddynt unrhyw gynlluniau ar unwaith ar gyfer ei datblygiad. Mewn trafodaeth, nodwyd bod y polisi diofyn ar gyfer yr ardal gyfan ar gyfer adlinio a reolir; Nododd Mr Roberts at y ffaith nad oedd hyn yn cynnwys ail-alinio ymhellach allan i'r mr. Byddai cynlluniau rheoli yn cael ei angen fel sy'n ofynnol yn y Cynllun Rheoli Traethlin ar gyfer datblygiad yn debygol yr aber mewn 20 mlynedd, fel y trafodwyd yn dda. Rydym yn rhybuddio bod llifogydd ar y ffordd fawr a'r arglawdd eisoes wedi ei gofnodi yn y 1970au ac mae ein prif bryder yw sicrhau amddiffyn yr aber o weithredu gwynt. [GT: A yw hyn yn wir yn hynny? A ydym yn gwadwyr cynhesu byd-eang?]. Simon Dywedodd mai ei ddealltwriaeth ef oedd y byddai'r datblygiad grwynau yn dibynnu ar CCGC gymeradwyo. 30K, neu o bosibl yn llawer llai efallai, yn cael ei angen ac mae hyn yn ymddangos yn rheswm dibwys dros wrthod y gwariant o'i gymharu symiau enfawr ymroddedig ee y rff Borth. Cytunodd Mr Roberts a dywedodd bod y defnydd o grwynau, ee o amgylch Abermaw, oedd yn deall yn dda ac yn llwyddiannus. Cododd John Wynn y cyfarwyddebau y Gymuned Ewropeaidd i ddiogelu / ehangu cynefinoedd morfa heli. Cydnabod Daffyd Roberts hyn ac eglurodd bod y gweithgaredd hwn gael ei lledaenu yn eang ac yn annhebygol o effeithio ar yr aber.

4.2 Datblygu y Gwely cobl Cytunwyd y byddai rydym yn gobeithio i gyflwyno cynllun ar gyfer y gwely cobl gael ei ymestyn. Awgrymodd Mr Roberts rydym yn ailymgeisio ond byddai angen i ni fynd i'r afael 'r materion dylunio. Bydd Simon Jones yn ysgrifennu Huw Davies ail Huw yn cynnig i helpu gyda'r dyluniad. Mae'r grwynau a adeiladwyd yn wreiddiol er mwyn dal a gwrthweithio gwyriad tonnau oddi wrth y morglawdd fyddai fel arall yn ysgubo y tywod i ffwrdd. Dylem drafftio, ee cynnig ar gyfer un 18 grwyn modfedd uchel a chyflwyno drwy'r Stad y Goron. Gallai hyn gael ei ddilyn gyda ymweliad ar y safle. Rydym yn cyfeiriasoch at broblemau gyda maint y cerrig a Mr Roberts yn teimlo na ddylai hyn fod yn rhwystr sylweddol. Cronfeydd i ddod y cerrig yn cael eu hangen. cyfleu Berry Rosy ein diolch am drafodaeth fwyaf defnyddiol. Awgrymwyd bod yna Amgylchedd cronfa Asiantaeth ar gyfer prosiectau cymunedol, a bydd Mr Roberts yn gwirio ac yn gadael i ni wybod y manylion.

5 Cyllid Mae gennym 2,001.16

6 Gwefan y safle yn cael ei groesawu gan bawb, ond mae Colin Mackie angen llif o ddeunydd newydd fel bod diddordeb a sylw yn cael ei gynnal.

7 Busnes Arall Berry Rosy Dywedodd bod gwyliau tresmasu ar y safle yn parhau i fod yn broblem fawr oherwydd y diffyg ffensio. Cytunwyd i gylchredeg y cofnodion yn fwy eang. Nid oedd unrhyw fater arall y cyfarfod i ben am 2000. Rydym yn cyfarfod eto ar 20 Medi am 1830 yn CMC.

Cyfarfod Cyffredinol, Mawrth 8, 2012 Mae'r grŵp yn cyfarfod am 1830 ar Fawrth 8fed yn Pentref Llanfair Presennol: Chris Tutton,, Graham Tottle, Rosy Berry, Lisa Brooke, y Cynghorydd Caerwyn Roberts, Cynghorydd Eurig Hughes, Jill Smith, Colin Mackie a Simon Lewis Jones. Rydym Croesawodd y Cynghorydd Caerwyn Roberts, a'r Cynghorydd Eurig Hughes. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mark Downey, Ned Thomas, John a Ben Wynne, David Lewis a'r Robinsons. Rydym i gyd yn anfon ein dymuniadau gorau i David, sy'n ddifrifol wael. Mae'r ddau westai, tair siop a dau fwyty yn yr ardal wedi eu gwahodd i'r cymdeithasol ond nid troi i fyny. Byddai Graham ceisio dilyn hyn gan fod eu cysylltiadau phobl a allai leol yn bwysig iawn [GT] 1 Cofnodion y cyfarfod diwethaf yn cael eu cytuno a'u llofnodi, yn amodol ar y cywiriad bod "Rosa japonica" ddarllen "Rosa rugosa". 2 Materion yn Codi: Cysylltiadau Mae angen i ymgynnull enwau'r bobl mewn ardaloedd allweddol ac i gysylltu nhw yn bersonol (gall Rosy a Simon gadael i'r ysgrifennydd fanylion) [SLJ, RB] Asiantaeth yr Amgylchedd. Chris wedi cysylltu Meic Davies a Graham Mabel Logan. Bydd Graham yn anfon gwybodaeth gefndir am y grŵp ac ein hamcanion i Meic Davies a'i wahodd i ein cyfarfod nesaf. Dyfyniad gan TQ: Evans i'w gyflwyno i'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac Ystadau'r Goron. Efallai y bydd Mr Evans fod rhai cerrig addas ar gyfer y cerrig yn awr oddi wrth ei waith ym Mlaenau Ffestiniog. Byddem yn gofyn i Ned i gadarnhau'r sefyllfa ddiweddaraf gyda Mr Evans. [NT] yn teimlo y gallai Eurig clogfeini i'w ddefnyddio ar ochr y lagŵn twyni yn cael ei gasglu yn lleol ac y byddai eu gosod yn gymharol syml. Awgrymwyd y dylai hyn fod yn rhan o Gynllun Rheoli Cynnig. Gwarediad y coed Nadolig - Simon wedi cysylltu Adran Amgylchedd y Cyngor sydd wedi cytuno i symud ymlaen. Gwaredu y byrnau. Mae'r dyfarniad Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn eu herbyn yn ymddangos yn ddadleuol, ond mae'n rhaid i ni ddilyn eu cyfarwyddiadau ac yn cael gwared ar y byrnau, sy'n cael eu llawn dŵr yn awr ac yn rhannol suddo i mewn i'r tywod. Barry Davies wedi cadarnhau bod y byrddau fynedfa i'r traeth i gael eu tynnu yn yr wythnos yn dechrau 26 Mawrth, byddai hynny Simon cysylltu Ned ac Eurig ail gwared ar y byrnau. Gall arian yn cael ei ddarparu gan y Grŵp a / neu Gyngor Cefn Gwlad. [SLJ] Nid oes gennym mewnbwn peirianneg chymwysterau da ar gyfer y Cynllun Rheoli Cynnig ac yn ceisio cael myfyriwr o Fangor i gymorth gan y Bioleg Mr adran [RB] Athro Richardson, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Eigion wedi ymateb i Rosy yn dweud ei fod wedi dosbarthu ei nodiadau ymhlith rhai o'r staff a oedd yn gweithio ar forfeydd heli a thwyni tywod a gallant gynnig cymorth. Roedd eleni MSc s eisoes wedi'i ddyrannu, ond gall un yn cael cynnig y flwyddyn nesaf. 3 Cyllid - roedd gennym 2013.16 yn y banc. 4 Rhestr o nodau fwriadwyd. Adolygwyd y nodau a gofnodwyd yn y cyfarfod ym mis Ionawr ac ar yr agenda. Maent yn parhau i fod yn gymwys a bydd yn cael ei gynnwys ar y wefan. Maent yn cynnwys 6 prif benawdau a 13 camau gweithredu penodol. Ein nodau ar unwaith yw: 4.1 Cynnal yr holl ffensys ac arwyddion. 4.2 Amddiffyn yr ochr morlyn. 4.3 Symudwch y cerrig mawr ar yr ochr morlyn yn uwch i fyny'r twyni. 4.4 Ymchwilio i'r posibilrwydd o grwyn ar y glan y mr a phrofi ei effeithiolrwydd. 5 cobl Gwely Huw Davies o Gyngor Cefn Gwlad Cymru wedi cynnig Chris i lunio braslun amlinelliad dylunio sawl blwyddyn yn l ar gyfer ailosod y gwely cobl. Simon wedi ysgrifennu a ffonio Huw Davies ond nid oes unrhyw ateb wedi ei dderbyn hyd yma. Teimlai efallai y byddai Huw Davies fod yn fwy ymatebol unwaith y bydd y mater byrnau wedi'i ddatrys. [SLJ] 6 Gwefan LDPG. Colin Cyflwynwyd y drafft cyfredol a gafodd ei edmygu yn fawr. Cytunwyd ei fod yn cael ei hagor ar y safle net ar 10 Mawrth, a sylwadau, awgrymiadau ac ati gan y bydd aelodau yn cael eu croesawu. Bydd y rhestr o gyfeiriadau cyswllt e-bost yn cael ei dorri i lawr i un. 7 yn rhestru'r LDPG cylchrediad. Cafodd y rhain eu dosbarthu ar gyfer cywiro yn l yr angen. 8 Amgylchedd. Mae'r gastanwydden paling ffensio mewn llawer Ymddiriedolaeth Genedlaethol cynnal ardaloedd y twyni bellach wedi eu boddi yn rhannol yn y tywod fel ei bod yn hawdd i gamu drosodd. Er bod hyn yn llwyddiant problem, pobl a chŵn yn awr yn cael mynediad hawdd i'r ardal a ddiogelir. Byddem yn cysylltu 'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i awgrymu camau gweithredu, a hefyd ystyried adennill yr arwyddion sy'n cael eu cuddio yn awr gan y tywod. Byddai'r Cynghorydd Roberts hefyd yn siarad gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae angen i hysbysiadau cadarnhaol sy'n annog pobl i osgoi mynediad a difrodi'r ardal wedi'i ffensio ac yn rhoi esboniad o'r rhesymau. Noder bod cytuno ar hysbysiadau ffurfiol yn cymryd tua dwy flynedd. Byddai cŵn yn baeddu yn parhau i fod yn broblem fawr ac Eurig godi hyn yn y Cyngor Cymuned i wella gwaredu'r cynwysyddion. Gallwn osod hysbysiadau ar y maes parcio hysbysfwrdd wneud y pwyntiau hyn. Gan nad oedd unrhyw fater arall y cyfarfod i ben am 2000. Rydym yn cyfarfod eto ar 7 Mehefin am 1830 yn CMC. Graham Tottle, Ysgrifennydd Anrhydeddus.

Rhagfyr 15, 2011

Cynhaliwyd cyfarfod i drafod materion yn ymwneud rheoli'r traeth yn Llandanwg. oedd Presennol: Y Cynghorydd Gwynedd (Lanbedr a Llanfair) - Evie Morgan Jones (EMJ) Llandanwg Grŵp Amddiffyn Twyni - Simon Lewis Jones (SLJ) Ystd y Goron - Roger Wilyman (RW) o Jones Peckover Gwynedd Council - Barry Davies (BD) a Huw Davies (HD) Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - Rhodri Wigley (RhW) Cyngor Cefn Gwlad Cymru - Arfon Hughes (AH), Isobelle Griffith (IG) a Catrin Owen (CO) Y cadeirydd am y cyfarfod oedd Barry cofnodi Davies a Catrin Owen y cofnodion.

Prif Bwyntiau wybod HD y cyfarfod fod Asiantaeth yr Amgylchedd wedi derbyn yn ddiweddar cyfrifoldeb dros y wal goncrid ym mhen deheuol y tafod y twyni ac yn ddelfrydol dylent fod wedi bod yn bresennol yn y cyfarfod. BD gofyn i bob grŵp i esbonio eu cyfrifoldebau o ran Llandanwg twyni:

Cyngor Gwynedd Esboniodd BD bod y Cyngor yn unig rheoli agweddau amwynder yr ardal, sy'n cynnwys y blaendraeth sy'n cael ei brydlesu o Stad y Goron. Maent yn rheoli'r arwyddion, bloc toiledau, Ffn Brys a Maes Parcio, ac wedi adeiladu eisoes llwybr mynediad newydd o'r maes parcio drwy'r twyni i'r traeth yn Llandanwg. HD cadarnhau bod mn waith wedi ei wneud heb ragfarn gan y Cyngor yn Llandanwg . Roedd hyn yn golygu gosod cerrig cadarnle i amddiffyn y twyni rhag tonnau lletraws. Mae'r cadarnle yn awr yn llwyr gladdu gan dywod, a chredir felly wedi bod yn llwyddiant. Mae Cyngor Gwynedd hefyd yn ymgymryd monitro lefel y traeth yn Llandanwg, sy'n dangos bod lefelau traeth yn hynod o amrywiol.

Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC) IG Esboniodd fod y twyni yn rhan o Safle Dyffryn Morfa o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a Phen Llyn a ' r Sarnau Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA). Mae hyn yn golygu os berchnogion neu ddeiliaid y SoDdGA ac ACA dymuno ymgymryd gwaith fel y nodir ar y rhestr o 'Gweithrediadau sy'n Debygol o niweidio'r diddordeb arbennig (OLDSI)' a gyflenwir i bob perchennog / deiliaid yna mae'n rhaid iddynt roi rhybudd ysgrifenedig i'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru a all naill ai caniatd, caniatd gydag amodau neu wrthod caniatu gwaith fel y nodir yn y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd) a Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (fel y'i diwygiwyd). Hefyd, os perchnogion yn dymuno ymgymryd gwaith o fewn yr ACA, yna rhaid i asesiad gael ei wneud a yw'n debygol o gael effaith sylweddol naill ai'n unigol neu mewn cyfuniad ag unrhyw gynlluniau neu brosiectau eraill fel y nodir yn Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010. Cyngor Cefn Gwlad Cymru wedi ysgrifennu Datganiad Rheoli Safle (SMS) a disgrifiad safle ar gyfer Morfa Dyffryn SoDdGA y gellir ei darparu i'r Grŵp drwy wefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Gweithredu: IG i anfon dolenni gwe i'r dogfennau swyddogol (mapiau, enwi, SMS, PDO rhestr ) ar gyfer Morfa Dyffryn SoDdGA a Phen Llyn a'r Sarnau. Cyngor Cefn Gwlad Cymru hefyd yn rhoi disgrifiad byr o sut y SoDdGA yn cael eu creu. IG Esboniodd o fewn yr hyn a elwir yn 'ardal chwilio', y mae nifer o fewn Cymru, yr enghreifftiau gorau o ardaloedd sydd chynefinoedd a rhywogaethau o bwysigrwydd cadwraeth (fel y'u diffinnir yn y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC) Pwyllgor canllawiau ar gyfer y safle meini prawf dethol) yn cael eu dewis ar gyfer dynodiad SoDdGA. Cyngor Cefn Gwlad yn cadw gwybodaeth am y diddordeb gwyddonol o fewn Morfa Dyffryn SoDdGA a gall hyn gael ei ddarparu i'r Grŵp Llandanwg Diogelu Twyni. AH Rhoddodd amlinelliad o'r meddwl gwyddonol cyfredol ar reoli twyni tywod a'r problemau sefydlogi dros y twyni. AH Esboniodd bod ers y 50au a'r 60au bu gostyngiad sylweddol yn dywod noeth a symudedd twyni mewn systemau twyni tywod yn y DU ac Ewrop yn gyffredinol. Credir bod hyn yn gysylltiedig ffactorau megis llygredd aer a dyddodi nitrogen dilynol, ffactorau hinsoddol, megis gaeafau cynhesach a gwlypach caniatu planhigion i dyfu am gyfnodau hirach a phridd i ddatblygu, ac mae'r diffyg amodau gwyntog. Mae'r gostyngiad hwn mewn tywod noeth a symudedd twyni yn arwain at golli cynefin sydd hefyd yn cynnal nifer fawr o blanhigion ac infertebratau sy'n dibynnu ar gynefinoedd olynol cynnar a tywod noeth, ac felly yn fygythiad sylweddol i fioamrywiaeth o systemau twyni yng Nghymru. Cyngor Cefn Gwlad Cymru ar hyn o bryd caniatd mynediad trefnu i ymgynghorydd geomorffolegol i ymweld 10 systemau twyni tywod ledled Cymru - gan gynnwys Morfa Harlech a Morfa Dyffryn. Bydd yr ymgynghorydd yn llunio cynigion i ail-ysgogi twyni ac mae hefyd yn ceisio deall pam fod rhai systemau yn fwy symudol nag eraill. HD sylw at y ffaith y gallai twyni tywod de-sefydlogi yn digwydd dim ond mewn rhai safleoedd, ee Harlech, fel twyni eraill lleoliadau yn gweithredu fel amddiffynfeydd rhag llifogydd. SLJ Gofynnodd faint o dywod wedi eu tynnu oddi Mochras morlyn yn ystod y gwaith carthu. IG Rhoddodd amlinelliad o'r gwaith carthu yn y lagŵn ac eglurodd bod yr holl dywod a garthwyd ei roi ar y Bar Newydd yn y gobaith y byddai'n cael ei olchi tuag at Llandanwg twyni ac yn gweithredu fel maeth twyni. Ar gyfer gweithrediadau carthu yn y dyfodol HD gofyn am arolwg topograffig o'r ardal yn cael ei wneud cyn ac ar l y carthu fel y gallai swm y deunydd a dynnwyd yn cael ei gyfrifo. IG Ychwanegodd fod Parc Cenedlaethol Eryri bellach yn rheoli Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol Morfa Harlech a Morfa Dyffryn drwy Femorandwm Cytundeb gyda Chyngor Cefn Gwlad. Mae'r Warden yn yr ardal Llandanwg yw Ifan Jones.

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dywedodd RhW ychydig iawn o bobl yn mynd i mewn i'r twyni, y mae ef yn teimlo ei fod yn beth da. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyfrifol am ardal o'r ramp mynediad concrid, heibio i'r Eglwys ac ychydig gan y tir y Goron ar ddiwedd y ffin y 'Maes'. Maent hefyd yn berchen ar y cae o'r enw 'y Maes'. Pobl yn cerdded a cherdded eu cŵn ar y Maes gan ei fod yn dir mynediad agored. Mae dau llwybrau cerdded i'r traeth o'r Maes. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyfrifol am y ffens git,, llwybrau pren ac arddulliau ar eu tir. Mae tenant pori y Maes. Cerddwyr cŵn wedi cael eu canfod i dorri'r ffens castanwydden i ganiatu i'w cŵn i redeg ar l cwningod. Nid yw hyn yn digwydd yn aml iawn. Yn y gaeaf 2001, storm golchi ymaith y ffens, digwyddodd yr un peth y flwyddyn nesaf. Yn y flwyddyn ganlynol contractwyr yn dod i mewn i helpu'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i roi mewn ffens newydd, a fyddai'n caniatu i ddŵr lifo drwyddo. Mae Deddf Diogelu Twyni Llandanwg Group (LLDPG) wedi helpu'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i roi chestnut i fyny ffens sy'n cael yr effaith o ddal tywod. Nid yw'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol oes cynllun rheoli ar gyfer y safle ond gan CCGC canllawiau da ac argymhellion ar gyfer y safle ac felly maent yn gweithio o dan y.

Ystad y Goron Dywedodd RW fod y Goron yn berchen ar y blaendraeth hyd i olygu marc dŵr uchel ac ardal ychwanegol y twyni. RW Eglurodd y Ystad y Goron yn dirfeddiannwr anweithredol, gan nad ydynt yn gwneud unrhyw beth i reoli eu llinell derfyn gan ei fod yn newid yn rheolaidd gyda croniant ac erydiad. RW cysylltiedig sut mae'r grŵp Llandanwg Diogelu Twyni wedi cael eu ffurfio a bod cam 1 o'r gwaith i amddiffyn y twyni: plannu moresg a ffensys tywod wedi ei gwblhau. Nododd fod y lefel o dywod wedi cynyddu ar ochr y mr y twyni ond bod yn dal i fod yn fan gwan i'r gogledd o'r ty cwch lle mae'r byrnau mwyaf diweddar eu gosod. RW Holodd am y cyfnod nesaf o waith i amddiffyn y twyni.

Twyni Diogelu Llandanwg Group (LLDPG) SLJ gysylltiedig bod y Twyni Diogelu Grŵp wedi gwneud llawer o waith ar y twyni, er gwaethaf yr anawsterau o gael cyllid, ac wedi canfod bod llawer o ymchwil wedi cael ei wneud ar systemau twyni eraill y maent yn ei chael yn anodd i gael mynediad fel y mae ar y rhyngrwyd mewn fformat PDF. Mae Ystad y Goron wedi rhoi arian i mewn i'r grŵp twyni a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi rhoi amser i'r grŵp. Mae'r grŵp lleol wedi bod mewn bodolaeth am 10 mlynedd ac SLJ yn teimlo bod ganddynt rl i'w chwarae o ran rhoi gwybod i bobl leol am lifogydd, newid yn yr hinsawdd a chodiad yn lefel y mr. SLJ yn teimlo eu bod wedi cael llawer o gyfrifoldeb ar gyfer grŵp bach, a bod llawer o faterion megis cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd.

Paneli Dehongli EMJ gofyn iddo a oes unrhyw fath o ddehongliad ar dwyni Llandanwg. Teimlai fod oherwydd bod y twyni yn hygyrch iawn oherwydd y maes parcio yn agos iawn at y twyni byddai'r lleoliad hwn yn ddelfrydol ar gyfer rhai paneli esbonio pam maent yn bwysig. Gofynnodd hefyd a oes cownter bobl yn y maes parcio. BD cadarnhau nad oedd unrhyw ddyfais o'r fath ar waith, ond y gellid amcangyfrif yn sgl yr enillion a gasglwyd yn y tocyn parcio peiriant. EMJ nodi bod llawer o ymwelwyr yn parcio ar ymyl y ffordd yn hytrach na thalu yn y maes parcio, felly gallai unrhyw amcangyfrif fod yn is na'r nifer gwirioneddol o bobl sy'n ymweld. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Ystad y Goron a'r Twyni Diogelu Grŵp wedi trafod o'r blaen yn rhoi paneli i fyny yn y twyni -. efallai un yn y maes parcio a dau yn y twyni i dynnu sylw at bopeth ar y safle i'w gynnig AH awgrymu y gallai gymryd hyd at ddwy flynedd i ddylunio a chynhyrchu unrhyw baneli, a bod yn yr amser hwnnw bydd fod yn newid sylweddol i'r cyrff amgylcheddol (Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru) sy'n debygol o gael eu cyfuno i mewn i un corff amgylcheddol. Felly, os gyllid i greu arwyddion yn cael ei geisio gan un o'r cyrff hyn dylid symud ymlaen arno cyn gynted ag y bo modd. SLJ Dywedodd fod yr hyn yn berthnasol i Morfa Harlech a Morfa Dyffryn, o ran o ddiddordeb gwyddonol a chymeriad y safle, efallai y uniongyrchol berthnasol i Llandanwg, felly mae'n anodd gwybod beth i'w roi ar yr arwyddion, fodd bynnag, un posibilrwydd fyddai canolbwyntio ar effaith y codiad yn lefel y mr ar y twyni a'r ardal gyfagos. SLJ Dywedodd fod yr arwyddion llai y gorau a gofynnodd am eglurhad ar yr hyn a ddylai fynd ar yr arwyddion. Dywedodd RhW os oes gormod o ysgrifen ar yr arwyddion bobl debyg na fydd eu darllen, ac awgrymodd y dylai pob sefydliad yn ysgrifennu'r hyn maen nhw'n credu dylai fod ar y paneli a chyflwyno eu syniadau yn y cyfarfod nesaf. BD yn pasio sylwadau o ran talu cael ei brosesu gan Gyngor Gwynedd i Ystad y Goron. Dywedodd RW y byddai cyfran o'r arian hwn ddod o hyd ei ffordd yn l i Gymru fel rhan o'r Gronfa Stiwardiaeth Forol y Cynulliad. Yn y cyfamser, byddai cais i'r Goron ar gyfer cam dau arian yn debygol o dderbyn ystyriaeth ffafriol.

Bales Mawr HD Esboniodd bod mewn cyfarfod gyda LLDPG ar l y lleoliad cychwynnol o fyrnau ei fod wedi cynghori y grwp eu bod angen llythyr caniatd oddi Cyngor Cefn Gwlad Cymru i wneud y math hwn o waith. Fodd bynnag, roedd y grŵp wedi anwybyddu ymddangos y cyngor hwn a'i roi 6 fyrnau mwy yn y twyni eto heb ganiatd. SLJ Eglurodd y ffermwr lleol (Ymddiriedolaeth Genedlaethol tenant) wedi cael rhywfaint o fyrnau o ffynonellau lleol a'u bod wedi trefnu i roi rhai yn y twyni i weld beth fyddai'n digwydd. Mae'r gwaith cychwynnol wedi derbyn ymateb da yn lleol, ac felly y Grŵp trefnu i roi fel arall 5 ar y twyni. SLJ Dywedodd nad oedd yn fwriadol i wneud y gwaith heb ganiatd a bod i ddechrau nad oedd wedi bod yn ymwybodol fod y gwaith wedi cymryd mewn gwirionedd digwydd. HD sylw at y ffaith bod y broses o gael caniatd yr un fath i bawb, ee Cyngor Gwynedd, NT a'r LLDPG, anghenion pawb yn gweithio o dan llythyr o ganiatd ar gyfer gweithgareddau a restrir yn OLDSI cyn iddynt ymgymryd gwaith ar SoDdGA. RhW Esboniodd wrth weld yr ail goelbren a byrnau gosod yn y twyni, yn enwedig yr un yn y fynedfa i'r coridor mynediad , ei fod wedi gofyn i'r ffermwr i'w ddileu. AH egluro bod gwrthwynebiad CCGC i'r byrnau yw y gallai maent yn dod rhywogaethau ymledol i'r twyni, sy'n rhoi byrnau ar y twyni yn PDO ac felly mae angen llythyr caniatd, a bod byddai'r byrnau pydru ac yn rhyddhau maetholion i mewn i'r twyni tywod na fyddai yno yn naturiol. AH hefyd yn nodi y gallai'r byrnau fod yn beryglus ac yn fater atebolrwydd cyhoeddus, a'i fod yn ymwybodol o fls wedi cael ei ganfod yn arnofio allan yn y mr oddi ar Ynys Mn sy'n Gwylwyr y Glannau wedi i gael gwared oherwydd ei fod yn cael ei ystyried i fod yn berygl llongau. cydymdeimlo Gyngor Gwynedd gyda LLDPG yn dweud eu bod yn deall y rhwystredigaeth y gall y grwpiau gwirfoddol, a dywedodd ei bod yn amlwg bod y byrnau yn cael eu rhoi yno gyda bwriadau da. Roedd pawb yn cytuno y bydd y brwdfrydedd y grŵp yn hynod o werthfawr.

Y Ffordd Ymlaen Bales RW fod fel y tirfeddiannwr byddai'r Ystad y Goron yn dymuno gweld y byrnau dileu oherwydd nad oeddent wedi cael eu caniatd ac o ystyried y cyngor a sylwadau y pleidiau eraill dan sylw. Nododd EMJ bod cael gwared ar y byrnau yn annhebygol o fod yn hawdd oherwydd eu pwysau a safle y tu l i'r ffens. SLJ gofynnwyd a fyddai modd maent ond yn torri'r cortyn byrnu a gadael y deunydd olchi i ffwrdd. Fodd bynnag, CCGC wybod na fyddai hyn yn briodol gan fod y planhigyn yn parhau i fod fyddai'n dal ar y ffensys pwyso i lawr a allai beri iddynt gael eu difrodi neu eu golchi i ffwrdd. AH cynnig CCGC softrack neu tractor i gael gwared ar y byrnau. BD a gynigir i gyfrannu tuag at y gost o gael gwared ar y byrnau, ee diesel ac amser. Grwynau Holodd EMJ am y maes grwynau pren a ph'un a ddylai'r gweddillion yn cael eu dileu neu efallai hyd yn oed yn llawn adfer i'w gyflwr blaenorol. HD fod y maes grwynau yn debygol o fod yn gyfrifoldeb yr Asiantaeth yr Amgylchedd (fel y cafodd ei adeiladu yn wreiddiol gan yr Awdurdod Afonydd Cenedlaethol - rhagflaenydd yr Asiantaeth), a bod ail-osod y gallai iddynt fod yn nod anghyraeddadwy oherwydd y gost cynnig o'r fath. HD yn lle dywedodd y gallai'r adran o draeth sy'n cael ei disbyddu o'i gerrig mn, o bosibl o ganlyniad i blaenorol ail-osod y grib dwyni gyda deunydd traeth ar l torri, eu maethu gyda mwy cobl er mwyn darparu mwy o ddiogelwch i'r twyni o donnau . Cytunwyd y byddai HD yn darparu disgrifiad o ddyluniad y gwely cobl darpar. HD hefyd yn awgrymu bod os yw'r ffens ar ochr y mr o'r twyni yn cael ei dynnu i lawr i gael gwared ar y byrnau pan fydd y ffens yn cael ei ail-adfer wedyn dylid ei lleoli yn nes at droed y twyni fel bod llai o siawns ei fod yn difrodi. AH yn dymuno nodi bod Cynllun Rheoli Traethlin 2 Argymhellion polisi ar gyfer Twyni Llandanwg yw 'Retreat a Reolir' dros bob un o'r tri chyfnod, ac y gallai ennill cyllid ar gyfer amddiffyn yr arfordir yn yr ardal fod yn anodd o ganlyniad. Caniatd Ah awgrymu bod Llandanwg Dylai cynllun rheoli Twyni a allai ymestyn dros nifer o flynyddoedd yn cael ei lunio. Unwaith y bydd y cynllun yn cael ei gytuno, ni fyddai angen i'r Grŵp gael caniatd i ymgymryd phob elfen o'r cynllun. Yn ogystal, dylid nodi na all Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn cyhoeddi llythyr caniatd i'r grŵp gan nad ydynt yn berchennog neu feddiannydd unrhyw dir yn y SoDdGA. Yn y dyfodol, bydd y grŵp lleol yn gorfod mynd drwy'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu'r Ystad y Goron os ydyn nhw eisiau gwneud unrhyw waith. Gofynnodd BD SLJ i gysylltu ei hun a CCGC cyn gwneud unrhyw waith a wneir yn y dyfodol. Cyfarfodydd yn y Dyfodol Teimlwyd y byddai'n ddefnyddiol i ail-ymgynnull bob blwyddyn neu chwe mis. busnes eraill yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofyn am gyngor ar beth i'w wneud gyda'r Siapan Rose Rosa rugosa ar eu tir yn Llandanwg. IG Esboniodd fod y planhigyn yn ymwthiol iawn ac mae'n well i'w ddileu, ac AH Ychwanegodd fod yn fwriadol lledaenu R. rugosa yn drosedd o dan Atodlen 9 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd). Cyngor Cefn Gwlad Cymru a gynigir i ymchwilio i gytundeb rheoli gyda'r Ymddiriedolaeth i helpu gyda chost y gwaith. Catrin E Owen, Swyddog Cadwraeth, Meirionnydd 20/12/2011 Cysylltiadau dogfennau ar-lein: 1. Map Safleoedd Gwarchodedig Rhyngweithiol: Safleoedd Map 2. SMS, Enwi a OLDSI Rhestr Morfa Dyffryn SoDdGA: Morfa Dyffryn 3. Dogfennaeth swyddogol ar Pen Llyn a'r Sarnau: Pen Llyn

Adroddiad ar gyfarfod Medi 2, 2011 Y prif bwnc i'w drafod oedd y Traethlin Managemnt, mae copi llawn ohono ar gael ar y wefan http://www.westofwalessmp.org SMP . Mae ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae'r rhan yr ydych ei eisiau yw SMP Gorllewin Cymru, ac yna PDZ12. Mae hon yn ddogfen fawr a chymhleth.

Gall y rhan sydd yn berthnasol i'n hardal gael ei weld gan glicio ar y ddolen isod. Mae'r adroddiad hwn yn ymwneud ag effeithiau cynnydd tebygol yn lefel y mr a dylai beth, os unrhyw beth, yn cael ei wneud yn ei gylch. Yn y senario gwaethaf byddai'r Twyni Llandanwg cael eu torri, y rhan orllewinol o Shell Island, Ymwlch fferm, y Ganolfan Fynydda Gristnogol ym Mhensarn, y rheilffordd a'r brif ffordd ar ben yr aber, yn rhan o'r maes awyr a rhan fach Byddai Llanbedr gyd yn cael eu gorlifo ac yn colli. Cynigion yn y cynllun ystod o Dim Ymyriad Gweithredol (NAI) ar Mochras, drwy Cynnal y Lein (HTL) ar gyfer y rhan fwyaf o'r Aber Artro, i Adlinio Rheoledig (MR) ar gyfer y Twyni Tywod Llandanwg. Ond sylwer bod y cynllun olaf ar gyfer y twyni ar gyfer cymunedau lleol i ariannu a gweithredu. Mae'r polisi diofyn y Cyngor Sir Gwynedd o ran y twyni yn NAI. eraill ar fynd materion a drafodwyd oedd, gyda chytundeb cyrff sydd diddordeb, gan ddefnyddio byrnau gwellt ar hyd ochr morlyn y twyni, ac yn gosod gwely cerrig ar ochr y mr y traeth. Bydd y grŵp yn parhau i ddwyn sylw'r cyhoedd at y mater hwn drwy gyfrwng hysbysiadau, trafod a Facebook. Er bod Ynys Mochras wedi bod yn carthu a dympio tywod y tu allan i'r morlyn nid ydym yn bwriadu i dalu am dywod unrhyw mwy ar y twyni ar hyn o bryd. Traethlin Plan.pdf Lleol Rheoli

Adroddiad ar gyfarfod 19 Tachwedd, 2010 GRŴP Llandanwg TWYNI DIOGELU Pryder y posibilrwydd o lifogydd ym Mhensarn, Llandanwg a Llanbedr mynegwyd mewn cyfarfod cyhoeddus yn Llanfair ar ddydd Gwener. Trefnwyd y cyfarfod gan Llandanwg Grŵp Amddiffyn Twyni i hysbysu trigolion lleol o'r gwaith a wnaed hyd yn hyn i gryfhau'r system dwyni yn Llandanwg. Rheolwr Prosiect Simon Jones sut oedd y grŵp wedi cael grantiau i gryfhau a ffens y rhan wan o twyni ym mhen deheuol y traeth Llandanwg, lle maent wedi plannu moresg wedyn. Hysbysiadau hefyd wedi eu gosod yn esbonio pwysigrwydd peidio sathru ar y twyni bregus. Mae'r twyni yn awr yn cryfhau, ac mae'r grŵp yn ceisio ychwanegu mesurau amddiffynnol. Fodd bynnag, caniatd i gymryd lle'r grwynau wedi torri eto wedi ei wrthod. Simon yn egluro sut y grŵp wedi bod yn cydweithio gyda chyrff eraill, gan gynnwys Cyngor Gwynedd, Ystadau'r Goron, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Cadwch Gymru'n Daclus, Asiantaeth yr Amgylchedd a ffermwyr lleol. Gweithwyr Lleol wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer pob prosiect a wneir. Simon pwysleisio pa mor bwysig oedd hi i drigolion lleol fynegi eu barn ar y sefyllfa, gan esbonio hynny, os bydd lefelau mr yn codi, mae dau opsiwn i) i adael y mr i mewn neu i ii) dal y lein i warchod y tir presennol. Nodwyd gan aelodau o'r gynulleidfa y gallai os bydd lefel y mr yn cynyddu y rheilffordd, y Maes Awyr a'r eglwys hanesyddol yn y twyni dan fygythiad, yn ogystal ag eiddo lleol.

1 Cofnodion y cyfarfod diwethaf yn cael eu cytuno a'u llofnodi, yn amodol ar y cywiriad bod Huw Davies yn cynrychioli Cyngor Gwynedd.

2 Ymddiheuriadau Alison Robinson wedi ysgrifennu i ddweud ei bod yn gadael y Pwyllgor, ond byddai'n hoffi i gadw mewn cysylltiad fel un o Gyfeillion "o Twyni Llandanwg ". Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth Caerwyn Roberts, Anne Hughes a Tim Bush.

3 Materion yn Codi: Trafodwyd is na

4 Adolygiad o'r Cynllun Rheoli Traethlin. Croesawyd Mr Dafydd Roberts, sef y peiriannydd bennaf gyfrifol am yr aber yn gweithio o fewn Adran yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn y maes hwn. Mae wedi bod mewn cysylltiad datblygu a hanes y blaen aber a'r mr am flynyddoedd lawer. Dywedodd ei fod yn croesawu'r cyfle hwn i gael mewn cysylltiad grwpiau fel ni sy'n ymwneud nid gyda y lefel macro, ond mae'r datblygiadau ar lefel micro yn yr ardal. Dywedodd Simon Lewis Jones bod angen i ni roi un bennod tu l i ni, sef y lleoliad o fyrnau o wair a brwyn yr oeddem wedi gobeithio y byddai yn helpu i adeiladu i fyny 'r tywod yn y twyni. Un o'r byrnau bellach wedi ei symud yn llwyddiannus, y gweddill wedi amsugno dŵr a suddo i mewn i'r tywod. Mynegodd Mr Roberts rhybudd bod mynd yn groes y rheolau SSS wyf yn drosedd droseddol. Ond roedd yn gobeithio y gallem symud ymlaen ar ffrynt eraill. Rheoli hyn yn gorwedd gyda'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru - Cyngor Cefn Gwlad Cymru, ac maent yn gyflym i weithredu hyd yn oed ar droseddau munud.

4.1 Ailadeiladu y Grwynau. Berry Rosy cwestiynu a oedd hyn yn dderbyniol. Dywedodd Mr Roberts nad oedd y penderfyniad yn yr achos hwn yn gorwedd gyda'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Cynnal y morglawdd brif cael ei neilltuo erbyn hyn i Asiantaeth yr Amgylchedd, ac mae eu hymrwymiad pwysicaf yw sicrhau diogelwch parhaus y cyhoedd. Nid oes ganddynt unrhyw gynlluniau ar unwaith ar gyfer ei datblygiad. Mewn trafodaeth, nodwyd bod y polisi diofyn ar gyfer yr ardal gyfan ar gyfer adlinio a reolir; Nododd Mr Roberts at y ffaith nad oedd hyn yn cynnwys ail-alinio ymhellach allan i'r mr. Byddai cynlluniau rheoli yn cael ei angen fel sy'n ofynnol yn y Cynllun Rheoli Traethlin ar gyfer datblygiad yn debygol yr aber mewn 20 mlynedd, fel y trafodwyd yn dda. Rydym yn rhybuddio bod llifogydd ar y ffordd fawr a'r arglawdd eisoes wedi ei gofnodi yn y 1970au ac mae ein prif bryder yw sicrhau amddiffyn yr aber o weithredu gwynt. [GT: A yw hyn yn wir yn hynny? A ydym yn gwadwyr cynhesu byd-eang?]. Simon Dywedodd mai ei ddealltwriaeth ef oedd y byddai'r datblygiad grwynau yn dibynnu ar CCGC gymeradwyo. 30K, neu o bosibl yn llawer llai efallai, yn cael ei angen ac mae hyn yn ymddangos yn rheswm dibwys dros wrthod y gwariant o'i gymharu symiau enfawr ymroddedig ee y rff Borth. Cytunodd Mr Roberts a dywedodd bod y defnydd o grwynau, ee o amgylch Abermaw, oedd yn deall yn dda ac yn llwyddiannus. Cododd John Wynn y cyfarwyddebau y Gymuned Ewropeaidd i ddiogelu / ehangu cynefinoedd morfa heli. Cydnabod Daffyd Roberts hyn ac eglurodd bod y gweithgaredd hwn gael ei lledaenu yn eang ac yn annhebygol o effeithio ar yr aber.

4.2 Datblygu y Gwely cobl Cytunwyd y byddai rydym yn gobeithio i gyflwyno cynllun ar gyfer y gwely cobl gael ei ymestyn. Awgrymodd Mr Roberts rydym yn ailymgeisio ond byddai angen i ni fynd i'r afael 'r materion dylunio. Bydd Simon Jones yn ysgrifennu Huw Davies ail Huw yn cynnig i helpu gyda'r dyluniad. Mae'r grwynau a adeiladwyd yn wreiddiol er mwyn dal a gwrthweithio gwyriad tonnau oddi wrth y morglawdd fyddai fel arall yn ysgubo y tywod i ffwrdd. Dylem drafftio, ee cynnig ar gyfer un 18 grwyn modfedd uchel a chyflwyno drwy'r Stad y Goron. Gallai hyn gael ei ddilyn gyda ymweliad ar y safle. Rydym yn cyfeiriasoch at broblemau gyda maint y cerrig a Mr Roberts yn teimlo na ddylai hyn fod yn rhwystr sylweddol. Cronfeydd i ddod y cerrig yn cael eu hangen. cyfleu Berry Rosy ein diolch am drafodaeth fwyaf defnyddiol. Awgrymwyd bod yna Amgylchedd cronfa Asiantaeth ar gyfer prosiectau cymunedol, a bydd Mr Roberts yn gwirio ac yn gadael i ni wybod y manylion.

5 Cyllid Mae gennym 2,001.16

6 Gwefan y safle yn cael ei groesawu gan bawb, ond mae Colin Mackie angen llif o ddeunydd newydd fel bod diddordeb a sylw yn cael ei gynnal.

7 Busnes Arall Berry Rosy Dywedodd bod gwyliau tresmasu ar y safle yn parhau i fod yn broblem fawr oherwydd y diffyg ffensio. Cytunwyd i gylchredeg y cofnodion yn fwy eang. Nid oedd unrhyw fater arall y cyfarfod i ben am 2000. Rydym yn cyfarfod eto ar 20 Medi am 1830 yn CMC.

Cyfarfod Cyffredinol, Mawrth 8, 2012 Mae'r grŵp yn cyfarfod am 1830 ar Fawrth 8fed yn Pentref Llanfair Presennol: Chris Tutton,, Graham Tottle, Rosy Berry, Lisa Brooke, y Cynghorydd Caerwyn Roberts, Cynghorydd Eurig Hughes, Jill Smith, Colin Mackie a Simon Lewis Jones. Rydym Croesawodd y Cynghorydd Caerwyn Roberts, a'r Cynghorydd Eurig Hughes. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mark Downey, Ned Thomas, John a Ben Wynne, David Lewis a'r Robinsons. Rydym i gyd yn anfon ein dymuniadau gorau i David, sy'n ddifrifol wael. Mae'r ddau westai, tair siop a dau fwyty yn yr ardal wedi eu gwahodd i'r cymdeithasol ond nid troi i fyny. Byddai Graham ceisio dilyn hyn gan fod eu cysylltiadau phobl a allai leol yn bwysig iawn [GT] 1 Cofnodion y cyfarfod diwethaf yn cael eu cytuno a'u llofnodi, yn amodol ar y cywiriad bod "Rosa japonica" ddarllen "Rosa rugosa". 2 Materion yn Codi: Cysylltiadau Mae angen i ymgynnull enwau'r bobl mewn ardaloedd allweddol ac i gysylltu nhw yn bersonol (gall Rosy a Simon gadael i'r ysgrifennydd fanylion) [SLJ, RB] Asiantaeth yr Amgylchedd. Chris wedi cysylltu Meic Davies a Graham Mabel Logan. Bydd Graham yn anfon gwybodaeth gefndir am y grŵp ac ein hamcanion i Meic Davies a'i wahodd i ein cyfarfod nesaf. Dyfyniad gan TQ: Evans i'w gyflwyno i'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac Ystadau'r Goron. Efallai y bydd Mr Evans fod rhai cerrig addas ar gyfer y cerrig yn awr oddi wrth ei waith ym Mlaenau Ffestiniog. Byddem yn gofyn i Ned i gadarnhau'r sefyllfa ddiweddaraf gyda Mr Evans. [NT] yn teimlo y gallai Eurig clogfeini i'w ddefnyddio ar ochr y lagŵn twyni yn cael ei gasglu yn lleol ac y byddai eu gosod yn gymharol syml. Awgrymwyd y dylai hyn fod yn rhan o Gynllun Rheoli Cynnig. Gwarediad y coed Nadolig - Simon wedi cysylltu Adran Amgylchedd y Cyngor sydd wedi cytuno i symud ymlaen. Gwaredu y byrnau. Mae'r dyfarniad Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn eu herbyn yn ymddangos yn ddadleuol, ond mae'n rhaid i ni ddilyn eu cyfarwyddiadau ac yn cael gwared ar y byrnau, sy'n cael eu llawn dŵr yn awr ac yn rhannol suddo i mewn i'r tywod. Barry Davies wedi cadarnhau bod y byrddau fynedfa i'r traeth i gael eu tynnu yn yr wythnos yn dechrau 26 Mawrth, byddai hynny Simon cysylltu Ned ac Eurig ail gwared ar y byrnau. Gall arian yn cael ei ddarparu gan y Grŵp a / neu Gyngor Cefn Gwlad. [SLJ] Nid oes gennym mewnbwn peirianneg chymwysterau da ar gyfer y Cynllun Rheoli Cynnig ac yn ceisio cael myfyriwr o Fangor i gymorth gan y Bioleg Mr adran [RB] Athro Richardson, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Eigion wedi ymateb i Rosy yn dweud ei fod wedi dosbarthu ei nodiadau ymhlith rhai o'r staff a oedd yn gweithio ar forfeydd heli a thwyni tywod a gallant gynnig cymorth. Roedd eleni MSc s eisoes wedi'i ddyrannu, ond gall un yn cael cynnig y flwyddyn nesaf. 3 Cyllid - roedd gennym 2013.16 yn y banc. 4 Rhestr o nodau fwriadwyd. Adolygwyd y nodau a gofnodwyd yn y cyfarfod ym mis Ionawr ac ar yr agenda. Maent yn parhau i fod yn gymwys a bydd yn cael ei gynnwys ar y wefan. Maent yn cynnwys 6 prif benawdau a 13 camau gweithredu penodol. Ein nodau ar unwaith yw: 4.1 Cynnal yr holl ffensys ac arwyddion. 4.2 Amddiffyn yr ochr morlyn. 4.3 Symudwch y cerrig mawr ar yr ochr morlyn yn uwch i fyny'r twyni. 4.4 Ymchwilio i'r posibilrwydd o grwyn ar y glan y mr a phrofi ei effeithiolrwydd. 5 cobl Gwely Huw Davies o Gyngor Cefn Gwlad Cymru wedi cynnig Chris i lunio braslun amlinelliad dylunio sawl blwyddyn yn l ar gyfer ailosod y gwely cobl. Simon wedi ysgrifennu a ffonio Huw Davies ond nid oes unrhyw ateb wedi ei dderbyn hyd yma. Teimlai efallai y byddai Huw Davies fod yn fwy ymatebol unwaith y bydd y mater byrnau wedi'i ddatrys. [SLJ] 6 Gwefan LDPG. Colin Cyflwynwyd y drafft cyfredol a gafodd ei edmygu yn fawr. Cytunwyd ei fod yn cael ei hagor ar y safle net ar 10 Mawrth, a sylwadau, awgrymiadau ac ati gan y bydd aelodau yn cael eu croesawu. Bydd y rhestr o gyfeiriadau cyswllt e-bost yn cael ei dorri i lawr i un. 7 yn rhestru'r LDPG cylchrediad. Cafodd y rhain eu dosbarthu ar gyfer cywiro yn l yr angen. 8 Amgylchedd. Mae'r gastanwydden paling ffensio mewn llawer Ymddiriedolaeth Genedlaethol cynnal ardaloedd y twyni bellach wedi eu boddi yn rhannol yn y tywod fel ei bod yn hawdd i gamu drosodd. Er bod hyn yn llwyddiant problem, pobl a chŵn yn awr yn cael mynediad hawdd i'r ardal a ddiogelir. Byddem yn cysylltu 'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i awgrymu camau gweithredu, a hefyd ystyried adennill yr arwyddion sy'n cael eu cuddio yn awr gan y tywod. Byddai'r Cynghorydd Roberts hefyd yn siarad gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae angen i hysbysiadau cadarnhaol sy'n annog pobl i osgoi mynediad a difrodi'r ardal wedi'i ffensio ac yn rhoi esboniad o'r rhesymau. Noder bod cytuno ar hysbysiadau ffurfiol yn cymryd tua dwy flynedd. Byddai cŵn yn baeddu yn parhau i fod yn broblem fawr ac Eurig godi hyn yn y Cyngor Cymuned i wella gwaredu'r cynwysyddion. Gallwn osod hysbysiadau ar y maes parcio hysbysfwrdd wneud y pwyntiau hyn. Gan nad oedd unrhyw fater arall y cyfarfod i ben am 2000. Rydym yn cyfarfod eto ar 7 Mehefin am 1830 yn CMC. Graham Tottle, Ysgrifennydd Anrhydeddus.

Rhagfyr 15, 2011

Cynhaliwyd cyfarfod i drafod materion yn ymwneud rheoli'r traeth yn Llandanwg. oedd Presennol: Y Cynghorydd Gwynedd (Lanbedr a Llanfair) - Evie Morgan Jones (EMJ) Llandanwg Grŵp Amddiffyn Twyni - Simon Lewis Jones (SLJ) Ystd y Goron - Roger Wilyman (RW) o Jones Peckover Gwynedd Council - Barry Davies (BD) a Huw Davies (HD) Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - Rhodri Wigley (RhW) Cyngor Cefn Gwlad Cymru - Arfon Hughes (AH), Isobelle Griffith (IG) a Catrin Owen (CO) Y cadeirydd am y cyfarfod oedd Barry cofnodi Davies a Catrin Owen y cofnodion.

Prif Bwyntiau wybod HD y cyfarfod fod Asiantaeth yr Amgylchedd wedi derbyn yn ddiweddar cyfrifoldeb dros y wal goncrid ym mhen deheuol y tafod y twyni ac yn ddelfrydol dylent fod wedi bod yn bresennol yn y cyfarfod. BD gofyn i bob grŵp i esbonio eu cyfrifoldebau o ran Llandanwg twyni:

Cyngor Gwynedd Esboniodd BD bod y Cyngor yn unig rheoli agweddau amwynder yr ardal, sy'n cynnwys y blaendraeth sy'n cael ei brydlesu o Stad y Goron. Maent yn rheoli'r arwyddion, bloc toiledau, Ffn Brys a Maes Parcio, ac wedi adeiladu eisoes llwybr mynediad newydd o'r maes parcio drwy'r twyni i'r traeth yn Llandanwg. HD cadarnhau bod mn waith wedi ei wneud heb ragfarn gan y Cyngor yn Llandanwg . Roedd hyn yn golygu gosod cerrig cadarnle i amddiffyn y twyni rhag tonnau lletraws. Mae'r cadarnle yn awr yn llwyr gladdu gan dywod, a chredir felly wedi bod yn llwyddiant. Mae Cyngor Gwynedd hefyd yn ymgymryd monitro lefel y traeth yn Llandanwg, sy'n dangos bod lefelau traeth yn hynod o amrywiol.

Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC) IG Esboniodd fod y twyni yn rhan o Safle Dyffryn Morfa o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a Phen Llyn a ' r Sarnau Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA). Mae hyn yn golygu os berchnogion neu ddeiliaid y SoDdGA ac ACA dymuno ymgymryd gwaith fel y nodir ar y rhestr o 'Gweithrediadau sy'n Debygol o niweidio'r diddordeb arbennig (OLDSI)' a gyflenwir i bob perchennog / deiliaid yna mae'n rhaid iddynt roi rhybudd ysgrifenedig i'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru a all naill ai caniatd, caniatd gydag amodau neu wrthod caniatu gwaith fel y nodir yn y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd) a Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (fel y'i diwygiwyd). Hefyd, os perchnogion yn dymuno ymgymryd gwaith o fewn yr ACA, yna rhaid i asesiad gael ei wneud a yw'n debygol o gael effaith sylweddol naill ai'n unigol neu mewn cyfuniad ag unrhyw gynlluniau neu brosiectau eraill fel y nodir yn Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010. Cyngor Cefn Gwlad Cymru wedi ysgrifennu Datganiad Rheoli Safle (SMS) a disgrifiad safle ar gyfer Morfa Dyffryn SoDdGA y gellir ei darparu i'r Grŵp drwy wefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Gweithredu: IG i anfon dolenni gwe i'r dogfennau swyddogol (mapiau, enwi, SMS, PDO rhestr ) ar gyfer Morfa Dyffryn SoDdGA a Phen Llyn a'r Sarnau. Cyngor Cefn Gwlad Cymru hefyd yn rhoi disgrifiad byr o sut y SoDdGA yn cael eu creu. IG Esboniodd o fewn yr hyn a elwir yn 'ardal chwilio', y mae nifer o fewn Cymru, yr enghreifftiau gorau o ardaloedd sydd chynefinoedd a rhywogaethau o bwysigrwydd cadwraeth (fel y'u diffinnir yn y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC) Pwyllgor canllawiau ar gyfer y safle meini prawf dethol) yn cael eu dewis ar gyfer dynodiad SoDdGA. Cyngor Cefn Gwlad yn cadw gwybodaeth am y diddordeb gwyddonol o fewn Morfa Dyffryn SoDdGA a gall hyn gael ei ddarparu i'r Grŵp Llandanwg Diogelu Twyni. AH Rhoddodd amlinelliad o'r meddwl gwyddonol cyfredol ar reoli twyni tywod a'r problemau sefydlogi dros y twyni. AH Esboniodd bod ers y 50au a'r 60au bu gostyngiad sylweddol yn dywod noeth a symudedd twyni mewn systemau twyni tywod yn y DU ac Ewrop yn gyffredinol. Credir bod hyn yn gysylltiedig ffactorau megis llygredd aer a dyddodi nitrogen dilynol, ffactorau hinsoddol, megis gaeafau cynhesach a gwlypach caniatu planhigion i dyfu am gyfnodau hirach a phridd i ddatblygu, ac mae'r diffyg amodau gwyntog. Mae'r gostyngiad hwn mewn tywod noeth a symudedd twyni yn arwain at golli cynefin sydd hefyd yn cynnal nifer fawr o blanhigion ac infertebratau sy'n dibynnu ar gynefinoedd olynol cynnar a tywod noeth, ac felly yn fygythiad sylweddol i fioamrywiaeth o systemau twyni yng Nghymru. Cyngor Cefn Gwlad Cymru ar hyn o bryd caniatd mynediad trefnu i ymgynghorydd geomorffolegol i ymweld 10 systemau twyni tywod ledled Cymru - gan gynnwys Morfa Harlech a Morfa Dyffryn. Bydd yr ymgynghorydd yn llunio cynigion i ail-ysgogi twyni ac mae hefyd yn ceisio deall pam fod rhai systemau yn fwy symudol nag eraill. HD sylw at y ffaith y gallai twyni tywod de-sefydlogi yn digwydd dim ond mewn rhai safleoedd, ee Harlech, fel twyni eraill lleoliadau yn gweithredu fel amddiffynfeydd rhag llifogydd. SLJ Gofynnodd faint o dywod wedi eu tynnu oddi Mochras morlyn yn ystod y gwaith carthu. IG Rhoddodd amlinelliad o'r gwaith carthu yn y lagŵn ac eglurodd bod yr holl dywod a garthwyd ei roi ar y Bar Newydd yn y gobaith y byddai'n cael ei olchi tuag at Llandanwg twyni ac yn gweithredu fel maeth twyni. Ar gyfer gweithrediadau carthu yn y dyfodol HD gofyn am arolwg topograffig o'r ardal yn cael ei wneud cyn ac ar l y carthu fel y gallai swm y deunydd a dynnwyd yn cael ei gyfrifo. IG Ychwanegodd fod Parc Cenedlaethol Eryri bellach yn rheoli Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol Morfa Harlech a Morfa Dyffryn drwy Femorandwm Cytundeb gyda Chyngor Cefn Gwlad. Mae'r Warden yn yr ardal Llandanwg yw Ifan Jones.

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dywedodd RhW ychydig iawn o bobl yn mynd i mewn i'r twyni, y mae ef yn teimlo ei fod yn beth da. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyfrifol am ardal o'r ramp mynediad concrid, heibio i'r Eglwys ac ychydig gan y tir y Goron ar ddiwedd y ffin y 'Maes'. Maent hefyd yn berchen ar y cae o'r enw 'y Maes'. Pobl yn cerdded a cherdded eu cŵn ar y Maes gan ei fod yn dir mynediad agored. Mae dau llwybrau cerdded i'r traeth o'r Maes. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyfrifol am y ffens git,, llwybrau pren ac arddulliau ar eu tir. Mae tenant pori y Maes. Cerddwyr cŵn wedi cael eu canfod i dorri'r ffens castanwydden i ganiatu i'w cŵn i redeg ar l cwningod. Nid yw hyn yn digwydd yn aml iawn. Yn y gaeaf 2001, storm golchi ymaith y ffens, digwyddodd yr un peth y flwyddyn nesaf. Yn y flwyddyn ganlynol contractwyr yn dod i mewn i helpu'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i roi mewn ffens newydd, a fyddai'n caniatu i ddŵr lifo drwyddo. Mae Deddf Diogelu Twyni Llandanwg Group (LLDPG) wedi helpu'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i roi chestnut i fyny ffens sy'n cael yr effaith o ddal tywod. Nid yw'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol oes cynllun rheoli ar gyfer y safle ond gan CCGC canllawiau da ac argymhellion ar gyfer y safle ac felly maent yn gweithio o dan y.

Ystad y Goron Dywedodd RW fod y Goron yn berchen ar y blaendraeth hyd i olygu marc dŵr uchel ac ardal ychwanegol y twyni. RW Eglurodd y Ystad y Goron yn dirfeddiannwr anweithredol, gan nad ydynt yn gwneud unrhyw beth i reoli eu llinell derfyn gan ei fod yn newid yn rheolaidd gyda croniant ac erydiad. RW cysylltiedig sut mae'r grŵp Llandanwg Diogelu Twyni wedi cael eu ffurfio a bod cam 1 o'r gwaith i amddiffyn y twyni: plannu moresg a ffensys tywod wedi ei gwblhau. Nododd fod y lefel o dywod wedi cynyddu ar ochr y mr y twyni ond bod yn dal i fod yn fan gwan i'r gogledd o'r ty cwch lle mae'r byrnau mwyaf diweddar eu gosod. RW Holodd am y cyfnod nesaf o waith i amddiffyn y twyni.

Twyni Diogelu Llandanwg Group (LLDPG) SLJ gysylltiedig bod y Twyni Diogelu Grŵp wedi gwneud llawer o waith ar y twyni, er gwaethaf yr anawsterau o gael cyllid, ac wedi canfod bod llawer o ymchwil wedi cael ei wneud ar systemau twyni eraill y maent yn ei chael yn anodd i gael mynediad fel y mae ar y rhyngrwyd mewn fformat PDF. Mae Ystad y Goron wedi rhoi arian i mewn i'r grŵp twyni a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi rhoi amser i'r grŵp. Mae'r grŵp lleol wedi bod mewn bodolaeth am 10 mlynedd ac SLJ yn teimlo bod ganddynt rl i'w chwarae o ran rhoi gwybod i bobl leol am lifogydd, newid yn yr hinsawdd a chodiad yn lefel y mr. SLJ yn teimlo eu bod wedi cael llawer o gyfrifoldeb ar gyfer grŵp bach, a bod llawer o faterion megis cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd.

Paneli Dehongli EMJ gofyn iddo a oes unrhyw fath o ddehongliad ar dwyni Llandanwg. Teimlai fod oherwydd bod y twyni yn hygyrch iawn oherwydd y maes parcio yn agos iawn at y twyni byddai'r lleoliad hwn yn ddelfrydol ar gyfer rhai paneli esbonio pam maent yn bwysig. Gofynnodd hefyd a oes cownter bobl yn y maes parcio. BD cadarnhau nad oedd unrhyw ddyfais o'r fath ar waith, ond y gellid amcangyfrif yn sgl yr enillion a gasglwyd yn y tocyn parcio peiriant. EMJ nodi bod llawer o ymwelwyr yn parcio ar ymyl y ffordd yn hytrach na thalu yn y maes parcio, felly gallai unrhyw amcangyfrif fod yn is na'r nifer gwirioneddol o bobl sy'n ymweld. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Ystad y Goron a'r Twyni Diogelu Grŵp wedi trafod o'r blaen yn rhoi paneli i fyny yn y twyni -. efallai un yn y maes parcio a dau yn y twyni i dynnu sylw at bopeth ar y safle i'w gynnig AH awgrymu y gallai gymryd hyd at ddwy flynedd i ddylunio a chynhyrchu unrhyw baneli, a bod yn yr amser hwnnw bydd fod yn newid sylweddol i'r cyrff amgylcheddol (Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru) sy'n debygol o gael eu cyfuno i mewn i un corff amgylcheddol. Felly, os gyllid i greu arwyddion yn cael ei geisio gan un o'r cyrff hyn dylid symud ymlaen arno cyn gynted ag y bo modd. SLJ Dywedodd fod yr hyn yn berthnasol i Morfa Harlech a Morfa Dyffryn, o ran o ddiddordeb gwyddonol a chymeriad y safle, efallai y uniongyrchol berthnasol i Llandanwg, felly mae'n anodd gwybod beth i'w roi ar yr arwyddion, fodd bynnag, un posibilrwydd fyddai canolbwyntio ar effaith y codiad yn lefel y mr ar y twyni a'r ardal gyfagos. SLJ Dywedodd fod yr arwyddion llai y gorau a gofynnodd am eglurhad ar yr hyn a ddylai fynd ar yr arwyddion. Dywedodd RhW os oes gormod o ysgrifen ar yr arwyddion bobl debyg na fydd eu darllen, ac awgrymodd y dylai pob sefydliad yn ysgrifennu'r hyn maen nhw'n credu dylai fod ar y paneli a chyflwyno eu syniadau yn y cyfarfod nesaf. BD yn pasio sylwadau o ran talu cael ei brosesu gan Gyngor Gwynedd i Ystad y Goron. Dywedodd RW y byddai cyfran o'r arian hwn ddod o hyd ei ffordd yn l i Gymru fel rhan o'r Gronfa Stiwardiaeth Forol y Cynulliad. Yn y cyfamser, byddai cais i'r Goron ar gyfer cam dau arian yn debygol o dderbyn ystyriaeth ffafriol.

Bales Mawr HD Esboniodd bod mewn cyfarfod gyda LLDPG ar l y lleoliad cychwynnol o fyrnau ei fod wedi cynghori y grwp eu bod angen llythyr caniatd oddi Cyngor Cefn Gwlad Cymru i wneud y math hwn o waith. Fodd bynnag, roedd y grŵp wedi anwybyddu ymddangos y cyngor hwn a'i roi 6 fyrnau mwy yn y twyni eto heb ganiatd. SLJ Eglurodd y ffermwr lleol (Ymddiriedolaeth Genedlaethol tenant) wedi cael rhywfaint o fyrnau o ffynonellau lleol a'u bod wedi trefnu i roi rhai yn y twyni i weld beth fyddai'n digwydd. Mae'r gwaith cychwynnol wedi derbyn ymateb da yn lleol, ac felly y Grŵp trefnu i roi fel arall 5 ar y twyni. SLJ Dywedodd nad oedd yn fwriadol i wneud y gwaith heb ganiatd a bod i ddechrau nad oedd wedi bod yn ymwybodol fod y gwaith wedi cymryd mewn gwirionedd digwydd. HD sylw at y ffaith bod y broses o gael caniatd yr un fath i bawb, ee Cyngor Gwynedd, NT a'r LLDPG, anghenion pawb yn gweithio o dan llythyr o ganiatd ar gyfer gweithgareddau a restrir yn OLDSI cyn iddynt ymgymryd gwaith ar SoDdGA. RhW Esboniodd wrth weld yr ail goelbren a byrnau gosod yn y twyni, yn enwedig yr un yn y fynedfa i'r coridor mynediad , ei fod wedi gofyn i'r ffermwr i'w ddileu. AH egluro bod gwrthwynebiad CCGC i'r byrnau yw y gallai maent yn dod rhywogaethau ymledol i'r twyni, sy'n rhoi byrnau ar y twyni yn PDO ac felly mae angen llythyr caniatd, a bod byddai'r byrnau pydru ac yn rhyddhau maetholion i mewn i'r twyni tywod na fyddai yno yn naturiol. AH hefyd yn nodi y gallai'r byrnau fod yn beryglus ac yn fater atebolrwydd cyhoeddus, a'i fod yn ymwybodol o fls wedi cael ei ganfod yn arnofio allan yn y mr oddi ar Ynys Mn sy'n Gwylwyr y Glannau wedi i gael gwared oherwydd ei fod yn cael ei ystyried i fod yn berygl llongau. cydymdeimlo Gyngor Gwynedd gyda LLDPG yn dweud eu bod yn deall y rhwystredigaeth y gall y grwpiau gwirfoddol, a dywedodd ei bod yn amlwg bod y byrnau yn cael eu rhoi yno gyda bwriadau da. Roedd pawb yn cytuno y bydd y brwdfrydedd y grŵp yn hynod o werthfawr.

Y Ffordd Ymlaen Bales RW fod fel y tirfeddiannwr byddai'r Ystad y Goron yn dymuno gweld y byrnau dileu oherwydd nad oeddent wedi cael eu caniatd ac o ystyried y cyngor a sylwadau y pleidiau eraill dan sylw. Nododd EMJ bod cael gwared ar y byrnau yn annhebygol o fod yn hawdd oherwydd eu pwysau a safle y tu l i'r ffens. SLJ gofynnwyd a fyddai modd maent ond yn torri'r cortyn byrnu a gadael y deunydd olchi i ffwrdd. Fodd bynnag, CCGC wybod na fyddai hyn yn briodol gan fod y planhigyn yn parhau i fod fyddai'n dal ar y ffensys pwyso i lawr a allai beri iddynt gael eu difrodi neu eu golchi i ffwrdd. AH cynnig CCGC softrack neu tractor i gael gwared ar y byrnau. BD a gynigir i gyfrannu tuag at y gost o gael gwared ar y byrnau, ee diesel ac amser. Grwynau Holodd EMJ am y maes grwynau pren a ph'un a ddylai'r gweddillion yn cael eu dileu neu efallai hyd yn oed yn llawn adfer i'w gyflwr blaenorol. HD fod y maes grwynau yn debygol o fod yn gyfrifoldeb yr Asiantaeth yr Amgylchedd (fel y cafodd ei adeiladu yn wreiddiol gan yr Awdurdod Afonydd Cenedlaethol - rhagflaenydd yr Asiantaeth), a bod ail-osod y gallai iddynt fod yn nod anghyraeddadwy oherwydd y gost cynnig o'r fath. HD yn lle dywedodd y gallai'r adran o draeth sy'n cael ei disbyddu o'i gerrig mn, o bosibl o ganlyniad i blaenorol ail-osod y grib dwyni gyda deunydd traeth ar l torri, eu maethu gyda mwy cobl er mwyn darparu mwy o ddiogelwch i'r twyni o donnau . Cytunwyd y byddai HD yn darparu disgrifiad o ddyluniad y gwely cobl darpar. HD hefyd yn awgrymu bod os yw'r ffens ar ochr y mr o'r twyni yn cael ei dynnu i lawr i gael gwared ar y byrnau pan fydd y ffens yn cael ei ail-adfer wedyn dylid ei lleoli yn nes at droed y twyni fel bod llai o siawns ei fod yn difrodi. AH yn dymuno nodi bod Cynllun Rheoli Traethlin 2 Argymhellion polisi ar gyfer Twyni Llandanwg yw 'Retreat a Reolir' dros bob un o'r tri chyfnod, ac y gallai ennill cyllid ar gyfer amddiffyn yr arfordir yn yr ardal fod yn anodd o ganlyniad. Caniatd Ah awgrymu bod Llandanwg Dylai cynllun rheoli Twyni a allai ymestyn dros nifer o flynyddoedd yn cael ei lunio. Unwaith y bydd y cynllun yn cael ei gytuno, ni fyddai angen i'r Grŵp gael caniatd i ymgymryd phob elfen o'r cynllun. Yn ogystal, dylid nodi na all Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn cyhoeddi llythyr caniatd i'r grŵp gan nad ydynt yn berchennog neu feddiannydd unrhyw dir yn y SoDdGA. Yn y dyfodol, bydd y grŵp lleol yn gorfod mynd drwy'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu'r Ystad y Goron os ydyn nhw eisiau gwneud unrhyw waith. Gofynnodd BD SLJ i gysylltu ei hun a CCGC cyn gwneud unrhyw waith a wneir yn y dyfodol. Cyfarfodydd yn y Dyfodol Teimlwyd y byddai'n ddefnyddiol i ail-ymgynnull bob blwyddyn neu chwe mis. busnes eraill yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofyn am gyngor ar beth i'w wneud gyda'r Siapan Rose Rosa rugosa ar eu tir yn Llandanwg. IG Esboniodd fod y planhigyn yn ymwthiol iawn ac mae'n well i'w ddileu, ac AH Ychwanegodd fod yn fwriadol lledaenu R. rugosa yn drosedd o dan Atodlen 9 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd). Cyngor Cefn Gwlad Cymru a gynigir i ymchwilio i gytundeb rheoli gyda'r Ymddiriedolaeth i helpu gyda chost y gwaith. Catrin E Owen, Swyddog Cadwraeth, Meirionnydd 20/12/2011 Cysylltiadau dogfennau ar-lein: 1. Map Safleoedd Gwarchodedig Rhyngweithiol: Safleoedd Map 2. SMS, Enwi a OLDSI Rhestr Morfa Dyffryn SoDdGA: Morfa Dyffryn 3. Dogfennaeth swyddogol ar Pen Llyn a'r Sarnau: Pen Llyn

Adroddiad ar gyfarfod Medi 2, 2011 Y prif bwnc i'w drafod oedd y Traethlin Managemnt, mae copi llawn ohono ar gael ar y wefan http://www.westofwalessmp.org SMP . Mae ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae'r rhan yr ydych ei eisiau yw SMP Gorllewin Cymru, ac yna PDZ12. Mae hon yn ddogfen fawr a chymhleth.

Gall y rhan sydd yn berthnasol i'n hardal gael ei weld gan glicio ar y ddolen isod. Mae'r adroddiad hwn yn ymwneud ag effeithiau cynnydd tebygol yn lefel y mr a dylai beth, os unrhyw beth, yn cael ei wneud yn ei gylch. Yn y senario gwaethaf byddai'r Twyni Llandanwg cael eu torri, y rhan orllewinol o Shell Island, Ymwlch fferm, y Ganolfan Fynydda Gristnogol ym Mhensarn, y rheilffordd a'r brif ffordd ar ben yr aber, yn rhan o'r maes awyr a rhan fach Byddai Llanbedr gyd yn cael eu gorlifo ac yn colli. Cynigion yn y cynllun ystod o Dim Ymyriad Gweithredol (NAI) ar Mochras, drwy Cynnal y Lein (HTL) ar gyfer y rhan fwyaf o'r Aber Artro, i Adlinio Rheoledig (MR) ar gyfer y Twyni Tywod Llandanwg. Ond sylwer bod y cynllun olaf ar gyfer y twyni ar gyfer cymunedau lleol i ariannu a gweithredu. Mae'r polisi diofyn y Cyngor Sir Gwynedd o ran y twyni yn NAI. eraill ar fynd materion a drafodwyd oedd, gyda chytundeb cyrff sydd diddordeb, gan ddefnyddio byrnau gwellt ar hyd ochr morlyn y twyni, ac yn gosod gwely cerrig ar ochr y mr y traeth. Bydd y grŵp yn parhau i ddwyn sylw'r cyhoedd at y mater hwn drwy gyfrwng hysbysiadau, trafod a Facebook. Er bod Ynys Mochras wedi bod yn carthu a dympio tywod y tu allan i'r morlyn nid ydym yn bwriadu i dalu am dywod unrhyw mwy ar y twyni ar hyn o bryd. Traethlin Plan.pdf Lleol Rheoli

Adroddiad ar gyfarfod 19 Tachwedd, 2010 GRŴP Llandanwg TWYNI DIOGELU Pryder y posibilrwydd o lifogydd ym Mhensarn, Llandanwg a Llanbedr mynegwyd mewn cyfarfod cyhoeddus yn Llanfair ar ddydd Gwener. Trefnwyd y cyfarfod gan Llandanwg Grŵp Amddiffyn Twyni i hysbysu trigolion lleol o'r gwaith a wnaed hyd yn hyn i gryfhau'r system dwyni yn Llandanwg. Rheolwr Prosiect Simon Jones sut oedd y grŵp wedi cael grantiau i gryfhau a ffens y rhan wan o twyni ym mhen deheuol y traeth Llandanwg, lle maent wedi plannu moresg wedyn. Hysbysiadau hefyd wedi eu gosod yn esbonio pwysigrwydd peidio sathru ar y twyni bregus. Mae'r twyni yn awr yn cryfhau, ac mae'r grŵp yn ceisio ychwanegu mesurau amddiffynnol. Fodd bynnag, caniatd i gymryd lle'r grwynau wedi torri eto wedi ei wrthod. Simon yn egluro sut y grŵp wedi bod yn cydweithio gyda chyrff eraill, gan gynnwys Cyngor Gwynedd, Ystadau'r Goron, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Cadwch Gymru'n Daclus, Asiantaeth yr Amgylchedd a ffermwyr lleol. Gweithwyr Lleol wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer pob prosiect a wneir. Simon pwysleisio pa mor bwysig oedd hi i drigolion lleol fynegi eu barn ar y sefyllfa, gan esbonio hynny, os bydd lefelau mr yn codi, mae dau opsiwn i) i adael y mr i mewn neu i ii) dal y lein i warchod y tir presennol. Nodwyd gan aelodau o'r gynulleidfa y gallai os bydd lefel y mr yn cynyddu y rheilffordd, y Maes Awyr a'r eglwys hanesyddol yn y twyni dan fygythiad, yn ogystal ag eiddo lleol.

1 Cofnodion y cyfarfod diwethaf yn cael eu cytuno a'u llofnodi, yn amodol ar y cywiriad bod Huw Davies yn cynrychioli Cyngor Gwynedd.

2 Ymddiheuriadau Alison Robinson wedi ysgrifennu i ddweud ei bod yn gadael y Pwyllgor, ond byddai'n hoffi i gadw mewn cysylltiad fel un o Gyfeillion "o Twyni Llandanwg ". Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth Caerwyn Roberts, Anne Hughes a Tim Bush.

3 Materion yn Codi: Trafodwyd is na

4 Adolygiad o'r Cynllun Rheoli Traethlin. Croesawyd Mr Dafydd Roberts, sef y peiriannydd bennaf gyfrifol am yr aber yn gweithio o fewn Adran yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn y maes hwn. Mae wedi bod mewn cysylltiad datblygu a hanes y blaen aber a'r mr am flynyddoedd lawer. Dywedodd ei fod yn croesawu'r cyfle hwn i gael mewn cysylltiad grwpiau fel ni sy'n ymwneud nid gyda y lefel macro, ond mae'r datblygiadau ar lefel micro yn yr ardal. Dywedodd Simon Lewis Jones bod angen i ni roi un bennod tu l i ni, sef y lleoliad o fyrnau o wair a brwyn yr oeddem wedi gobeithio y byddai yn helpu i adeiladu i fyny 'r tywod yn y twyni. Un o'r byrnau bellach wedi ei symud yn llwyddiannus, y gweddill wedi amsugno dŵr a suddo i mewn i'r tywod. Mynegodd Mr Roberts rhybudd bod mynd yn groes y rheolau SSS wyf yn drosedd droseddol. Ond roedd yn gobeithio y gallem symud ymlaen ar ffrynt eraill. Rheoli hyn yn gorwedd gyda'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru - Cyngor Cefn Gwlad Cymru, ac maent yn gyflym i weithredu hyd yn oed ar droseddau munud.

4.1 Ailadeiladu y Grwynau. Berry Rosy cwestiynu a oedd hyn yn dderbyniol. Dywedodd Mr Roberts nad oedd y penderfyniad yn yr achos hwn yn gorwedd gyda'r Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

Simon informed people that there are to be meetings to report on the West Wales Coastline plan in the new year. As well as meetings in Barmouth and Porthmadog, the Group is hoping to obtain a local meeting to discuss the issue. He promised to make this date known as soon as possible.

A collection for children in need was taken at the meeting; a sum of 23.07 was raised.Report 2010
A new Chairman and Project Manager were appointed at the February AGM.
A photographic record has been placed upon the website.
(See Media Files)
There is also a video showing flooding and wave effects. This is a large file and requires a good broadband connection.
(See Media Files)Report 2009
This year just maintenance of the fencing. Only 1/3rd of the money required for the stones has been offered so far. matched funding is the problem.Report 2008
Although there is sand accretion on the beach, the dunes are getting much thinner by sea erosion. It is planned to obtain some natural river washed stones to further protect the seaward side of the dunes.Report 2007
No further progress this year. The dunes are still surviving, but with some more erosion.
The fencing is replaced and repaired as required.Report April 2006
Local residents are concerned about the future of the Artro estuary.
As most of you know, the estuary is protected from storms and rough seas by a sea wall and a line of sand dunes, the only connexion to the sea being the very narrow channel adjacent to Shell Island, which is confined by rocks on either side.
The sea wall appears reasonably strong, although the metal cladding is dangerously rusted, but the dunes require constant attention if they are not to be overcome by storms and washed away. Three years ago this danger appeared imminent, and a local group of volunteers got permission to bring in hundreds of tons of additional sand onto the dunes and to plant marram grass to hold it all together.
This has proved on the whole to be a good temporary solution, and has been reinforced by the addition of some rocks, placed by Gwynedd Council, to reduce the swirling movement of the tide along the beach.
These measures have provided a temporary respite, though recent high tides have done serious damage and demonstrated that what has been done is not enough. What is now needed is the renovation of the system of groynes which once acted to reduce the force of the tides and waves upon the beach. This is a job beyond the scope of volunteers, but if it is not done another crisis will occur in a few years time. The incursion of the sea would destroy a beautiful estuary and put paid to the boating and fishing which so many people enjoy.
We see that in other parts of Wales (i.e. Nefyn and Pwllheli) considerable amounts of money are being spent on coastal protection and feel there should surely be funds available for our estuary. It is hoped that the Council will consider the matter and advise how we might proceed.Report October 2004
I am pleased to report that the maram grass took well and now looks quite green in all areas where planted.
Gwynedd County Council has placed some large rocks where the breakwater joins the dunes on the seaward side to break up reflected waves along the shore.
We would still like to replace the groynes, but this is beyond our budget at present.
Further reinforcing of the dunes with hard rock armouring is not allowed by the terms of the SSI.Report October 2003
Much has been achieved this summer. We had a contracter move many hundreds of tons of sand from the south end of the lagoon, accross the river and reprofiled the dunes where they were worst eroded. This was followed by erection of fencing completely encircling the dunes to try and keep people off the delicate structures. This has been reinforced by notices on the fence explaining why they are neccessary and asking for cooperation. During September a number of volunteers, about a dozen at a time, worked for 11 days planting maram grass on the bare sand. It is hoped that the grass will have a chance to root this winter and help to hold the dunes in place. The work of the volunteers is much appreciated.
Thus the damage done to the dunes has been repaired. Discussions are still ongoing regarding another four actions to try to prevent further erosion. These actions are more sand on the beach in front of the dunes, stones to break the waves, repairs to the breakwater, and finally reinstatement of the groynes.

newdune1.jpgnewdune4.jpg
Newly planted maram grass on the dunes, lagoon side and seaward side.
Report April 2003
Meetings of the Llandanwg Sand Dunes Protection Group took place on 24th February and 23rd April. A bank account has been opened for the group. The funds now available are 10,800 through CAE, 6,650 from Crown marine Estates, and 500 from Keep Wales Tidy. A contract is about to be let for fencing completely around the affected dunes to keep off pedestrians. We await a site visit on 15/5/03 from Lucy Kaye, CCW Officer, who will consider whether consent can be given to use sand from the lagoon to reprofile the dunes. Planting of maram grass etc. will follow in the Autumn when conditions will be more conducive to growth.

View of southern part of the dunes where the river Artro is undercutting. Width here is less than 30 metres.
Coastal Erosion Report February 2003
Following a long period last year when no progress was made, things look a bit more promising now. Many different bodies are involved and no one wished to take responsibility for the work until a number of factors had been resolved. One major factor was ownership of the affected land. It has now been established and accepted that the Crown Marine Estates do own the sand dunes between the LPYC clubhouse and the Maes (National Trust). The groynes and breakwater were put in place by a previous Rivers Authority and are now the responsibility of the Environmental Agency.
A "Pre Feasibility Study" has also been carried out by consultants acting for Gwynedd County Council. The study confirmed that the dunes were being attacked by wind, sea, river and pedestrian erosion. There was a danger of them being breached and five properties are in danger of being flooded, or partially flooded, on a regular basis. The report proposed a three part plan of action.

1. Establish a management plan.
2. Further investigation.
3. Effecting repairs to the dune system to prevent erosion. This could include:-
i. Training of the river.
ii. Repairs to the breakwater and replacement of the groynes
iii. Reprofile and stabilise the dune system.
iv. Preclude the public from the dunes area.

It was noted that the existance of the SSSI and SAC causes complications and that no work could be done on i. or ii. above without further studies, a project appraisal and a full Environmental Statement. The Environmental Statement alone would cost tens of thousands of pounds. The total cost of the work was estimated at hundreds of thousands of pounds! However, taking a long term view the consultants did make a favourable cost benefit ratio calculation.
It can be concluded that nothing major will take place in a hurry. However there is no reason why actions iii. and iv. above cannot go ahead in the short term. Indeed the Llandanwg Dunes Protection Group are applying for a grant from an environmental aid agency (CAE) and also expect a contribution from the Crown Marine Estates (CME). The CME will probably pay for materials for fencing, matting and maram grass planting. If a grant can be obtained from CAE then machinery will be hired to move loose sand from the centre of Mochras Lagoon to reprofile the sand dunes. These funds are available this financial year if we can secure them in time. Some sand may be available from the work providing access to Llandanwg beach, presently underway. Also the maram grass has to be planted this spring to allow time for it to become established.
As can be seen from the above, we have moved from an impasse situation to one where quick action has to be taken and work carried out very soon. A meeting of the Dunes protection group is being held on Monday night, 24th Feb. I will keep you informed of progress as it happens.Coastal Erosion Report February 2002
Unfortunately the first weekend in February 2002 saw some of the highest tides ever seen at Llandanwg, accompanied by storm force winds from the south west. Nothing could stand up to the onslaught. The trees, fencing and posts were completely carried away, and the dunes suffered further damage. All the sand went from the beach and left a field of stones. Our pictures show the before and after the storm situation.
We can only hope that the work did in some small way help to give some protection to the dunes whilst the storm was raging. And we did get some much needed publicity for the plight of the dunes. The community will not give up on their efforts. The defences will be built again when time, weather and volunteers permit. Perhaps next time alternatives will be tried, such as large bales of straw or silage which have been damaged. If they can remain long enough for some sand to accrue, before the next storm, then they may be more successful.
Thanks to all who contributed.


d1before.jpgd2after.jpg
Before the storm and, after the storm 3rd Feb 2002 .
Coastal Erosion Report 24/01/02
Following the meeting reported below, a story was run in the Cambrian News. (10/1/02 click here to view)
A working party consisting mainly of LPYC members met on a foul Sunday morning 20th January to work on the seaward side of the sand dunes nearest to our clubhouse. Materials were transported to the site by local farmers Edward and Arwel Thomas (Y Mwlch) and Howell Jones (Pensarn Farm). One hundred fence posts were dug into the sand to construct a wall from 110 Christmas trees. The chestnut fence was also completed from where it finished to the metal shuttering. This will give the dunes a chance to recover by providing a base for sand to accumulate upon, and also keep the public off. A good job was done and the people involved were justifiably proud of their efforts. The Cambrian news is printing a follow up story this week. (24/01/02 click here to view)Coastal Erosion Report 16/01/02
Llandanwg Coastal Defence Meeting at Royal Sportsman Hotel, Porthmadog, 16/01/02

In attendance were representatives from the Country Land & Business Association (CLA),
Llanbedr & Pensarn Yacht Club (LPYC),
Llandanwg and Llanbedr Community Councils,
Christian Mountain Centre at Pensarn (CMC),
the Air Cadets,
St. Tanwgs Charch Llandanwg ,
Shell Island,
Crown Marine Estates (CME),
Gwynedd County Council (GCC),
the Countryside Counsil for Wales (CCW),
the Environmental Agency (EA),
and local residents.

Sue Evans and John Wynne of the CLA chaired parts of the meeting. The CLA wish to change their involvement with this matter from being the prime mover to a more supporting role. To this end a new committee was set up to be named something like "The Llandanwg Sea Defences Association". Mark Daley, CMC Director, was appointed Secretary, other members so far being Jonathan Webb, Richard Poole, Colin Mackie and David Robinson.

Hugh Davies, Group Engineer, Coastal Protection, GCC, gave a very helpful and detailed explanation of what is possible and not possible, the rules relating to expenditure, and what needs to be established for funding to be made available. A pre-feasibility study is to be carried out as to the likely costs / benefits and necessity to carry out any work. This study will be completed by May this year. Mr Davies explained that the worst case scenarios postulated by some members would not come about. There would always be some vestige of sand dunes to break the sea and the land inside the flood banks would not be adversely affected. The effect on the visual amenities from the loss of the sand dunes, is however accepted, and the fact that the club house could become an island. The moorings within the lagoon and navigation in the river could also be affected. However the GCC are only concerned with threats to property.

Jonathon Neil from the CCW discussed the interests of his organisation with particular reference to the impact of the SCSI. It appears that we should be able to seek and obtain waivers from the CCW to enable LPYC to carry out all its customary operations. He also described some of the rare and important flora and crustaceans found in the area designated as a SCSI. He is not averse to attempts, using accepted best practices, to preserve the sand dunes as they are, or used to be a short time ago.

David Roberts from the Environmental Agency explained that his Agency had permissive powers to maintain the flood-banks along the perimeter of the lagoon. With the cooperation of the landowners, and the agreement of the CCW, the would continue to maintain these flood-banks.

The way forward has been hampered in some way be the inability to establish rightful ownership of the sand dunes between the Maes (National Trust) and the Yacht Club premises (CME). It is thought that this area must also belong to CME. It needs a body to take the initiative, and with the consent and support of the owner, to propose remedies. This is what the new committee hope to do. In this case the GCC, CCW, possibly the EA, and possibly the CME, would be willing to contribute funds. However there must be pro-active management of an ongoing nature, to ensure that the remedial work continues, and that the authorities money is not wasted. Watch this space!COUNTRY LAND & BUSINESS ASSOCIATION - NEWS RELEASE February 8, 2001
BEWARE MEIRIONNYDD SEA INVASION THREAT
A village and thousands of acres of surrounding land are threatened with flooding as a result of long-term coastal erosion in Meirionnydd, landowners have warned. The Country Land and Business Association (CLA) has called for emergency repairs to strengthen two points of increasing weakness in sand dunes behind Llandanwg beach, which protect the nearby community of Llanbedr, about three miles south of Harlech.
A study by John Wynne, a member of Meirionnydd CLA branch committee has concluded that the width of the 200-yard stretch of dunes has been whittled away from about 30 yards to about 17 yards in two years. This has been caused mainly by sea erosion. plus some loss to the rear of the dunes by erosion from the changing course of the River Artro.
The CLA has also urged that some of the 25-million recently promised by National Assembly Environment Minister Sue Essex for flood defence improvements should be spent on measures aimed at providing long-term coastal protection for Llanbedr village and the Artro valley. Mr Wynne has called for the construction of timber groins on Llandanwg beach to replace similar structures washed away by the sea, the loss of which has been blamed for allowing high tides to out-flank the sea wall and erode the dunes. John Wynne said: "We urge Gwynedd County Council to respond to the appeal by the Environment Minister for organisations with responsibilities for flood defence to make the most of the opportunity provided by the 25-million package. The authority should apply for funding for coastal protection measures to stop the dangerous erosion of the dunes at Llandanwg beach.
Local residents have expressed increasing concerns about the clearly visible shrinkage of the dunes as a vitally-important barrier to the sea, which if penetrated or lost would result in serious flooding for Llanbedr village, the church, the nearby airfield, a sewage farm, a railway line, various outlying dwellings and thousands of acres of farmland in the Artro valley. Several yards of beach and dunes - which are a site of special scientific interest - are being lost to the sea every year. There are concerns that if the present rate of erosion continues unchecked, the sea could burst through the dunes when a high tide coincides with an on-shore north-westerly storm to raise high water significantly above its usual level.
Appeals for emergency action to curb the loss of the dunes have suggested the possibility of plugging the two thinnest weak spots on both the sea and river sides with boulders. But as a more long-term guarantee of coastal protection. there have been calls for six new timber groins to be constructed on the beach to replace the old groins which have been washed away long ago.
Tidal action against the old groins created the sand dunes, and it is believed that new groins would be the best strategy for saving and restoring the dunes as a natural sea defence, offering security and protection for Llanbedr and the surrounding area.
Mr Wynne added: "We welcome the principle of the National Assembly flood defence initiative and its recognition that coastal protection should be given the priority it deserves. "We also hope that the promised funding and the Assembly's leadership will encourage local authorities and other organisations with flood defence responsibilities to invest in improvements to stop land being invaded and taken by the sea."

Jump back to top of page