Original text


 

Adroddiadau Diweddar o'r holl gyfarfodydd sy'n ymwneud Grŵp Amddiffyn Twyni Llandanwg
(yn l trefn gronolegol)

Cofnodion cyfarfod a
gynhaliwyd yn 1830 yn nhŷ'r Cadeirydd yn Llandanwg
ar 5 Medi 2018.


Mynychwyd gan: John Houliston (Cadeirydd), Richard Poole (Ysgrifennydd), Colin Mackie (Trysorydd), Jon Webb, Rosy Berry, Ben Wynne.

Ar l rhedeg trwy Gofnodion y cyfarfod diwethaf, agorodd y Cadeirydd y drafodaeth drwy grynhoi sefyllfa bresennol y Grw p a holi a oeddem, o ystyried ein siom yng Nghastell Morol y Goron yn gwrthod ein cais am gyllid tuag at y prosiect ailgylchu traeth, dylem ddiddymu gweithrediadau - neu geisiwch gyfeiriad newydd i'w gymryd. Mewn ymateb, rhoddodd Jon grynodeb o'n cyflawniadau yn y gorffennol a chynigiwyd y dylem barhau i fonitro cyflwr yr amddiffynfeydd traeth ac ymgymryd ag atgyweiriadau lle y bo hynny'n ymarferol. Nododd effeithiolrwydd ein harwyddion wrth annog gwneuthurwyr gwyliau i gadw oddi ar y twyni. Roedd yn amau ​​pa mor ddefnyddiol oedd unrhyw ymdrechion pellach i gaffael arian ar gyfer y prosiect ail-gasglu wedi ei atal, oherwydd y byddai maint cymharol fach y cobbles y byddwn yn eu defnyddio yn cyfyngu ar effeithiolrwydd. Roedd hefyd yn teimlo ei bod hi'n bwysig ceisio cynghreiriaid y tu allan i'r Grwp i gryfhau ein llaw ar gyfer gweithredu pan oedd y storm mawr nesaf yn achosi difrod sylweddol i'r twyni, yn anochel, yn cynnwys torri posibl. Nid oedd neb wedi dirywio o'r cynigion hyn.

Trafodwyd a chymeradwywyd camau gweithredu mewn tair ardal:

(1) Byddai Rosy yn cysylltu Joyce Watson AC i ddod 'i chymorth i ddod phwysau i gynyddu lle bo modd ar Gyngor Sir Gwynedd ac Adnoddau Naturiol Cymru. Mae NRW wedi derbyn grant o 4m ar gyfer gwaith gwella twyni, ond ni wyddys a yw traeth Llandanwg yn cael ei grybwyll yn yr atodlen. Byddai'n dda pe bai rhywfaint o'r cyfoeth hwn yn dod ar ein ffordd.

(2) Yn yr un modd, byddai Jon yn cysylltu 'i gysylltiadau yn NRW i archwilio'r posibilrwydd y byddai Llandanwg yn derbyn cyfran o'r gronfa 4m.

(3) Byddai Richard yn e-bostio'r Cynghorydd Annwen Hughes a'i sainio ar awgrym Rosy ein bod yn ei gwahodd i gwrdd ag aelodau'r Grŵp ac efallai ymgymryd cherdded traeth gwybodaeth.

Adroddiad y Trysorydd
Adroddodd Colin fod 527.34 yn parhau i fod yn gyfrif banc LDPG. Cynigiodd:

(1) bod y wefan yn peidio chynnig cyfleusterau ar gyfer syrffwyr diddordeb i gysylltu 'r Grŵp, gan fod Facebook wedi rendro'r swyddogaeth hon yn ddarfodedig, gan arbed arian wrth gynnal;

(2) y dylid gwneud newid mandad i alluogi un llofnodwr i arwyddo gwiriadau ar ran y Grŵp, yn hytrach na'r llofnodion deuol sydd eu hangen ar hyn o bryd.

Mabwysiadwyd y ddau gynigion.

Wrth i Colin symud i Ogledd Lloegr, roedd angen penodi Trysorydd newydd. Gwnaeth Jon wirfoddoli ac mae bellach wedi cymryd drosodd y swydd hon. Diolchodd y Cadeirydd i Colin am ei wasanaeth heibio, ac, ar l i'r cyfarfod gael ei gau, cafodd ei iechyd ei feddw ​​yn y Prosecco a ddarparwyd yn feddylgar gan Rosy.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf
Cynigiwyd Tachwedd ar gyfer y cyfarfod nesaf, dyddiad i'w bennu yn amodol ar gwblhau'r tri cham a nodwyd uchod ym mharagraffau 4-6. Ysgrifennydd

Richard Poole 7.9.2018 Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd yn 1830 yn y Ganolfan Mynydd Cristnogol, Pensarn ar 2 Mawrth 2017. Mynychwyd gan: John Houliston (Cadeirydd), Richard Poole (Ysgrifennydd), Colin Mackie (Trysorydd), Jon Webb, Rosy Berry, Mark Downey, Graham Tottle, Caerwyn Roberts. Ymddiheuriadau gan: Sheila Pargeter, Julia Moir-Jones, Tim Bush, Alice Lovegrove-Jones, Ben Wynne, Lisa Brooke.


Talodd y Cadeirydd deyrnged i Jill Smith, aelod sylfaenydd o'r LDPG a chefnogwr cyson drwy'r blynyddoedd. Roedd wedi ysgrifennu at ei theulu gan gynnig cydymdeimlad ar ran y Grŵp. Yna, diolchodd yn ffurfiol i Julia Moir-Jones am ei chyfraniad gogonedd o 300 i goffrau'r Grŵp.

Cymeradwywyd cofnodion y CCB y llynedd ar 10 Mawrth 2016.

Adroddiad y Cadeirydd
Rhoddodd John grynodeb o sefyllfa bresennol y CDLlG fel cofnod o rai brwydrau a enillwyd, a gollwyd gan eraill. Ar yr ochr bositif, cafodd Cais Cynllunio y Grwp i ail-glacio'r ardal wedi'i dwyllo tuag at ben deheuol y traeth ym mis Mai dderbyn cymeradwyaeth yn yr ail ymgais, er bod ganddo amodau. Yn dilyn y llwyddiant hwn, gofynnwyd i Alice Lovegrove-Jones o Jones Peckover, asiant lleol Ystad y Goron, am gymorth o ran canfod y gofynion sylfaenol ar gyfer cais i Stiwardiaeth y Goron am gyllid prosiect (roedd cyllid wedi cael ei roi gan CME yn flaenorol tuag at y prif adfer twyni 2003). Ymhen amser, cyflenwodd amserlen o ofynion yn briodol a oedd yn sail i'r cais a baratowyd gan yr Ysgrifennydd a'i anfon e-bost at Alice i'w gyflwyno ym mis Awst 2016. Ar 10 Hydref, cadarnhaodd Alice fod y ddogfen wedi'i hanfon ymlaen. Ar 24 Chwefror eleni adroddodd fod y cais wedi ei wrthod gan nad oedd "wedi bodloni meini prawf y cynllun". Roedd hyn, er mwyn dweud y lleiaf, yn flin, gan fod y cais wedi'i lunio'n union o ran y gofynion a ddarparwyd trwy Alice. Gofynnodd yr Ysgrifennydd ar unwaith am eglurhad ynghylch y meini prawf dan sylw; Atebodd Alice y byddai'n holi.
Diolchodd y Cadeirydd i Richard am ei waith ar y cais.

Adroddiad y Trysorydd
Adroddodd Colin fod rhodd o 300 wedi'i wneud i'r Grŵp gan Julia Moir-Jones. Roedd y taliadau ar gyfer cynnal gwe ar y we yn golygu bod gennym ni gydbwysedd positif o 614.23 ar hyn o bryd. Roedd Richard yn meddwl a ellid caffael gwefan ar gost is na'r hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd. Addawodd i gysylltu Colin ar y pennaeth hwn.

Ethol Swyddogion
Nid oedd unrhyw ymgeiswyr newydd ar gyfer swyddi Cadeirydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd, a chyda'r swyddogion presennol yn nodi eu parodrwydd i barhau ymlaen, cynigiodd Rosy eu bod yn cael eu hailethol am flwyddyn arall. Cynhaliwyd y cynnig yn unfrydol.

Unrhyw Fater Arall
Roedd y drafodaeth yn canolbwyntio ar yr hyn y gellid ei gyflawni yn absenoldeb presennol gronfa ariannu ar gyfer y prosiect ailgylchu.

Roedd Joyce Watson AC, y mae'r Grŵp wedi cysylltu hwy am gefnogaeth gyda'r cais am arian, wedi ei ysgrifennu'n briodol i asiant lleol y Goron a'r Ystd ei hun. Mae hi wedi nodi ei bod yn fodlon ysgrifennu at yr Ystd eto, a dylai hyn fod yn ddefnyddiol os yw ei ymateb i ymholiadau'r asiant yn dardd neu'n anfoddhaol. Mae'r Grwp yn ddiolchgar i Joyce am ei chefnogaeth. Penderfynwyd y dylai'r Ysgrifennydd ysgrifennu at Dywysog Cymru i weld a allai helpu mewn unrhyw ffordd; roedd wedi ymweld Llandanwg yn 1983 pan oedd Ymddiriedolaeth y Tywysog wedi gweithio ar ffens yn y twyni.

Cododd Jon y cwestiwn am ddirywiad y twyni ar ochr y morlyn dros y gaeaf, a'r angen i adnewyddu'r ffens yno. Roedd hwn yn waith a oedd yn gofyn am swyddi newydd a gwifrau, ac y gallai aelodau'r Grŵp eu cyflawni. Roedd tywod wedi ei chwythu wedi claddu'r ffens ar y cyntaf o'r llwybrau croesi ar draws y twyni. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyfrifol am y ffens. Dylid cysylltu Rhodri Wigley ar y pennaeth hwn.
Cynigiodd Jon gysylltu Cadwch Gymru'n Daclus, a oedd wedi bod yn y gorffennol gyda grantiau bach. Byddai'n cysylltu 'r Ysgrifennydd yn hyn o beth.

Cododd Mark Downey y cwestiwn o gynnal barbeciw yn ystod y dydd, efallai yn y caffi traeth gyda chymorth Graham Perch, i godi ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd ac i roi ffocws ar gyfer gweithrediad glanhau traeth sylweddol. Gellid symud grŵp o'r CMC ar gyfer y gwaith hwn, ynghyd pharton diddordeb fel aelodau'r LDPG. Efallai y bydd Mai Mai yn ddyddiad posibl.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf
Ni phenodwyd dyddiad dros dro ar gyfer y cyfarfod nesaf, a fyddai'n cael ei benderfynu pan fyddai cynlluniau'n mynd rhagddynt.

Daeth y cyfarfod i ben gyda'r Cadeirydd yn diolch i'r CMC am gynnal y cyfarfod.

Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a
gynhaliwyd yn 1830 yng Nghanolfan y Mynyddoedd Cristnogol (CMC), Pensarn ar 10 Mawrth 2016.


Yn bresennol gan: John Houliston (Cadeirydd), Richard Poole (Ysgrifennydd), Colin Mackie (Trysorydd), Jon Webb, Rosy Berry, Simon Lewis-Jones.

Ymddiheuriadau gan: Caerwyn Roberts, Mark Downey, Chris Tutton.

Cymeradwywyd cofnodion EAGM y llynedd ar 12 Chwefror 2015.

Adroddiad y Cadeirydd
Rhoddodd John grynodeb o'r sefyllfa yng nghyswllt Cais Cynllunio y Grwp i ailgodi'r ardal wedi'i dwyllo tuag at ben deheuol traeth Llandanwg. Yn dilyn gwrthod y PA cyntaf, cynhaliwyd tri chyfarfod rhwng aelodau'r LDPG ac Adnoddau Naturiol Cymru a arweiniodd at dderbyn dogfen yn nodi canllawiau ynghylch maint mwyaf derbyniol cerrig (0,6 o fetr) ar gyfer y prosiect a ysgrifennwyd gan Rhodri Dafydd o NRW. Cafodd y ddogfen hon ei hymgorffori mewn PA diwygiedig a gyflwynwyd bedair diwrnod cyn y dyddiad cau o 12 mis. Derbyniwyd y PA fel un dilys gan APCE. Mae Caerwyn Roberts wedi cynghori John y gellir ei ystyried o dan "Awdurdod Dirprwyedig Swyddogion" yn hytrach na mynd ymlaen llaw bwrdd llawn. Mae hysbysiad sy'n hysbysu'r cyhoedd yn gyffredinol o'r PA wedi'i bostio ar y bwrdd llanw ar fynedfa'r traeth.
Diolchodd y Cadeirydd i Ben, Richard, Caerwyn a Jon am eu hymdrechion mewn cyfarfodydd gyda NRW, a Richard am ei waith ar y PA diwygiedig.

Cyhoeddusrwydd Roedd
John yn meddwl a fyddai presenoldeb ar Facebook yn helpu i gael y Grŵp yn fwy adnabyddus. Cynigiodd Colin roi rhywbeth i fyny - efallai y dudalen LDPG arbennig efallai? Cynigiodd Rosy i gymryd taflenni i'r Caffi Traeth a'r safle Carafannau. A allai'r caffi gynnal arddangosfa fwy o ddeunydd Grŵp, o bosib mewn blwch arbennig? Roedd y mater o gysylltu 'r grŵp Harlech in Action hefyd wedi'i ddynodi.

Adroddiad y Trysorydd
Adroddodd Colin mai'r unig arian a dderbyniwyd yn ystod y 12 mis diwethaf oedd rhodd o 25 gan Mr John Adams. Cyflwynwyd cyfrifon sydd ar hyn o bryd yn dangos cydbwysedd positif o 443.89. Roedd y wefan yn ddyledus i gael ei adnewyddu yn flynyddol ac fe'i talwyd trwy siec.

Ethol Swyddogion
Cynigiodd Rosy ail-enwebu pob swyddog cyfredol. Nid oedd yr un o'r swyddogion hynny wedi dirywio a chafodd y cynnig ei secondio a chynigiwyd y cynnig.

Unrhyw Arian Busnes Arall

Cynhaliwyd trafodaeth drylwyr o arian i'r cyfarfod nesaf, erbyn hynny y gobaith oedd y byddai penderfyniad ar y PA wedi dod i'r amlwg. Trafodwyd sefyllfa Ystadau Morol y Goron fel prif ffynhonnell cyllid posibl. Roedd Simon o'r farn y dylem fynd yn uniongyrchol at CE ei hun; Dadleuodd Jon ein bod yn ei ddyledus i Alice Lovegrove Jones o Jones Peckover, asiant Ystadau'r Goron, i wneud y dull cyntaf trwy iddi. Gellid ymgynghori hi cyn y cyfarfod nesaf ac yna ei wahodd i fynychu.

Nododd Jon 2 bwynt:
1. Yr "epidemig" o ddympio sbwriel mewn mannau gollwng ar hyd y twyni, mater a godwyd gan Alice Lovegrove Jones ar ran Crown Estates. Roedd Jon a Richard wedi clirio un safle, ond roedd ail-ddechrau dumpio bron ar unwaith. Addawodd Richard gysylltu Barry Davies yng Nghyngor Gwynedd i weld a allent osod biniau ar gyfer deunydd o'r fath.
2. Mynediad y mr dros ardaloedd twyni bregus yn ystod y gaeaf hyd yn hyn ar yr ochr ddwyreiniol a thir. Roedd yn arbennig o arsylwi yn y gornel lle mae'r ffwrn twyni yn cwrdd ag ymyl y maes, lle mae ffensys wedi cael eu datgelu ac yn gadael yn gorwedd yn y canol.

Ffordd osgoi arfaethedig
Cododd Simon unwaith eto y mater o effaith bosibl ffordd osgoi arfaethedig Llanbedr. A fyddai'r ffordd osgoi yn golygu adeiladu arglawdd neu glawdd? Yn y naill achos neu'r llall byddai'r gwaith hyn yn achosi amddiffynfeydd rhag llifogydd, ac y dylai'r darn twyni fod yn elfen wrth feddwl am ddyluniad / adeiladu ffordd osgoi. Roedd yn bwysig monitro datblygiadau. Nododd Simon y cyfarfod sydd i ddod yn Llanbedr (dydd Iau nesaf) ar y ffordd osgoi y mae'n bwriadu ei fynychu.

Cafodd Dyddiad y Cyfarfod Nesaf
ddydd Iau 14 Ebrill ei bennu dros dro ar gyfer y cyfarfod nesaf, er y gellid symud hyn i ddyddiad diweddarach os nad oes penderfyniad ar ein PA wedi dod i'r amlwg erbyn hynny.

Daeth y cyfarfod i ben gyda'r Cadeirydd yn diolch i'r CMC am gynnal y cyfarfod.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yn 1830 yng Nghanolfan y Mynydd Cristnogol, Pensarn ar 12 Tachwedd 2015.

Yn bresennol gan: John Houliston (Cadeirydd), Richard Poole (Ysgrifennydd), Jon Webb, Tim Bush, Rosy Berry, Jill Smith, Caerwyn Roberts, Simon Lewis-Jones, Alice Lovegrove Jones.

Ymddiheuriadau gan: Ben Wynne, Colin Mackie, Mark Downey, Graham Tottle.

Croesawodd y Cadeirydd bawb, diolch yn arbennig i Alice Lovegrove Jones, a oedd wedi gyrru o Ddinbych mewn tywydd rhyfeddol i fynychu, a mynegwyd diolch i'r CMC am eu lletygarwch.

Cais Cynllunio

Yna, aeth John ati i grynhoi'r sefyllfa o ran y Cais Cynllunio ar l y cyfarfod diweddaraf rhwng aelodau'r CDLl ac Adnoddau Naturiol Cymru, fel yr adroddwyd yn yr Adroddiad a ysgrifennwyd gan Ben Wynne a Richard Poole a'i gylchlythyro i'r aelodau. Anfonwyd yr Adroddiad hwn trwy e-bost at Arfon Hughes ar 7 Hydref, ond y tu hwnt i gydnabyddiaeth y tu allan i'r swyddfa ohono yn l, ni dderbyniwyd ymateb ysgrifenedig. Dilynwyd trafodaeth fywiog a llawn o'r sefyllfa wedyn. Penderfynwyd y dylai'r Ysgrifennydd e-bostio NRW ar unwaith gan fynegi pryder y Grwp pan na chafwyd ymateb, gyda chais y dylai NRW (a) dynnu'n l ei wrthwynebiad yn ffurfiol i'r PA a (b) ysgrifennu at Barc Cenedlaethol Eryri i roi gwybod iddynt am mae hyn fel bod LDPG mewn sefyllfa i ailgyflwyno'r PA.

Cafwyd peth trafodaeth ynghylch y terfyn amser sy'n ymwneud 'r PA. Gwnaeth Caerwyn wirfoddoli i gysylltu Pharc Cenedlaethol Eryri gyda'r bwriad o egluro'r sefyllfa. Dywedodd hefyd ei fod wedi siarad Tim Jones am Bob Matthews (daearegydd NRW) a'i newid meddwl amlwg dros y misoedd, ond nid oedd ganddo wybodaeth bellach am hyn hyd yn hyn.

Soniodd Rosy a Jon am yr angen i gael cefnogaeth wleidyddol i ddod phwysau ar NRW os na fyddai ymateb prydlon i'n e-bost ar gael. Roedd Joyce Watson wedi mynegi ei pharodrwydd i ddychwelyd ein safbwynt ac roedd yn barod i ysgrifennu at NRW os oes angen ar l cael cyngor gennym ar y tac i fynd nhw. Siaradodd Rosy hefyd o blaid cysylltu ag Edwina Hart os oes angen, gyda Chaerwyn yn ychwanegu bod Ms Hart yn camu i lawr ym mis Mai. Cynigiodd symud criw ffilmiau teledu ar y traeth i hysbysebu'r sefyllfa o ran y bygythiad i Lanbedr pe na bai NRW yn diddymu ei wrthwynebiadau.

Cododd Simon y mater o effaith bosibl ffordd osgoi Llanbedr arfaethedig a thwfiad posibl maes awyr Llanbedr i mewn i gofod gofod ar bryderon y Grŵp. A allai'r ffordd osgoi fod yn elfen o amddiffyn rhag llifogydd? Roedd Rosy yn meddwl a oedd y Llywodraeth Genedlaethol. roedd ganddo bwerau i orfodi NRW. Ni allai Caerwyn ateb y cwestiynau hyn, ond roedd yn 90% yn siŵr y byddai'r ffordd osgoi yn mynd rhagddo; pe bai'n dilyn enghraifft o osgoi Porthmadog, byddai'n ddigon uchel i beidio ymyrryd ag amddiffynfeydd rhag llifogydd.

Cyllid

Soniodd Jon am y gefnogaeth ariannol a dderbyniodd LDPG yn y gorffennol gan Ystadau Morol y Goron a mynegodd y gobaith y byddai hyn yn parhau. Soniodd Alice am newidiadau diweddar yn CME mewn perthynas chyllido prosiectau yn y dyfodol. Dywedodd Richard, a oedd wedi edrych ar y wefan ar l i Alice anfon rhai cysylltiadau gwe ato, fod Cronfa Cymunedau'r Arfordir wedi cau ac y byddai'n ailagor ym mis Mawrth 2017; Ar hyn o bryd roedd yn ymddangos bod cyllid yn fater i'r Gronfa Loteri Fawr, a oedd yn pwysleisio partneriaethau gyda busnes. Dywedodd Alice nad oedd eto wedi darganfod unrhyw enghreifftiau diweddar o brosiectau arfordirol a oedd wedi derbyn cyllid. Addawodd i ymchwilio ymhellach ar ein rhan a chytunodd hefyd i weithredu fel cyfrwng ar gyfer ein cyfathrebiadau yn y dyfodol gyda'r sefydliad hwnnw.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

Dydd Iau, Chwefror 11eg - pan fyddai'r cyfarfod yn gweithredu fel y CCB.

Daeth y cyfarfod i ben gyda'r Cadeirydd yn diolch i bawb am droi allan mewn tywydd garwus.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yn 1830 yng Nghanolfan y Mynyddoedd Cristnogol (CMC), Pensarn ar 9 Ebrill 2015.

Yn bresennol gan: John Houliston (Cadeirydd), Richard Poole (Ysgrifennydd), Colin Mackie (Trysorydd), Nikki Soysa, Tim Bush, Rosy Berry, Jill Smith, Mark Downey, Mary Griffiths Clarke.

Ymddiheuriadau gan: Jon Webb, Ben Wynne, Chris Tutton, Sheila Pargeter, Simon Lewis-Jones, Caerwyn Roberts.

Croesawodd y Cadeirydd bawb, gan gynnwys Mary Griffiths Clarke (a oedd yn mynychu ei chyfarfod cyntaf) a mynegodd diolch i'r CMC am eu lletygarwch.

Yna, aeth John ymlaen i grynhoi'r sefyllfa o ran y Cais Cynllunio. Gan gynnig adfer adran o Cobble Bed ar y traeth, gwrthodwyd y PA er gwaethaf y ffaith bod yr amrywiol awdurdodau cyfrifol wedi goleuo ei fanylion yn ystod ei lunio. Roedd y gwrthodiad yn canolbwyntio ar faint a natur y deunydd cobble i'w ddefnyddio. Gohiriwyd ymagweddau cyllid yng ngoleuni'r canlyniad hwn. Roedd Caerwyn wedi gwirfoddoli i siarad Tim Jones o Adnoddau Naturiol Cymru ynghylch y gwrthodiad gyda'r bwriad o drefnu cyfarfod safle: roedd y Grŵp yn pryderu bod gwrthod y PA wedi codi o gamddealltwriaeth o gynigion y prosiect.

Yna dywedodd John ei fod wedi llwyddo i siarad Chaerwyn dros y ffn yn union cyn y cyfarfod. Ni allai Caerwyn fynychu oherwydd salwch, ond roedd wedi trefnu dyddiad dros dro ar gyfer cyfarfod y safle: 21 Mai am 2 pm *

Cafwyd trafodaeth fywiog am wrthod y PA ac amrywiol faterion yn codi.

- Tynnodd Mark sylw'r Grŵp at y ffaith nad oedd llawer o'r cobbles sy'n bresennol ar y traeth - "Bryncir cobbles" - yn groes i bapur gwrthod PA) yn frodorol i'r ardal hon ond wedi eu mewnforio o Ynys Mn, lle maent wedi cael eu chwareli ac o'r man lle cawsant eu cludo ar draul sylweddol. Mewn cyferbyniad, byddai'r cerrig a nodir gan Jon Webb i'w defnyddio ar y traeth yn cael eu dwyn i lawr o Lanfair lle maent yn tarddu. Ar hyn o bryd, roedd y deunydd sy'n goroesi'r traeth yn cynnwys clogfeini (a) o flaen yr eglwys a (b) yn ffurfio bastion ar ddiwedd y morglawdd, hefyd slab concrit a oedd wedi ffurfio rhan o fynedfa gynharach i'r draethlin. Ychwanegodd Mark nad oedd y PA wedi mynd yn groes i Ddeddfau Morol yr UE.

- Nodwyd hefyd fod y trylwyredd a gymhwyswyd i gynnig y Grŵp yn ymddangos yn berthnasol i unrhyw waith amddiffyn lleol arall, ee atgyweiriadau'r llynedd i'r draethlin aber, lle defnyddiwyd llechi. A oedd NWR yn ymwybodol o'r anghysondeb hwn? A oedd yn achos o un rheol ar gyfer sefydliad A, un arall ar gyfer sefydliad B?

- Tynnodd Mary Griffiths Clarke sylw'r Grŵp at y sefyllfa yn y Friog, lle'r oedd Fairbourne Facing Change wedi ei greu i fynd i'r afael 'r bygythiad i'r dref a chynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus lle'r oedd yr awdurdodau cyfrifol yn wynebu cynhwysedd eu polisi. Credai y gallai ymgynghori Chadeirydd FFC, Peter Cole, gynnig syniadau defnyddiol i'r CDLl. Pe bai ein cyfarfod safle gyda NRW yn anfoddhaol, gallai cyfarfod cyhoeddus yn Llanbedr fod yn un ymateb ymarferol.

- Un broblem gyda NRW oedd ei wrthod yn barhaus bod y twyni yn rhan o amddiffynfeydd llifogydd lleol. Ac eto pe bai torri'r twyni yn digwydd rhwng mr a bae, mae'n annhebygol y byddai Llanbedr dan fygythiad. Mae tai mewn rhannau o'r pentref eisoes yn wynebu cynnydd cynyddol mewn yswiriant llifogydd. Pwysleisiodd Colin fod Adroddiad Astudiaeth Cyn Dichonoldeb a ysgrifennwyd gan WS Atkins yn 2002 wedi nodi'n eglur bod y twyni tywod yn hanfodol i amddiffyn rhag llifogydd. Addawodd Colin i lanlwytho'r adroddiad ar wefan y Grwp. Ar ben hynny, roedd angen diogelu ffyrdd a rheilffyrdd y Cynllun Rheoli Traethlin: ond sut, heb sylw dyledus i iechyd y ffwrn twyni? Yn fyr, dylid herio holl resymegol y papur gwrthod. Ond dylem fod yn ymwybodol nad yw'r NWR byth yn rhoi cyngor concrid,

- Awgrymwyd bod angen i'r Grŵp lunio strategaeth ar gyfer cyfarfod y safle, gyda phwyntiau bwled yn tynnu sylw at fanylion sylweddol. Dylem ofalu cefnogaeth cynifer o Adroddiadau presennol phosib. Ymgymerodd John a Richard i baratoi papur trafod i'w gylchredeg i'r Grŵp. Awgrymodd Rosy anfon copau o'r ddogfen derfynol i Tim Jones a phwy bynnag arall oedd i fod yno.

- Cynigiwyd bod y canlynol yn mynychu cyfarfod y safle: Cadeirydd, Ysgrifennydd, Trysorydd (er nad oedd Colin ar gael ar yr 21ain), Caerwyn, Ben, Mark, Jon a Rhodri Dafydd (daearegydd).

Gadawyd i ddyddiad y cyfarfod nesaf gael ei osod ar adeg ar l cyfarfod y safle.

Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, caeodd y Cadeirydd y cyfarfod a diolchodd i'r mynychwyr. * Yn dilyn y cyfarfod hwn, mae Jon wedi gofyn i Gaerwyn ail-drefnu cyfarfod y safle er mwyn iddo allu ei mynychu.

Grwp Gwarchod Twyni Llandanwg / Grŵp Diogelu Twyni Llandanwg 12 Chwefror 2015

Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd yn 1830 yng Nghanolfan y Mynyddoedd Cristnogol (CMC), Pensarn.

Yn bresennol gan: John Houliston (Cadeirydd), Tim Bush (Ysgrifennydd), Jon Webb, Rosy Berry Graham Tottle, Jill Smith, Mark Downey, Richard Poole, Ben Wynne, Simon Lewis-Jones, Caerwyn Roberts (Eryri National Park) ac Eirwyn Thomas (Cyngor Cymuned Llanbedr).

Ymddiheuriadau gan: Colin Mackie, Nicky Soysa, Chirs Tutton, Teresa Ross, Peter Richards.

Croesawodd John bawb a mynegodd ddiolch i'r CMC am eu lletygarwch.

Gan nad oedd CCB gwirioneddol y llynedd, rhoddodd John grynodeb byr o'r GCC a gynhaliwyd y llynedd yn lle hynny, a chadarnhaodd nad oedd unrhyw faterion yn codi o hyn.

Adroddiad y Cadeirydd - Rhoddodd John adroddiad cryno i'r Grŵp ar gyflawniadau'r Grŵp dros y 12 mis diwethaf. Roedd hyn yn cynnwys adfer ffens sylweddol ar hyd y traeth rhwng adran eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'r Clwb Hwylio. Diolch i Jon am drefnu hyn. Llofnodwyd y ffens hefyd chydweithrediad a haelioni Parc Cenedlaethol Eryri. Mae Cais Cynllunio manwl iawn hefyd wedi'i gyflwyno i ganiatu adfer rhan o Cobble Bed. Unwaith eto, diolch yn ddiolch i Jon a Ben am eu gwaith caled ar hyn.

Adroddiad y Trysorydd - Yn absenoldeb Colin, rhoddodd John ddiweddariad byr ar sefyllfa ariannol y Grwp. Cofnodir y balans banc hyd yn hyn yn 610.08. Mae hyn yn cynnwys rhodd hael o 100 o Glwb Hwylio Llanbedr a Pensarn. Bydd llythyr o ddiolch yn cael ei anfon at y Clwb yn unol hynny. Nid yw'r balans yn cynnwys cost y Cais Cynllunio diweddar sy'n gyfystyr 180. Cydnabuwyd y Cyfrifon yn briodol fel rhai cywir.

Ethol Swyddfeydd - Cadeirydd - Cytunodd John i barhau, a gynigiwyd gan Rosy, eiliwyd gan Jon.
Mae Colin, yn ei absenoldeb a thrwy gytundeb ymlaen llaw, yn parhau i fod yn Drysorydd. Cynigiwyd gan John, eiliwyd gan Tim.
Cytunodd Rosy i barhau fel Is-gadeirydd, a gynigiwyd gan Jill, eiliwyd gan Richard.
Rhoddodd Tim sylw ymlaen llaw am ei ddymuniad i gamu i lawr fel Ysgrifennydd a chynigiodd Richard yn garedig i gymryd drosodd. Cynigiwyd gan Jon, eiliwyd gan John. Cafwyd pleidlais o ddiolch yn ddiffuant i Tim am ei wasanaethau yn ystod y flwyddyn.
Yn olaf, cytunodd Jon i barhau ar waith yn Rheolwr y Prosiect.

Busnes Eraill - Rhoddodd Jon y wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa'r Cais Cynllunio, gan gynnwys hanes byr o'r prosiect er lles mynychwyr newydd. Yn y bn, gwrthodwyd y Cais yn dilyn gwrthwynebiad gan Adnoddau Naturiol Cymru (NRW).
Mae hyn yn adferiad sylweddol, wedi hynny, yr hyn a gredir yn gydweithrediad llawn a chefnogaeth gan NRW cyn cyflwyno'r Cais. Ymddengys bod y cyfiawnhad dros eu gwrthwynebiad yn sylfaenol ddiffygiol ac mae yna opsiwn i apelio yn erbyn y penderfyniad. Yn y cyfamser, mae Caerwyn wedi bendant wedi cynnig trefnu cyfarfod safle gyda Tim Jones, uwch swyddog yn NRW ar gyfer yr ardal hon, a Rhodri Dafydd (NRW), i weld a yw'r gwrthwynebiad swyddogol yn deillio o gamddealltwriaeth sylfaenol o gynigion y prosiect.

Mae llythyr croeso o gefnogaeth i'r Cais wedi'i ysgrifennu gan Gyngor Cymuned Llanbedr ac mae trigolion lleol yn pryderu cynyddol ynglŷn mater o fygythiadau llifogydd posibl yn y dyfodol. Mae premiymau yswiriant tai eisoes wedi cregyn ac mae hyn eisoes wedi effeithio ar werthoedd eiddo.

Mae'n amlwg bod angen drafftio Cynllun Rheoli Llifogydd ar gyfer yr ardal, yn enwedig, ar gyfer morlyn Mochras. Fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu'n llwyr ar a yw llinell swyddogol 'Adfywiad a Reolir' yn cael ei gynnal ac a yw'r Twyni yn cael eu cydnabod yn swyddogol fel rhai sy'n cyfrannu at 'Atal Llifogydd' yr ardal.

O ran cael arian swyddogol ar gyfer y prosiect gwely Cobble, tybir bod angen cymeradwyaeth lawn eisoes. Felly, caiff ymagwedd tuag at Ystad y Goron ei ohirio nes bod y mater o Gynllunio wedi'i ddatrys.

Rhoddwyd mynegiant o ddiolch i Mark am gynnal a darparu lluniaeth ac i Gaerwyn ac Eirwyn am eu cefnogaeth barhaus swyddogol.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 6.30pm Dydd Iau 9 Ebrill 2015 yn y CMC.


Grwp Gwarchod Twyni Llandanwg / Grŵp Diogelu Twyni Llandanwg 11 Rhagfyr 2014

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yn 1830 yng Nghanolfan y Mynyddoedd Cristnogol (CMC), Pensarn.

Yn bresennol gan: John Houliston (Cadeirydd), Jon Webb, Graham Tottle, Jill Smith, Mark Downey, Richard Poole, Peter Richards, Ben Wynne a Phillipa Millar

Ymddiheuriadau gan: Tim Bush, Colin Mackie, Nicky Soysa, Simon Lewis-Jones, Rosy Berry, Chirs Tutton, a Sheila Pargeter.

Croesawodd John bawb a mynegodd ddiolch i'r CMC am eu lletygarwch.

Cytunwyd ar gofnodion EGM.

Materion yn Codi - mae Colin wedi derbyn anfoneb oddi wrth Jon am y ffensys diweddar.

Y Diweddariad ar Gynllunio - Rhoddodd Ben Wynne ddiweddariad i ni ar y caniatd cynllunio ar gyfer y gwely cobble sydd bellach wedi'i gyflwyno i APCE. Ailddechrau'r Caniatād Cynllunio a gyflwynwyd: i osod cerrig ar y 'sbrith deheuol' i greu gwely cobc. Bydd hyn oddeutu. 70m o hyd ar hyd y traeth ac oddeutu. 10m o'r brig i'r gwaelod, yn eistedd uwchben marc MHW Spring - sy'n golygu nad oes angen trwydded arnoch. Mae hyn yn cyfateb i tua 1000 tunnell fetrig o garreg.
Cafwyd peth trafodaeth ar gerrig addas a phwysigrwydd defnyddio rhai rhai mwy. Mae'r rhai yn Llanfair yn cael eu hystyried yn darddiad priodol, ond mae opsiwn i 'olchi pŵer' iddynt gael gwared rhywogaethau estron wedi'i gynnwys, rhag ofn bod hyn yn angenrheidiol. Bydd yn rhaid i APCE ymgynghori ar y prosiect esp gyda NRW a GCC a fydd yn darparu Astudiaeth Diogelu'r Amgylchedd. Cysylltir 'r Cynghorau Cymuned lleol hefyd. Bydd oddeutu 5 wks - ond hyd at 8 wks - cyn y gellir disgwyl ateb. Y teimlad yw y bydd yn mynd heibio, ond bydd amodau ynghlwm. Awgrymwyd bod gwybodaeth i'r perwyl hwn yn mynd ar y wefan. Ben i anfon dogfennau priodol i Colin. Diolch yn fawr iawn i Ben am ei holl waith caled ar hyn.

Diweddariad ar Gyllid - Mae'r gost am y cerrig sy'n ofynnol yn gweithio allan o 25 / tunnell ex vat, sy'n rhoi cyfanswm o 30,000. (Dadansoddiad o'r gost yw: 12.50 ar gyfer y cerrig + cludiant 7.50 + llafur 5.) Cafwyd peth trafodaeth ynghylch TAW ac a ellid hawlio yn l neu gael ei eithrio mewn rhyw ffordd. Awgrymwyd y gallai Colin edrych ar hyn.
Roedd Jon o'r farn y dylai Ystadau'r Goron (pwy sy'n berchen ar y tir) dwyn y rhan fwyaf o'r costau. Felly, dylai ein hymagwedd atyn nhw fod yn gadarn! Bydd Jon yn cysylltu ag Alice Lovegrove-Jones yn y dyddiau nesaf - gan roi'r achos yn gryf.

Trafodwyd ffynonellau ariannu amgen / ychwanegol. Edrychodd Richard Poole ar Cadwch Gymru'n Daclus am grantiau, ond ymddengys nad oes llawer ohonynt ac maen nhw fel rheol yn grantiau bach beth bynnag. Mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol reolau cymhwyster llym, a allai hefyd wahardd y Grŵp Twyni.
A yw'r Twyni yn dod o dan Amddiffynfeydd Llifogydd (arian y Llywodraeth) neu Erydiad Arfordirol?
A yw Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn dal i fod yn weithgar?
A ellir cyfuno unrhyw gyfandaliadau o ffynonellau eraill?
A all swm bach o gyllid gychwyn y prosiect hy a yw'r gwely cobg yn 'dameidiog'?
A yw'r Maes Awyr yn ffynhonnell cymorth ariannol, nawr ei fod yn Barth Menter?
Ynys Shell - yn cael arian, ond a allwn ni fynd i mewn iddo?
Parciau Carafannau - hefyd yn dibynnu ar draeth ac ati, a allant gyfrannu? Gofynnwyd i Peter gysylltu Phennaeth Salop Leisure i ofyn am hyn a hefyd i weld a ellid rhoi cymorth arall (anariannol). Ee cyhoeddusrwydd am y materion.
A oes grwpiau eraill fel Grŵp y Twyni o gwmpas a sut maen nhw'n ariannu codi / hysbysebu'r materion? Cynigiodd Peter ymchwilio i hyn.
Llythyrau Cymorth - mae'r rhain yn ddefnyddiol iawn i'w gael ar gyfer unrhyw geisiadau ariannu. Cytunwyd y bydd Mark a John yn llunio llythyr yn esbonio'r prosiect a gofyn am lythyrau o gefnogaeth (Jon i weld y drafft yn gyntaf). Mae Graham i gysylltu Chlwb Yatch pan fydd llythyr yn barod.
Efallai y byddai'n ddefnyddiol cynnwys llythyr o gymorth 'templed' y gall pobl ei 'lenwi bylchau' yn unig. Mae Mark yn fodlon darparu cefnogaeth weinyddol ar y dasg hon a chodwyd y cwestiwn a oes gennym ni gronfa ddata addas o bobl i gysylltu?
Cynigiodd Mark ofyn i Gadeirydd CMC ysgrifennu i gefnogi prosiect.
Awgrymwyd hefyd fod gennym ni symposiwm (?) I egluro'r hyn yr ydym yn ei wneud a gwahodd unrhyw bobl / busnesau lleol y gellid effeithio arnynt.

Unrhyw Fater Arall - Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'i pholisi ar ddileu'r Rosa Rugosa wedi achosi pryder a sioc ymhlith y cyhoedd. Nid oes hysbysiadau amlwg yn esbonio'r hyn sy'n cael ei wneud a pham. Mae'n debyg, maen nhw wedi rhoi hysbysfwrdd i fyny yn y Borth, gan esbonio eu gweithredoedd. A yw'r NT yn ailblannu Marram grass - neu dim ond aros a gweld? Nodwch yn hapus i siarad phobl neu 'gynnal' - yn CMC - i esbonio beth sy'n digwydd. Bydd Jon hefyd yn siarad Rhodri Wigley (NT) am y mater.

Yn olaf, cafwyd peth trafodaeth ynglŷn defnyddio ffensys palu castan yn fwy effeithiol yn y broses 'adeiladu twyni'. Mae hwn yn opsiwn mwy drud na gwifren sengl, fodd bynnag, fel y nododd Mark, bu digwyddiad diweddar lle roedd plentyn yn rhedeg i mewn i'r ffens un llinyn, gan nad oedd yn amlwg iawn. Gallai hyn fod goblygiadau Iechyd a Diogelwch. Bydd angen ailosod unrhyw strwythur ffensio bob amser - felly gallai grantiau bach fod yn ddefnyddiol ar gyfer hyn.

Dyddiad y cyfarfod / CCB nesaf - 6.30pm Dydd Iau 12 Chwefror 2015 yn y CMC - i'w gadarnhau.

Grwp Gwarchod Twyni Llandanwg / Grŵp Diogelu Twyni Llandanwg 16 Hydref 2014

Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Arbennig a gynhaliwyd yn 1830 yng Nghanolfan y Mynyddoedd Cristnogol (CMC), Pensarn.

Yn bresennol gan John Houliston (Cadeirydd), Tim Bush (Ysgrifennydd), Colin Mackie (Trysorydd), Rosy Berry, Jill Smith, Mark Downey, Nicky Soysa, Simon Lewis Jones, Richard Poole, a Jon Webb trwy ffn y Llefarydd.

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Gaerwyn Roberts (Parc Cenedlaethol Eryri), Graham Tottle, Sandra Poole, Teresa Ross, Sheila Pargeter, Ned Thomas, Chris Tutton, Ben Wynne.

Croesawodd John bawb a mynegodd ddiolch i'r CMC am eu lletygarwch. Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod diwethaf ac nid oedd unrhyw faterion yn codi.

Eglurhad o Swyddfeydd - Yn absenoldeb Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn gynharach eleni, teimlwyd y dylid ail-gadarnhau swyddi'r Swyddfeydd er mwyn cwrdd 'n Cyfansoddiad. Felly, cafodd swyddfeydd y Cadeirydd (John Houliston), Is-gadeirydd (Rosy Berry), yr Ysgrifennydd (Tim Bush) a'r Trysorydd (Colin Mackie) eu hailethol yn briodol hyd at Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Chwefror / Mawrth y flwyddyn nesaf. Cytunwyd hefyd y dylid anfon copi o'r Cyfansoddiad i'r aelodau am eu cyfeiriad, fel atodiad i'r cofnodion hyn. Yn olaf, cadarnhawyd bod gan y Grŵp Twyni Ddatganiad Cenhadaeth ar ffurf Nodau a Fwriadwyd, a allai fod ar gael pe bai codi arian yn grantiau.

Sefyllfa Ariannol - Cyflwynodd Colin ddatganiad banc yn dangos balans ar 25 Medi 2014 o 566.41, a gwnaed cais i Jon Webb am gopi o'r anfoneb am y ffensys diweddar. Darparwyd cofnod manwl o'r Cyfrifon yn dangos yr holl drafodion ar y Cyfrif ers Ebrill 2003. Hefyd, cadarnhawyd nad oes gofyniad i'r Cyfrifon gael ei harchwilio.

Diweddariad ar Gyllid ar gyfer Prosiect Cobble Bed - mae Jon wedi bod mewn cysylltiad ag Alice Lovegrove-Jones ynghylch cyllid posibl o Ystad y Goron. Mae angen dadansoddiad o gostiadau a cheisir y rhain gan John Ceri-Evans cyn gynted ag y bo modd. Mae'r cyfanswm costau yn dibynnu ar raddfa'r gwely cobb newydd a gynigir. Unwaith y bydd Caniatd Cynllunio wedi ei gyflwyno mae aros 8 wythnos ond hyd yn hyn nid oes amserlen ar bryd y gallai'r arian fod ar gael.

Trafodwyd ffyrdd eraill o godi arian, gan gynnwys y Loteri Genedlaethol. Cafwyd cais gan y Grŵp yn 2008 ond roeddent yn aflwyddiannus a theimlwyd nad oedd y categorau ar gyfer cyllido, o bosibl, yn berthnasol nac yn berthnasol i Brosiect y Grŵp. Ar ben hynny, byddai angen arian cyfatebol hefyd. Ymhlith y ffyrdd eraill o gyllid a drafodwyd, roedd Parc Cenedlaethol Eryri, ond eto mae angen arian cyfatebol ac mae angen dechrau ar y gwaith prosiect cyn y gellir cyflwyno cais. Mae gan Cadwch Gymru'n Daclus grantiau hefyd ac mae'r Grŵp wedi bod yn llwyddiannus yn y gorffennol, fodd bynnag, maen nhw'n dueddol o fod ar gael ar gyfer prosiectau bach yn unig.

Ar wahn i geisiadau grant, codwyd y syniad o geisio cefnogaeth ariannol barhaus gan y gymuned leol. Gellid anelu at hyn i dwristiaid a busnesau sy'n gysylltiedig thwristiaid, ac efallai ail berchnogion tai. Gallai'r bygythiad i'r arfordir gael effaith fawr ar dwristiaeth yn yr ardal a gallai feithrin y pryder lleol hwn fod yn fanteisiol.

Unrhyw Fater Arall - Mewn ymgais i gyrraedd y gymuned ehangach, cynigiwyd a ddylai'r Grŵp wahodd cynrychiolwyr o Gyngor Cymuned Llanfair a Llanbedr i fynychu ein cyfarfodydd yn y dyfodol.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - Dydd Iau 4 Rhagfyr 6.30pm yng Nghanolfan Mynydd Cristnogol. Darperir lluniaeth gan gynnwys Mince Pies.

Grwp Gwarchod Twyni Llandanwg / Grŵp Diogelu Twyni Llandanwg 11 Medi 2014

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yn 1830 yng Nghanolfan y Mynyddoedd Cristnogol (CMC), Pensarn.
Yn bresennol gan Caerwyn Roberts (Parc Cenedlaethol Eryri), John Houliston (Cadeirydd), Tim Bush (Ysgrifennydd), Jon Webb, Rosy Berry, Jill Smith, Mark Downey, Nicky Soysa, Graham Tottle a Ben Wynne.

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Colin Mackie (Trysorydd), Richard a Sandra Poole.

Croesawodd John bawb a mynegodd ddiolch i'r CMC am eu lletygarwch. Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod diwethaf ac nid oedd unrhyw faterion yn codi.

Cyllid - Yn absenoldeb Colin, darllenwyd copi o'r datganiad banc diwethaf a datganwyd cydbwysedd o 566.41. Roedd hyn yn cynnwys siec diweddar am 1,300 wrth dalu am ffensio adran y Grwpiau o'r Twyni.

Diweddariad ar Wely Cobble - mae Adnoddau Naturiol Cymru (NRW) bellach wedi derbyn 'Datganiad Dull' gan y grŵp ar sut y caiff y cerrig eu cludo a'u rhoi ar y traeth. Diolchwyd yn fawr i Gyngor Gwynedd am eu harolwg manwl a'u lluniadau technegol ac i Jon am ddod hi yn gyfan gwbl. Daw'r cerrig o faes ar hen Heol Llanfair a'i gludo gan John Ceri Evans o Lanbedr.
Nid oes gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol (NPA) wrthwynebiad i'r prosiect ac nid oes angen Trwydded Morol cyn belled bod y gwaith ar hyd y traeth yn digwydd uwchlaw llinell Signing Water Water. Mae cyfleoedd cyllido posibl hefyd yn cael eu dilyn, yn arbennig, o Ystad y Goron.
Yn y cyfamser, mae Cais Cynllunio yn cael ei gyflwyno a diolchwn i Ben a Jon am eu hamser a'u harbenigedd wrth baratoi'r gwahanol ddogfennau sydd eu hangen. Mae'r Cais yn costio 166, fodd bynnag, awgrymwyd efallai y byddai Cyngor Cymuned Llanfair yn hoffi cynnig peth cymorth ariannol yn y mater hwn.
Yn olaf, dywedwyd nad yw adfer y Cobble Bed yn ateb hirdymor i'r bygythiad a osodir gan y mr, ond bydd yn helpu i amsugno peth o'r egni o'r tonnau a bydd yn chwarae ei ran yn 'gohirio'r anochel '.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol - Nodwyd nad oedd y Grŵp wedi cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni a bod angen mynd i'r afael hyn cyn gynted ag y bo modd. Mae'n bwysig bod y grŵp yn cwrdd 'i Gyfansoddiad a bod 'Cadw Tŷ' mewn trefn, yn enwedig os ceisir cyllid grant allanol. Gyda hyn mewn golwg, awgrymwyd cynnal Cyfarfod Cyffredinol Arbennig ar 16 Hydref 6.30pm yn y CMC a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol a drefnwyd ar gyfer Chwefror / Mawrth y flwyddyn nesaf.

Grwp Gwarchod Twyni Llandanwg / Grŵp Diogelu Twyni Llandanwg 6 Awst 2014

Cofnodion cyfarfod ychwanegol a gynhaliwyd yn 1930 yn Nhŷ Mawr, Llanbedr.
Yn bresennol gan Tim Bush, Jon Webb, Mark Downey, Richard Poole, Simon Lewis-Jones, Ben a Jenny Wynne.

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan John Houliston, Rosy Berry, Colin Mackie.

Rhoddodd Jon Webb grynodeb byr o ble rydym yn sefyll o ran sicrhau caniatd ffurfiol gan gyrff swyddogol i symud ymlaen gyda'r gwaith adfer a ffensio gwelyau cobble.

Mae ffensys bellach wedi'i gwblhau ar hyd ein rhan rhwng ffin yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'r morglawdd, am gost o 1,300. Ariannwyd hyn o'n cyllideb ein hunain ac fe'i codwyd i'r un safon ag adran yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Bydd arwyddion yn cael eu hychwanegu bob 25m i gynghori'r cyhoedd am fregusrwydd y Twyni. Yn y tymor hir, byddai'r Grŵp yn hoffi ailosod hyn gyda Chestnut Paling ond bydd angen codi arian o'r fath oherwydd ei gostau gosod uchel.

Mae caniatd Caniatd Cynllunio yn ddal wrth i wahanol gyfyngiadau technegol gael eu datrys. Gofynnodd Adnoddau Naturiol Cymru (NRW) am ddatganiad dull y mae Jon wedi'i ddarparu ond rydym yn dal i aros cymeradwyaeth, yn arbennig, mewn perthynas ffynhonnell a graddiad cerrig ar gyfer y gwely cobc. Mae tri ffynhonnell leol iawn wedi eu hadnabod ac mae gofyn i gyfarfod ar y safle gyda NRW asesu eu haddasrwydd.

Derbyniwyd lluniadau technegol o safle adfer gwelyau cobble arfaethedig gan Huw Davies (Cyngor Gwynedd), ond mae angen eu cwblhau. Bydd Ben yn ceisio mynd ar drywydd hyn.

Unwaith y gellir cyflwyno'r cais Cynllunio, gellir ceisio codi arian i gyllido cyrchu, cludo a gosod y cerrig ar y traeth. Ymhlith y posibiliadau y gellir eu harchwilio mae grant CAE (y Gronfa Datblygu Cynaliadwy a weinyddir gan y Parc Cenedlaethol), Ystad Morol y Goron a'r Loteri Genedlaethol.

Y cyfarfod prif grŵp nesaf - Dydd Iau 11 Medi 6.30pm yn y CMC.

Grwp Gwarchod Twyni Llandanwg / Grŵp Diogelu Twyni Llandanwg 26 Mehefin 2014

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yn 1830 yng Nghanolfan y Mynyddoedd Cristnogol (CMC), Pensarn.
Yn bresennol gan Rosy Berry (Cadeirydd Dros Dro), Caerwyn Roberts (Parc Cenedlaethol Eryri), Huw Davies (Cyngor Sir Gwynedd), Jon Webb, Jill Smith, Mark Downey, Richard Poole, Peter Richards.

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan John Houliston, Tim Bush, Colin Mackie, Alice Lovegrove-Jones (Ystad Peckover / Y Goron Jones), Rhodri Dafydd (Adnoddau Naturiol Cymru), Colin Mackie, Nikki Soysa, John a Ben Wynne, Ned Thomas, Simon Lewis Jones .

Rhoddodd Jon Webb ddiweddariad i ni am y caniatadau ffurfiol a dderbyniwyd hyd yma gan gyrff swyddogol, ynghyd 'r sefyllfa ynglŷn chaniatd cynllunio, ffensio ac arwyddion.
Derbyniwyd hysbysiad ffurfiol gan NRW (Adnoddau Naturiol Cymru) bod ein cynigion yn cael eu cefnogi mewn egwyddor. Maent wedi gosod nifer o ofynion llym i alluogi cwblhau'r prosiect ail-lenwi gwelyau Cobble ac mae Jon wrthi'n gweithio drwy'r rheiny.
Dechreuwyd y broses Caniatd cynllunio gan Ben Wynne, ac mae'r broses honno wedi'i chydgysylltu'n agos 'r gwaith y mae Jon yn ymgymryd 'r uchod ac yn y trafodaethau parhaus gyda Chyngor Gwynedd. Felly, yn y mater hwn, mae cynnydd yn cael ei wneud, er ei fod yn araf.
Mae ffensys rhwng adran yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'r Clwb Hwylio wedi ei gwblhau erbyn hyn, diolch i Jon yn rhannol ddim am drefnu hyn. O ran arwyddion i'w gosod ar hyd y ffens, cyflawnwyd y fformat / dyluniad a'r cynhyrchiad dilynol gyda charedigrwydd a chydweithrediad y Parc Cenedlaethol. Diolch yn arbennig i Gaerwyn Roberts am ei gymorth yn y broses. Wrth i'r arwyddion gael eu cynhyrchu ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'n hunain, rhoddodd Rhodri Wigley gasglu'r llwyth yn garedig a'i osod ar ei adran. Mae gwirfoddolwyr grŵp i fod i atodi'r gweddill yn fuan.

Roedd Rhodri Wigley hefyd yn dymuno cael gwybod am ei pholisi ynglŷn 'r Rosa Rugosa a rhoi cyhoeddusrwydd iddo, a byddai'ch cydweithrediad yn cael ei werthfawrogi'n fawr wrth gefnogi ei swydd a mynegi ei bolisi yn gydymdeimladol wrth ledaenu'r gair; Dyma:
"Roeddwn yn bwriadu trafod Rosa Rugosa yn y cyfarfod heno. Rwy'n siŵr y bydd rhai aelodau'r pwyllgor yn ymwybodol o rai posteri wedi'u lamineiddio yr wyf wedi eu gosod ar y ffens wrth ymyl y rosa, gan ganolbwyntio ein bwriad o gael gwared ar y rosa er lles a lles rhywogaethau planhigion twyni brodorol sydd heb eu cymhwyso ar hyn o bryd. Mewn gwirionedd mae'n un o'r tasgau gwaith yn nhrefn Glastir Ned Ymwlch i ddileu'r rosa, yr wyf yn cytuno hi ac yn dymuno rhoi help iddo i gael gwared arno. Gan fod y posteri wedi codi, rwyf wedi cael nifer o alwadau ffn gan bobl leol yn mynegi eu gwrthwynebiadau a'u pryderon. Yn amlwg, nid wyf am wneud unrhyw beth i danseilio enw da'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ond mae'r gwaith hwn yn hanfodol i les y twyni, ac mae gen i fy nghydweithwyr yn cefnogi yn ogystal chaniatd NRW. Er fy mod wedi codi'r mater hwn mewn cyfarfod pwyllgor twyni blaenorol ac roedd ganddo gefnogaeth 100%, byddai'n dda pe gallech sn amdano eto heno i weld a yw barn yr un fath. Byddai cael cefnogaeth lawn y Grwpiau Twyni yn galonogol cyn i mi ddechrau gweithredu yn amhoblogaidd! "

Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf - 6.30pm Dydd Iau 11 Medi yng Nghanolfan y Mynydd Cristnogol, Pensarn.

Grwp Gwarchod Twyni Llandanwg / Grŵp Diogelu Twyni Llandanwg - Ebrill 10fed 2014

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yn 1830 yng Nghanolfan y Mynyddoedd Cristnogol (CMC), Pensarn.
Yn bresennol gan Rosy Berry (Cadeirydd Dros Dro), Alice Lovegrove-Jones (Jones Peckover / Ystad y Goron), Caerwyn Roberts (Parc Cenedlaethol Eryri), Simon Lewis Jones, Jon Webb, Jill Smith, Tim Bush, Mark Downey, Graham Tottle, Richard & Sandra Poole.

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan John Houliston, Rhodri Wigley (NT), Colin Mackie, John a Ben Wynne, Ned Thomas.

Rhoddodd Jon Webb gopi o'i adroddiad ar y cyfarfod ar y safle a gynhaliwyd ar 6 Mawrth yn traeth Llandanwg, a fynychwyd gan gynrychiolwyr o wahanol gyrff swyddogol gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Adnoddau Naturiol Cymru, Ystad y Goron, ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at yr angen brys i adfer y gwely cobble i'r gogledd o'r morglawdd, ac ail-ffensio / llofnodi yn unol hynny. Teimlwyd bod y cyfarfod yn creu llawer o adborth positif ac, wrth wraidd rownd barhaus o alwadau ffn a chyfarfodydd, gellir dweud bod y 'broses gymeradwyo swyddogol' bellach ar y gweill. Y gobaith yw y gellir cychwyn y cam codi arian cyn gynted ā phosib gyda'r nod o adfer y twyni cyn stormydd nesaf y gaeaf. Mae amser o hanfod a chytunwyd ar y pwysigrwydd o gadw'r prosiect yn symud ymlaen.

Yn y cyfamser, cyflwynodd Jon Webb gynnig bod y Grŵp yn dilyn ail-ffensio hyd y traeth o ymyl deheuol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ymestyn i'r gogledd i'r Morglawdd. Yn l barn y Grw ^ p, ystyriwyd bod ail-ffensio gan ddefnyddio Cwynion Castaidd yn ddull mwyaf effeithiol o adfer y Twyni, er bod perthynas fwy costus. Fodd bynnag, mae gan y grŵp rai cronfeydd a gallai fod yn ddefnyddiol cymharu / dangos ei heffeithiolrwydd gyda ffurfiau eraill o ffensio, sef, post a gwifren.

Bydd yr adroddiad yn offeryn defnyddiol iawn ar gyfer nodau'r Grŵp a chytunwyd y dylai copi ohono fod ar gael ar y wefan. Ymdrinnir Colin Mackie ar y mater hwn. Roedd pryder hefyd bod gan y Grŵp allu cyfieithu cyfyngedig iawn o Gymru a bod angen ceisio help gan Gyngor Gwynedd neu'r Cynulliad efallai. Mae Rosy Berry wedi cynnig dilyn hyn. Yn ogystal, cytunwyd y dylai copau caled o'r adroddiad fod ar gael, ar gyfer darllen yn rhwydd ac at ddibenion cylchrediad. Mae Mark Downey wedi cynnig gwasanaethau'r CMC yn garedig ar l y Pasg.

O safbwynt y wefan, nodwyd hefyd y dylid gwneud gwelliannau i adlewyrchu cyfuno Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyngor Cefn Gwlad Cymru yn 'Adnoddau Naturiol Cymru' newydd. Yn ogystal, awgrymwyd y gallai fod yn ddefnyddiol cael cyfleuster i wahodd cyfraniadau gan aelodau, yn enwedig o ran hanes y Twyni.

Bydd Cyngor Cymuned Llanfair yn cael ei diweddaru chofnodion / adroddiadau'r LDPG ac wedi cynnig eu cefnogaeth. Teimlwyd ei bod hi'n bwysig cadw deialog agored gyda llawer o wahanol sefydliadau ac i sicrhau ein bod ni i gyd yn canu o'r un daflen emyn. '

Mynegwyd pryder y byddai'r Twyni yn anniogel oherwydd dyfodiad gwyliau'r Pasg, oherwydd eu heithiad dros y gaeaf, a bod angen hysbysu'r cyhoedd o'r angen i guro'n ofalus ac i gadw'n glir o'r clogwyni twyni. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi sicrhau y bydd eu hadran yn cael ei ffensio cyn y Pasg ond efallai na fyddai arwyddion wedi cael eu hadfer. Felly, cynigiwyd bod y grŵp yn paratoi ac yn codi rhai arwyddion wrth fynedfa'r Twyni ac yn y maes parcio. Cynigiodd Mark Downey garedig wasanaethau'r CMC a bydd yn gweithredu cyn penwythnos y gwyliau. Bydd datganiad i'r wasg hefyd yn cael ei wneud i'r Cambrian News i'r effaith hon. Tim Bush i weithredu.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - Dydd Iau 29 Mai, 6.30pm yn y CMC

LDPG COFNODION CYFARFOD 27/02/2014

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yn 1830 yng Nghanolfan y Mynydd Cristnogol, Pensarn.
Yn bresennol gan John Houliston (Cadeirydd), Huw Davies (Prif Beiriannydd, GC), James West (NRW), Rhodri Dafydd (NRW), Alice Lovegrove-Jones (Jones Peckover / Crown Estates), Rhodri Wigley (NT), Colin Mackie, Simon Lewis Jones, Jon Webb, John & Pip Wynne, Ned Thomas, Rosy Berry, Jill Smith, Ben Wynne, Tim Bush.

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Annwen Hughes (GC), Lisa a Steve Brooke, Mark Downey (CMC), Chris Tutton, Graham Tottle, Teresa Ross, Joyce W, Barry Davies (Swyddog Morwrol, GC).

Rhoddodd y cyrff statudol golwg gyffredinol ar y sefyllfa bresennol, yn sgil y stormydd.

Cyn belled Chyngor Gwynedd (GC), er gwaethaf y stormydd arwyddocaol, gallai'r sefyllfa fod wedi bod yn llawer gwaeth pe na bai am y lefel isel o ddŵr sy'n dal i fod. Mae'r Twyni wedi cael eu torri'n l mewn llawer mewn mannau, hyd at 20m mewn mannau eraill yn y sir. Aberdyfi oedd un o'r llefydd gwaethaf a ddifrodwyd gan storm yng Ngwynedd. Amcangyfrifir bod cost atgyweiriadau yn y sir oddeutu 350,000 a cheisir help ariannol gan y Cynulliad.

Nododd Adnoddau Naturiol Cymru (NRW) ar y lleoliad cymharol warchod yma, fodd bynnag, mae ffensys wedi eu claddu / wedi'u difrodi, colli llwybrau bwrdd a cholli difrod ar y Twyni sy'n arwain at glogwyni agored. O ran Rheoli Perygl Llifogydd, Pensarn oedd y pryder mwyaf ac mae arian grant o 300,000 eisoes ar gael gan Gynulliad Cymru i ailadeiladu'r toriad yn yr arglawdd. Etifeddwyd morglawdd Spit Llandanwg gan NRW ac ymddengys ei berchnogaeth yn aneglur. Fe'i rheolir ar gyfer diogelwch ond nid oes unrhyw gynlluniau i gynnal y morglawdd neu'r Dwyni fel amddiffyniad mr.

Sylwyd bod y llifogydd yn ardal Morfa Mawr / Llanbedr fel petai'n dilyn y mapio a ragwelir a amlinellir yn y Cynllun Rheoli Traethlin (SMP) yn gywir, gan gynnwys llifogydd helaeth i'r Dwyrain o Artro a Dwyrain y maes awyr y rhan fwyaf o'r ffordd i Ddyffryn. Yn wahanol i Benrhyn Llandanwg i'r Gogledd o'r eglwys y mae'r CRhT yn ei nodi fel 'dal y llinell', nodwyd mai safle diofyn yr asiantaethau statudol yn l y CRhT yw 'adlinio wedi'i reoli'. Nid yw hyn yn atal grwpiau diddordeb eraill rhag ceisio dal y llinell.

Tystiolaeth anecdotaidd yw torri twyni Llandanwg ychydig i'r gogledd o'r Spit yn gynnar yn y 70au a'r deunydd traeth, gan gynnwys gwiailiau naturiol yn 'fwydo tarw' i'r bwlch. Un o gyflawniadau Grŵp y Twyni yw ei fod wedi llwyddo i ganfod pa gorff statudol ei hun pa ddarn o'r Twyni. Rhoddwyd hanes potaidd o'r Grŵp a chredir na fyddai difrod twyni wedi bod yn waeth heb ymdrechion y Grŵp i adfer a ffensio rhannau o'r Dwyni yn y gorffennol. Cytunodd Colin Mackie i roi manylion y sefydliadau hynny a oedd yn darparu arian ar gyfer y gwaith adfer a gwblhawyd yn 2003.
Incwm o
Barc Cenedlaethol Eryri trwy CAE 10,800
gan Ystadau Morol y Goron 2003 6,650
gan Cadwch Gymru'n Daclus 500
o Ystadau Morol y Goron 2010 3,900
o ddiddordeb banc 9.14
Cyfanswm incwm bywyd LDPG yw 21,859.14
Gwariant
Ail-broffilio twyni tywod o 9,400
i ffensio ac ail-ffensio 10,330.52
i wneud offer 5
i gyfarfodydd 80
i Easyspace ar gyfer y wefan 177.21
Cyfanswm gwariant LDPG yw 19,992.73
Balans nawr 1,866.41

Mae Ystd y Goron, a gynrychiolir gan Jones Peckover, hefyd wedi cymryd stoc o'r difrod ac yn awgrymu bod arian grant ar gael i atgyweirio / adfer ffensys ond wedi pwysleisio'n gyfartal nad ydynt yn gyfrifol am amddiffynfeydd rhag llifogydd.

Cyfrifoldeb yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (NT) fydd adfer ffensys ac arwyddion, gobeithio, cyn y Pasg. Cafwyd peth trafodaeth ynghylch rhinweddau gwahanol fathau o ffensio ac mae'r NT yn ystyried y byddai Post a Wire yn fwy parhaol ac yn gofyn am lai o gynnal a chadw na Chestnut Paling. Fodd bynnag, credir bod y Paling yn fwy llwyddiannus wrth ddal tywod a thrwy hynny ailadeiladu'r twyni y tu l. Bydd y Goron, yr NT a'r Grŵp Twyni yn ymgynghori a gobeithio y bydd ymagwedd gydlynol yn cael ei gyflawni.

Trafodwyd y gwaith o adfer gwely Cobble ar y traeth i'r Gogledd o'r ysbail yn ddidrafferth. Dyma'r rhan culaf o'r system twyni, lle cafodd ei dorri o'r blaen. Cafodd ei erydu'n sylweddol yn y stormydd diweddar gyda 'clogio' sy'n achosi perygl i blant. Teimlir y byddai ei ailsefydlu, ynghyd ag ail-ffensio uwchben y traeth, yn gymorth mawr i gynnal hirhoedledd y Twyni. Un posibilrwydd a drafodwyd oedd y gellid dod o hyd i rywfaint o ddeunyddiau clawr cynnwys o ymhellach ar hyd y traeth a hynny gyda chaniatd y perchennog y gellid ail-leoli hyn. Fodd bynnag, daethpwyd i'r casgliad y byddai cymryd pob cerdyn angenrheidiol ar gyfer yr adferiad (amcangyfrif cychwynnol am 2000tons) yn anhygoel.

Mae angen i faint a math y criwiau sydd i'w defnyddio fod yn debyg i'r rhai sydd eisoes yn bodoli ar hyd y traeth ac unrhyw ddeunydd newydd a ddaw i mewn i ategu'r swm sy'n ofynnol, yn ddelfrydol, gael ei gydweddu yn unol hynny. Mae angen ailddosbarthu unrhyw greigiau hefyd o lefel ddŵr cymedrol uwchben i negyddu'r angen am drwydded.

Bydd amcangyfrif gwell o faint a ffynhonnell y deunydd yn cael ei drafod mewn cyfarfod safle ddydd Iau 6 Mawrth. Gobeithir y bydd Cynrychiolwyr o GC, NRW, NT, Parc Eryri, Ystad y Goron a'r Grŵp Twyni yn cael eu cynghori ar ffynonellau dichonadwy gan John (Ceri) Evans, cludwr lleol gyda gwybodaeth am wahanol fathau a ffynonellau creigiau. Byddai cludo deunydd ar y traeth gan dumper yn ychwanegu cost ychwanegol. Fodd bynnag, unwaith y bydd dyluniad ar gyfer y gwely wedi'i lunio a'i gytuno gydag amcangyfrifon o'r symiau dan sylw, gobeithir y dylai cymeradwyaeth gan NRW a Chyngor Gwynedd fod yn syml.

Ar ochr y morlyn, roedd difrod o'r stormydd diweddar yn llai nag ar ochr y mr yn gyffredinol. Fodd bynnag, ymddengys nad oes tywod yn digwydd ar ochr y morlyn, ac er bod y cobbles a'r gabions yn perfformio'n dda, mae erydiad yn digwydd yn raddol.

Camau gweithredu
Colin Mackie i ddarparu manylion sefydliadau sy'n ariannu'r gwaith adfer a wnaed yn gynnar yn y 2000au. Camau gweithredu ers eu cwblhau.
Jon Webb i hwyluso cyfarfod safle ddydd Iau 6 Mawrth yn Llandanwg. Cytunodd i sefydliadau allweddol, gan gynnwys GC, NT, NRW, Ystadau'r Goron gael eu cynrychioli. Camau gweithredu ers eu cwblhau.

Dyddiad y cyfarfod nesaf,
10 Ebrill, 1830. Canolfan y Mynydd Cristnogol, Pensarn.

COFNODION CYFARFOD LDPG Ionawr 30ain 2014

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd am 18.30 yng Nghanolfan y Mynydd Cristnogol, Pensarn, a fynychwyd gan Jill Smith, Rosy Berry, David Lewis, Ned Thomas, Tim Bush a Simon Lewis Jones.

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan John Houliston, Graham Tottle, Colin Mackie a Chris Tutton.

Adroddwyd am ddiweddariad gan Colin Mackie fel a ganlyn.

Gwely Cobble. Ni allwn godi digon o arian i ddod cherrig o'r chwarel. Rhaid inni ddadlau'r mater hwn i ddefnyddio cerrig lleol o ffermydd lleol.
Gwefan. Mae'r wefan wedi bod yn rhedeg ers dwy flynedd bellach, gydag allweddeiriau a chysylltiadau priodol. Darparwyd rhestr o'r rhai a ddefnyddiwyd ar y wefan a'r ystadegau gwylio misol ar gyfer y safle ar gyfer 2013.
Y storm blwyddyn wych. Roedd gęl ar y tir difrifol ar y flwyddyn newydd yn cyd-fynd llanw uchel iawn. Y math o amodau yr oeddem bob amser wedi ofni. Gwnaethpwyd llawer o ddifrod i'r twyni. Dinistriwyd yr holl ffensiau a thynnwyd yr holl dywod o draeth Llandanwg. Torrodd banc yr afon yn Pensarn a miloedd o erwau o dir yn cael ei orlifo, da byw a boddi a bythynnod yn cael eu llifogydd a'u gwagio. Mae dolenni i ugain o ffotograffau a dau fideo wedi'u rhoi ar y wefan ar dudalen y Cyfryngau. Roedd rhai ynghlwm wrth y cofnodion.
Rhesymau dros fod yn hwyl. Ni thorriwyd y twyni, gan brofi gwerth y gwaith yr ydym wedi'i wneud dros y blynyddoedd, yn enwedig ychwanegu tywod yn 2003. Mae lled sylweddol o dwyni yn parhau. Mae'n amlwg y bydd yn cymryd mwy nag un neu ddwy stormydd o'r maint hwnnw i dorri'r twyni.
Dilynodd y tir yn llifogydd yn aml iawn y map llifogydd a ddangosir ar y Cynllun Rheoli Traethlin. Gallai Adnoddau Naturiol Cymru benderfynu gadael i'r tir lifogydd. Yn hytrach, maent yn treulio cryn amser ac adnoddau i adeiladu ffordd i'r toriad a'i atgyweirio. Mae hyn yn galonogol.
Cyllid - Cyfrif cydbwysedd y Twyni yw 1,866.41p.

Y prif eitem i'w drafod oedd y difrod i dwyni Llandanwg yn dilyn storm Ionawr 4ydd, yn benodol yr ardal honno oedd yn eiddo i Ystad y Goron.

Nodwyd bod y Cadeirydd blaenorol a rheolwr y Prosiect, Jon Webb, wedi ei argyhoeddi, heb y gwaith adferol a wnaeth y Grŵp i ailadeiladu pwynt gwan y twyni (yn bennaf yn 2003), byddai'r twyni wedi torri'r storm rhag llifogydd yn yr ardal llawer gwaeth.

Fel y mae, mae llawer o'r adeilad newydd a'r tywod wedi'i gronni, ynghyd ffensys, wedi cael eu colli. Mae'r aelodau'n teimlo mai'r angen uniongyrchol yw disodli ffensys cyn i ymwelwyr yr haf gyrraedd. Yn ddelfrydol, byddai gosod clogfeini mawr o ffermydd cyfagos hefyd yn helpu i ddiogelu pwynt gwan y twyni.

Mynegwyd pryder y gallai'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol (sy'n berchen ar y rhan fwyaf o'r twyni yn Llandanwg) golwg fwy hamddenol bellach am atal troed ar y Twyni er mwyn annog rhywogaethau planhigion penodol. Mae Grwp y Twyni yn teimlo bod ffensio'n hanfodol nid yn unig i annog twf y mr, ond hefyd i atal damweiniau gyda phlant, gan nad yw'r twyni yn llai sefydlog ar hyn o bryd. Mae'r grŵp yn dal tystiolaeth ddogfennol o ymrwymiad gan y NT i amddiffyn y twyni ffens.

Bydd Simon Lewis Jones yn cysylltu 'r cyrff eraill dan sylw, megis tirfeddianwyr pwynt gwan y Dwn (Ystad y Goron), yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Adnoddau Cenedlaethol Cymru a chynrychiolwyr y Cynghorau lleol (Gwynedd, Llanfair a Llanbedr).

Adroddwyd hefyd bod Adam Cooper o Adran Trwyddedu Morol NRW wedi cadarnhau y byddai Caniatd Ynys Shell yn cael ei ganiatu ar 3 Chwefror 2014 i adael 14,000 o dunelli o dywod ar y bar. Yn y dyfodol, bydd y Grŵp Twyni yn cael ei ymgynghori'n ffurfiol ar faterion o'r fath.

Bydd Tim Bush yn cysylltu Graham Tottle (sec.) I ddiweddaru rhestr bostio o'r holl gysylltiadau diddordeb.

Er y credir ei bod yn hanfodol gweithio gydag asiantaethau eraill i amddiffyn y twyni, sy'n ffurfio rhan o amddiffynfeydd mr yr ardal, rydym yn dymuno sicrhau y dylai'r twyni sy'n eiddo i Ystad y Goron gael eu hailseilio cyn y tymor gwyliau.

Dyddiad y cyfarfod nesaf 27ain Chwefror, daeth y lleoliad i'w gadarnhau

Daeth y cyfarfod i ben am 20.15

COFNODION CYFARFOD LDPG 18/10/2013

Cyfarfod Cyffredinol Hydref 2013

Cyfarfu'r grŵp yn 1830 ddydd Gwener, 18 Hydref yng Nghanolfan y Mynydd Cristnogol trwy ganiatd caredig y Cyfarwyddwr

Presennol: Colin Mackie, Graham Tottle, Rosy Berry, Simon Lewis Jones, Jill Smith, Alice Lovegrove-Jones o Jones Peckover yn cynrychioli Ystd y Goron.

1 Croeso
Croesawyd Alice Lovegrove-Jones

2 Ymddiheuriadau
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Ned Thomas a Jon a Ben Wynne

3 Materion yn Codi: Trafodwyd isod

4 Adolygiad o'r cynllun Rheoli Traethlin.
Yr oeddem wedi gobeithio y byddai Huw Davies, fel y cynigiodd yn flaenorol, yn paratoi dyluniad ar gyfer y gwely cobble. Byddai Rosy yn cysylltu Chyngor Gwynedd i gael gwybod am unrhyw strwythur adrodd newydd, a byddai Simon yn mynd ati i gysylltu 'r swyddog dan sylw.

5 Datblygiad y Gwely Cobble
Adolygu'r datblygiadau dros nifer o flynyddoedd, trafodwyd bod y gwely cobbig gwreiddiol wedi cael ei daflu yn y twyni ac roedd wedi perfformio swyddogaeth ddefnyddiol iawn, sydd bellach wedi'i thrin thywod. Felly, gallem wneud achos i'w adfer yn ei safle gwreiddiol. Byddai'n rhaid i ni gaffael arian ar gyfer hyn i gyd a defnyddio'r clogfeini golchi y mae'r awdurdod wedi mynnu arnynt.

6 Cyllid Mae
gennym ni 2001.16

7 Gwefan
Adroddodd Colin ei fod wedi datblygu fersiwn Cymraeg y wefan. Roedd wedi defnyddio cyfieithiad Mair ar gyfer y sgrin uchaf, a Google ar gyfer y gweddill. Teimlwyd fod y safle'n edrych yn broffesiynol iawn, ond mae angen sefydlu geiriau allweddol priodol er mwyn i ddefnyddwyr y Rhyngrwyd gael eu cyfeirio ato. Mae angen i ni ofyn am gysylltiadau gwe i sefydliadau gydag amcanion sy'n debyg i ni, fel y gall ein gweithgareddau fod yn eang eu hyrwyddo a'u cefnogi.

8 Ffensio
Fel y nodwyd yn flaenorol, mae'r ffens wedi bod yn llwyddiannus, mewn gwirionedd mor llwyddiannus ei fod yn cael ei gladdu'n raddol yn y tywod. Mae angen mwy o gefnogaeth ond dywed yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol y gallai'r gost fod yn rhy uchel efallai.

9 Carthu
Roedd Shell wedi cael caniatd i garthu 14,000 tunnell o dywod o ardal yr harbwr. Byddai hyn yn cael ei ollwng ar y bar. Teimlwn y byddai'n llawer mwy effeithiol i adael y tywod fel o'r maes parcio o'r blaen lle y gellid ei ysgubo ar y traeth. Wrth gwrs, bydd hyn yn ddrud iawn ac roedd wedi bod ynghlwm wrth osod trac ar gyfer yr offer i groesi'r afon o'r de. Nodyn dilynol: [Rwyf wedi sn am hyn a daeth i wybod bod yr asiantaeth amgylcheddol yn gwneud y penderfyniad i adael y tywod ar y bar, a bod Shell wedi gofyn am ganiatd i'w dynnu ar ei ynys. GT]

11 Cyfarfod Nesaf
Gosodir dyddiad ar gyfer y cyfarfod nesaf unwaith y bydd Rosy a Simon yn cymryd y camau a ddangoswyd ac roeddem yn well ymwybodol o'r wladwriaeth o ran yr amrywiol swyddogion dan sylw.

Ni chafwyd unrhyw fater pellach. Caewyd y cyfarfod yn 1945
Graham Tottle, Ysgrifennydd Anrhydeddus

LDPG COFNODION CYFARFOD 21/02/2013

Cynhaliwyd Cyfarfod Grŵp Amddiffyn Twyni Llandanwg am 18.30pm ddydd Iau, 21 Chwefror 2013 yn Llanfair a fynychwyd gan Colin Mackie, Ned Thomas, Jill Smith a Simon Lewis Jones. Derbyniwyd

ymddiheuriadau gan Graham Tottle, Rosy Berry, Lisa Brooks a David Lewis (Cymdeithas Eryri).

Datblygu'r Wefan Mae
cysylltiadau pellach wedi'u hychwanegu ac mae cyfieithu i'r Gymraeg yn mynd rhagddo.

Gwely Cobble.
Mae Simon LJ wedi ysgrifennu at Huw Davies (GCC) ynghylch y dyluniad gofynnol ar gyfer y gwely cobble arfaethedig. Beth yw carreg dderbyniol? Dywedodd Ned Thomas y gallai John Kerry gyflenwi cerrig o ffermydd lleol. A allwn ni roi bastionau creigiau ar waith?

Groynes.
Mae Simon LJ mewn cysylltiad Hope University, Lerpwl, am gyngor ar y groynes.

Cadeiryddiaeth.
Dywedodd Colin fod John Houliston wedi cytuno i ddod yn gadeirydd.

Dyddiad y cyfarfod nesaf
fydd Dydd Iau, 25 Ebrill 2013 am 6.30pm yn y Neuadd. (DS. Ni ddigwyddodd hyn.)

Cynllun Rheoli.
Paratowyd taenlen pro-forma a gofynnwyd i bobl geisio llenwi'r bylchau.

AOB.
Mae angen inni ymchwilio i Cobble Bed Design
Mae Mesur Cynulliad Cymru i ffurfio Adnoddau Naturiol Cymru gan CCGC ac Asiantaeth yr Amgylchedd.
Tynnwyd sylw at Gronfa Stiwardiaeth y Mr y Goron y gellir gofyn iddo ddarparu arian ar gyfer prosiectau bychain fel ein un ni.
Mae GCC yn mesur uchder tywod ar draeth Llandanwg bob 6 mis. Mae Maes Awyr Llanbedr yn cael ei ddosbarthu fel Parth Menter. A yw ASau yn gwybod y gallai fod yn llifogydd?


COFNODION CYFARFOD GRŴP LLANDANWG DUNES 22/11/12

Cynhaliwyd Cyfarfod o Grŵp Amddiffyn Twyni Llandanwg am 18.30pm ddydd Iau, 22 Tachwedd 2012 yn CMC Pensarn a fynychwyd gan Rosy Berry, Colin Mackie, Ned Thomas, Jill Smith a Simon Lewis Jones.

Roedd y cyfarfod yn dymuno i Graham dda; Roedd Rosy wedi paratoi cerdyn.

Cymerodd Simon LJ y Cofnodion.

Ymddiheuriadauyn cael eu derbyn gan Graham Tottle a David Lewis (Cymdeithas Eryri).

Dymuna'r cyfarfod ddiolch i Mair Thomas am gyflenwi cynnwys Cymraeg ar gyfer y wefan.

Cynigiodd Colin M siarad John Houliston i holi a fyddai'n hoffi dod yn Gadeirydd y Grŵp.

Byddai Colin M yn cysylltu James Peckover i ddysgu pwy fyddai'n cymryd drosodd gan Roger Wilyman. (Mae Colin wedi gwneud hyn ac mae ein cysylltiad bellach yn Alice Lovegrove-Jones).

Gwely Cobble.
Mae Simon LJ wedi rhoi dwsin o luniau i Huw Davies (GCC) sy'n disgrifio'r math o freichiau sydd ar hyn o bryd ar hyd y traeth. Gallai'r rhain gynorthwyo Huw D i gadarnhau'r chwarel y bydd angen i ni ddod o hyd i ddeunyddiau ar gyfer y gwely cobble arfaethedig.

Groynes.
Bydd Simon LJ yn cysylltu Hope University, Lerpwl, i benderfynu a allent gynorthwyo gyda chynnig dylunio. Byddai hyn yn rhan o'r Cynllun Rheoli.

Gwefan.
Mae Colin M yn cadw'r wefan yn gyfoes ac yn cynnwys y cynnwys Cymraeg fel y'i cadarnheir. Roedd Simon LJ wedi paratoi rhestr o sefydliadau eraill y gallem gysylltu nhw, gyda rhai yn ddwyieithog.

Cyllid
Nid yw sefyllfa ariannol y Grŵp wedi newid yn 2,001.16p.

Cytunwyd y dylem ymgorffori 'newid yn yr hinsawdd' i'n nodau fel a ganlyn:
Rhoi cymorth cyntaf i'r twyni a chynorthwyo natur i adennill o'r difrod a achosir gan newid hinsawdd, tywydd gwael ac erydiad mynediad cyhoeddus.

Mae Mary Kate Jones, Cymdeithas Eryri, wedi bod mewn cysylltiad i gynnig cefnogaeth gwirfoddolwyr y Gymdeithas i gynorthwyo gyda gwaith ymarferol ar y twyni. Croesawodd y cyfarfod y cynnig hwn.

Daeth y cyfarfod i ben am 19.45pm. Dyddiad y cyfarfod nesaf fydd 21ain Chwefror 2013 am 6.30pm (lleoliad i'w gadarnhau).


Cyfarfod Cyffredinol, 20 Medi 2012
Cyfarfu'r grŵp yn 1830 ar 20 Medi yng Nghanolfan y Mynydd Cristnogol trwy ganiatd caredig y Cyfarwyddwr

Presennol: Graham Tottle, Rosy Berry, Sara, Lewis Jones, Jill Smith, Simon Lewis Jones, Eurig Hughes, David Lewis . Cytunwyd a llofnodwyd

1 o gofnodion y cyfarfod diwethaf, yn amodol ar y cywiriad y mae Huw Davies yn cynrychioli Cyngor Gwynedd.

2 Ymddiheuriadau
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Ned Thomas, a Colin Mackie.

3 Mater yn Codi: Trafodwyd isod

4 Adolygiad o'r cynllun Rheoli Traethlin.
Bydd Simon yn paratoi cynllun rheoli drafft.

5 Datblygiad y Cobble Bed Gwnaeth
Simon adrodd ar gynnydd parhaus gyda'r Cyngor Cefn Gwlad (Isabel Griffiths). Dywedodd Eurig na fyddai'n anodd caffael cloddfeini golchi yn lleol [SLJ]
Cytunwyd y byddem yn gobeithio cyflwyno cynllun ar gyfer ymestyn y gwely cobble. Byddai Graham yn paratoi dogfen ar frys ar gyfer teledu y BBC 'One Show yn ceisio cefnogaeth gan wirfoddolwyr [GT]

5 Cyllid Mae
gennym ni 2001.16

6 Gwefan
Bydd Graham yn trafod gyda Mair Thomas fersiwn bosibl o'r wefan yn y Gymraeg.
Mae angen inni ofyn dolenni gwe i sefydliadau gydag amcanion sy'n debyg i'n cwmpas, fel y gellir hyrwyddo ein gweithgareddau'n eang.

7 Ffensio
Mae'r ffens wedi bod yn llwyddiannus, mewn gwirionedd mor llwyddiannus ei fod yn cael ei gladdu'n raddol yn y tywod. Mae angen mwy o gefnogaeth ond dywed yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol y gallai'r gost fod yn rhy uchel efallai. Byddai Graham yn ysgrifennu at swyddfa ranbarthol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dweud bod y cyhoedd yn cael mynediad i'r ardal ac yn awgrymu gweithredu ee i blanhigion planhigion. Byddai'n e-bostio Rhodri Morgan [GT]

8 Tystiolaeth o gynnydd yn y mr.
Buom yn trafod moch Mochras evidence.br Fel arfer, mae gwirfoddolwyr Cymdeithas yr Wyddfa yn gweithio yn y mynyddoedd ond roeddent wedi gweithio yn y Friog ac efallai y byddent yn barod i weithio gyda ni.

9 Swyddog Pwyllgor
Roedd Mark Downey yn dymuno sefyll o'r neilltu fel cadeirydd ond roedd yn falch o barhau fel aelod. Efallai y byddwn yn ystyried pobl eraill posibl gan gynnwys rhywun sy'n siarad Cymraeg. Gwahoddir John Houliston i'r cyfarfod nesaf.

10 Nodau a Fwriadwyd.
Ychwanegir at y testun "Rhowch gymorth cyntaf i'r twyni a chynorthwyo natur i adennill rhag y difrod a achosir gan dywydd gwael ac erydiad mynediad cyhoeddus" i gynnwys "effeithiau newid yn yr hinsawdd".

Ni chafwyd unrhyw fater pellach. Caewyd y cyfarfod yn 1945

11 Y Cyfarfod Nesaf Cydymffurfiwn
eto ar 22 Tachwedd yn 1830 yng


Nghyfarfod Cyffredinol CMC , 7 Mehefin 2012
Cyfarfu'r grŵp yn 1830 ar 7 Mehefin yng Nghanolfan y Mynydd Cristnogol trwy ganiatd caredig y Cyfarwyddwr

Presennol :Graham Tottle, Rosy Berry, Jill Smith, Colin Mackie, Ned Thomas, John Wynne, Jenny Wynne, Ben Wynne, Simon Lewis Jones, Dafydd Roberts, Asiantaeth yr Amgylchedd.

Byddwn yn colli David Robinson a'n barn ni yw Alison.
Roeddem yn gobeithio y byddai Roger Wilyman yn dal i fod gyda ni. Cytunwyd a llofnodwyd

1 o gofnodion y cyfarfod diwethaf , yn amodol ar y cywiriad y mae Huw Davies yn cynrychioli Cyngor Gwynedd.

2 Ymddiheuriadau Mae Alison Robinson wedi ysgrifennu i ddweud ei bod yn gadael y Pwyllgor ond yr hoffai gadw mewn cysylltiad fel un o "Ffrindiau Llandanwg". Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Gaerwyn Roberts, Anne Hughes a Tim Bush.

3 Mater yn Codi: Trafodwyd isod

4 Adolygiad o'r cynllun Rheoli Traethlin.
Croesawyd yn gynnes Mr Dafydd Roberts, pwy yw'r peiriannydd sy'n bennaf gyfrifol am weithio'r aber yn Adran yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn yr ardal hon. Mae wedi bod mewn cysylltiad datblygiad a hanes yr aber a blaen y mr ers sawl blwyddyn. Dywedodd ei fod yn croesawu'r cyfle hwn i gysylltu grwpiau fel ein henwau nad ydynt yn ymwneud lefel macro, ond y datblygiadau micro-lefel yn yr ardal. Dywedodd Simon Lewis Jones fod angen i ni roi un bennod y tu l i ni, byddai'r gwaith o leoli bls o laswellt a brwyn y gobeithiwn ni o gymorth i adeiladu'r tywod yn y twyni. Erbyn hyn roedd un o'r bls wedi cael ei symud yn llwyddiannus; roedd y gweddill wedi amsugno dŵr ac wedi suddo i'r tywod. Mynegodd Mr Roberts rybudd bod torri rheolau'r SSS I yn drosedd. Ond roedd yn gobeithio y gallem symud ymlaen ar flaenau eraill. Roedd rheoli hyn yn gorwedd gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru - Cyngor Cefn Gwlad Cymru, ac maent yn gyflym i weithredu hyd yn oed ar doriadau cofnodion.

4.1 Rebuilding of the Groynes.
Holodd Rosy Berry a oedd hyn yn dderbyniol. Dywedodd Mr Roberts nad yw'r penderfyniad yn yr achos hwn yn gorwedd gyda CCGC. Mae cynhaliaeth y prif fwrw dwr bellach wedi'i neilltuo i Asiantaeth yr Amgylchedd, a'u hymrwymiad gorfodol yw sicrhau diogelwch parhaus y cyhoedd. Nid oes ganddynt gynlluniau ar unwaith ar gyfer ei ddatblygiad. Mewn trafodaeth, nodom fod y polisi diofyn ar gyfer yr ardal gyfan ar gyfer adlinio wedi'i Reoli; Nododd Mr Roberts nad oedd hyn yn eithrio ail-alinio ymhellach i'r mr. Byddai angen cynlluniau rheoli yn l y gofyn yn y Cynllun Rheoli Traethlin ar gyfer datblygiad tebygol yr aber mewn 20 mlynedd, fel y trafodwyd yn dda. Rhoesom wybod bod llifogydd o'r briffordd a'r arglawdd eisoes wedi'u cofnodi yn y 1970au a'n prif bryder yw sicrhau amddiffyn yr aber rhag gweithredu'r gwynt. [GT: A yw hyn yn wir felly? Ydyn ni'n deniers cynhesu byd-eang?]. Dywedodd Simon mai ei ddealltwriaeth oedd y byddai datblygiad y groynes yn dibynnu ar gymeradwyaeth CCGC. Efallai y bydd angen 30K, neu o bosibl, ac mae hyn yn ymddangos yn rheswm dibwys dros wrthod y gwariant o'i gymharu symiau enfawr a gyflawnwyd ee i reef y Borth. Cytunodd Mr Roberts a dywedodd fod y defnydd o groynes, ee o gwmpas Abermaw, wedi'i ddeall yn dda ac yn llwyddiannus.
Cododd John Wynn gyfarwyddebau'r Gymuned Ewropeaidd i warchod / ymestyn cynefinoedd morfa heli. Roedd Daffyd Roberts yn cydnabod hyn ac esboniodd fod y gweithgaredd hwn yn cael ei ledaenu'n eang ac yn annhebygol o effeithio ar yr aber.

4.2 Datblygiad Gwelyau Cobble
Cytunwyd y byddem yn gobeithio cyflwyno cynllun ar gyfer ymestyn y gwely cobble. Awgrymodd Mr Roberts ein bod yn ail-wneud cais ond byddai angen i ni fynd i'r afael 'r materion dylunio. Bydd Simon Jones yn ysgrifennu Huw Davies ynglŷn chynnig Huw i helpu gyda'r dyluniad. Adeiladwyd y groynes yn wreiddiol i gynnwys a gwrthsefyll ymosodiad tonnau o'r morglawdd a fyddai fel arall yn ysgubo'r tywod i ffwrdd.
Dylem ddrafftio cynnig ee ar gyfer un grwn 18 modfedd o uchder a'i gyflwyno trwy Ystd y Goron. Gellid dilyn hyn gydag ymweliad ar y safle.
Soniasom am broblemau gyda maint y cerrig a theimlai Mr Roberts na ddylai hyn fod yn rhwystr sylweddol. Mae angen arian ar gyfer dod 'r cerrig i mewn.
Mynegodd Rosy Berry ein diolch am drafodaeth ddefnyddiol iawn. Awgrymwyd bod cronfa Asiantaeth yr Amgylchedd ar gyfer prosiectau cymunedol a bydd Mr Roberts yn gwirio a rhoi gwybod i ni fanylion.

5 Cyllid Mae gennym 2001.16

6 Gwefan Croesewir
y wefan yn gyffredinol, ond mae angen Colin Mackie o ddeunydd newydd fel y gellir cynnal diddordeb a sylw.

7 Busnes arall,
dywedodd Rosy Berry fod pobl sy'n gwyliau sy'n treisgar ar y safle yn parhau i fod yn broblem fawr oherwydd diffyg ffens.

Cytunom i gylchredeg y cofnodion yn ehangach.

Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, caewyd y cyfarfod yn 2000.
Rydym yn cwrdd eto ar 20 Medi ym 1830 yn CMC.

Cyfarfod Cyffredinol, Mawrth 8fed 2012
Cyfarfu'r grŵp yn 1830 ar 8 Mawrth yn Llanfair Pentref Yn

bresennol: Chris Tutton, Graham Tottle, Rosy Berry, Lisa Brooke, Cynghorydd Caerwyn Roberts, y Cynghorydd Eurig Hughes, Jill Smith, Colin Mackie a Simon Lewis Jones. Croesawyd y Cynghorydd Caerwyn Roberts, a'r Cynghorydd Eurig Hughes.
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mark Downey, Ned Thomas, John a Ben Wynne, David Lewis a'r Robinsons. Fe wnaethom ni oll ein dymuniadau gorau i David, sydd yn ddifrifol wael.
Gwahoddwyd y ddau westai, tair siop a dau fwytai yn yr ardal i'r gymdeithas ond heb eu troi i fyny. Byddai Graham yn ceisio mynd ar drywydd hyn gan y gallai eu cysylltiadau phobl yn lleol fod yn bwysig iawn [GT]

1 Cytunwyd a llofnodwyd cofnodion y cyfarfod diwethaf, yn amodol ar y cywiriad y dylai "rosa japonica" ddarllen "rosa rugosa".

2 Mater yn Codi:
Cysylltiadau Mae angen inni gydosod enwau pobl mewn meysydd allweddol a chysylltu hwy yn bersonol (a allai Rosy a Simon adael i'r ysgrifennydd gael manylion) [SLJ, RB]

Asiantaeth yr Amgylchedd. Roedd Chris wedi cysylltu Meic Davies a Graham Mabel Logan. Bydd Graham yn anfon gwybodaeth gefndirol am y grŵp a'n hamcanion i Meic Davies a'i wahodd i'n cyfarfod nesaf.

Dyfyniad o TQ: Evans i'w roi i CCGC ac East Y Goron. Efallai y bydd gan Mr Evans rai clogfeini addas ar gyfer y cobbles nawr o'i waith ym Mlaenau Ffestiniog. Fe fyddem yn gofyn i Ned gadarnhau'r sefyllfa ddiweddaraf gyda Mr Evans. [NT] Roedd

Eurig yn teimlo y gellid casglu clogfeini i'w defnyddio ar ochr morlyn y dwyn yn lleol ac y byddai eu gosod yn gymharol syml. Awgrymwyd y dylai hyn fod yn rhan o Gynigion y Cynllun Rheoli.

Gwaredu coed Nadolig - mae Simon wedi cysylltu ag Adran Amgylchedd y Cyngor sydd wedi cytuno i'w symud ymlaen.

Gwaredu'r bls. Mae dyfarniad CCGC yn eu herbyn yn ymddangos yn ddadleuol, ond mae'n rhaid i ni ddilyn eu cyfarwyddiadau a chael gwared ar y bls, sydd bellach yn ddwriog ac wedi'u rhannu'n syth i'r tywod. Mae Barry Davies wedi cadarnhau bod byrddau mynediad y traeth yn cael eu tynnu yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 26 Mawrth, yna byddai Simon yn cysylltu Ned ac Eurig i gael gwared ar y bls. Gellir darparu arian gan y Grŵp a / neu CCGC. [SLJ]

Nid oes gennym fewnbwn peirianneg cymwys da ar gyfer Cynnig y Cynllun Rheoli ac rydym yn ceisio cael myfyriwr o Fangor i helpu gan adran Bioleg y Mr [RB] Yr Athro Richardson, Pennaeth Gwyddorau Ysgol y Cefnfor, wedi ymateb i Rosy yn dweud ei fod wedi cylchredeg ei nodiadau ymhlith rhai o'r staff a oedd yn gweithio ar lanfeydd heli a thwyni tywod a gallent gynnig cymorth. Dyrannwyd MSc eleni eisoes, ond gellir cynnig un y flwyddyn nesaf.

3 Cyllid - cawsom 2013.16 yn y banc.

4 Rhestr o'r nodau bwriadedig.
Adolygwyd y nodau a gofnodwyd yng nghyfarfod mis Ionawr ac ar yr agenda. Maent yn parhau i ymgeisio a byddant yn cael eu cynnwys ar y wefan. Maent yn cynnwys 6 penawd mawr a 13 o gamau penodol.
Ein nodau uniongyrchol yw:
4.1 Cynnal holl ffensys ac arwyddion.
4.2 Amddiffyn ochr y morlyn.
4.3 Symudwch y clogfeini ar ochr y morlyn yn uwch i fyny'r twyni.
4.4 Ymchwilio i'r posibilrwydd o groyne ar ochr y mr a phrofi ei heffeithiolrwydd.

Roedd 5 Cobble Bed Huw Davies o CCGC wedi cynnig i Chris fraslunio amlinelliad dylunio sawl blwyddyn yn l i ailosod y gwely cobble. Mae Simon wedi ysgrifennu a chyflwyno Huw Davies ond ni dderbyniwyd ateb hyd yn hyn. Teimlai y byddai Huw Davies efallai'n fwy ymatebol unwaith y byddai'r mater bls wedi'i ddatrys. [SLJ]

6 Gwefan LDPG. Cyflwynodd Colin y drafft presennol a gafodd ei edmygu'n fawr. Cytunwyd y dylid ei agor ar y safle net ar 10 Mawrth, a chroesewir sylwadau, awgrymiadau ac ati gan aelodau. Bydd y rhestr o gyfeiriadau cyswllt e-bost yn cael ei dorri i lawr i un.

7 rhestrau cylchrediad LDPG. Dosbarthwyd y rhain i'w cywiro yn l yr angen.

8 Amgylchedd. Mae'r ffensys palu castaidd mewn llawer o ardaloedd a gynhelir gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn y twyni bellach wedi'u toddi mewn tywod fel ei fod yn hawdd camu ymlaen. Er bod hyn yn llwyddiant problem, roedd pobl a chŵn bellach yn cael mynediad hawdd i'r ardal warchodedig. Fe fyddem yn mynd i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i awgrymu gweithredu, a hefyd yn ystyried adfer yr arwyddion sydd bellach wedi'u cuddio gan y tywod. Byddai'r Cynghorydd Roberts hefyd yn siarad gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae angen rhybuddion positif sy'n annog pobl i osgoi mynd i mewn ac niweidio'r ardal sydd wedi'i ffensio a rhoi esboniad o'r rhesymau. Noder bod cytuno ar hysbysiadau ffurfiol yn cymryd tua dwy flynedd.
Mae baw cŵn yn parhau i fod yn broblem fawr a byddai Eurig yn codi hyn yn y Cyngor Cymuned i wella gwaredu'r cynwysyddion. Gallwn roi hysbysiadau ar yr hysbysfwrdd maes parcio gan wneud y pwyntiau hyn.

Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, caewyd y cyfarfod yn 2000.
Rydym yn cyfarfod eto ar 7 Mehefin yn 1830 yn CMC.

Graham Tottle, Ysgrifennydd Anrhydeddus.


15fed Rhagfyr, 2011
Cyfarfod i drafod materion yn ymwneud rheoli'r traeth yn Llandanwg.


Yn bresennol oedd:
Cynghorydd Gwynedd (Llanbedr a Llanfair) - Evie Morgan Jones (EMJ)
Grŵp Amddiffyn Twyni Llandanwg - Simon Lewis Jones (SLJ)
Ystad y Goron - Roger Wilyman (RW) o Jones Peckover
Cyngor Gwynedd - Barry Davies (BD) a Huw Davies (HD)
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - Rhodri Wigley (RhW)
CCGC - Arfon Hughes (AH), Isobelle Griffith (IG) a Catrin Owen (CO)

Roedd cadeirydd y cyfarfod yn Barry Davies a chofnododd Catrin Owen y cofnodion. Hysbysodd

Prif Bwyntiau
HD y cyfarfod fod Asiantaeth yr Amgylchedd wedi derbyn cyfrifoldeb yn ddiweddar am y wal concrid ym mhen deheuol twyni twyni ac yn ddelfrydol dylent fod wedi bod yn bresennol yn y cyfarfod.

Gofynnodd BD i bob grŵp egluro eu cyfrifoldebau o ran twyni Llandanwg:

Cyngor Gwynedd
Esboniodd BD mai dim ond agweddau amwynder yr ardal y mae'r Cyngor yn eu rheoli, sy'n cynnwys y blaendraeth sy'n cael ei brydlesu o Ystd y Goron. Maent yn rheoli'r arwyddion, y bloc toiledau, y Ffn Argyfwng a'r Maes Parcio, ac maent eisoes wedi llunio llwybr mynediad newydd o'r maes parcio drwy'r twyni i'r traeth yn Llandanwg.

Cadarnhaodd HD fod mn waith wedi'i wneud heb ragfarn gan y Cyngor yn Llandanwg. Roedd hyn yn golygu gosod bastion clogfeini i amddiffyn y twyni rhag tonnau oblic. Mae'r tywodllys bellach wedi'i gladdu'n llwyr gan dywod, ac felly credir ei fod wedi bod yn llwyddiant. Mae Cyngor Gwynedd hefyd yn ymgymryd monitro lefel traeth yn Llandanwg, sy'n dangos bod lefelau traeth yn amrywiol iawn.

Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC)
Eglurodd IG fod y twyni yn rhan o Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Morfa Dyffryn ac Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Pen Llyn a'r Sarnau.

Mae hyn yn golygu pe bai perchnogion neu ddeiliaid y SoDdGA a'r ACA yn dymuno gwneud gwaith fel y'i diffinnir ar y rhestr o 'Weithrediadau sy'n debygol o niweidio buddiant arbennig (OLDSI)' a gyflenwir i'r holl berchnogion / deiliaid yna mae'n rhaid iddynt roi hysbysiad ysgrifenedig i CCGC pwy sy'n gall naill ai gydsynio, cydsynio gydag amodau neu wrthod caniatu i'r gwaith fel y'i nodir yn Neddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd) a Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (fel y'i diwygiwyd).

Yn ogystal, os yw perchnogion yn dymuno ymgymryd gwaith yn yr ACA, yna mae'n rhaid asesu a yw'n debygol o gael effaith sylweddol ar ei ben ei hun neu ar y cyd ag unrhyw gynlluniau neu brosiectau eraill fel y'u nodir yn Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010.

Mae CCGC wedi ysgrifennu Datganiad Rheoli Safle (SMS) a disgrifiad o'r safle ar gyfer SoDdGA Morfa Dyffryn y gellir ei ddarparu i'r Grŵp trwy wefan CCGC.

Cam Gweithredu: IG i anfon dolenni gwe at y dogfennau swyddogol (mapiau, dyfyniadau, SMS, rhestr PDO) ar gyfer SoDdGA Morfa Dyffryn ac ACA Pen Llyn a'r Sarnau.

Hefyd, rhoddodd CCGC ddisgrifiad cryno o sut mae SoDdGA yn cael eu creu. Eglurodd IG, o fewn yr hyn a elwir yn 'faes chwilio', y mae sawl un ohonynt yng Nghymru, yr enghreifftiau gorau o ardaloedd chynefinoedd a rhywogaethau o bwysigrwydd cadwraethol (fel y'u diffinnir yn y canllawiau Cydbwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC) ar gyfer y safle dewis meini prawf dethol) ar gyfer dynodi SoDdGA. Mae gan CCGC wybodaeth am y diddordeb gwyddonol o fewn SoDdGA Morfa Dyffryn a gellir darparu hyn i Grŵp Amddiffyn Twyni Llandanwg.

Rhoddodd AH amlinelliad o'r syniad gwyddonol cyfredol ar reoli twyni a phroblemau dros sefydlogi twyni. Eglurodd AH, ers y 50au a'r 60au, bu gostyngiad sylweddol mewn symudedd tywod a thwyni noeth mewn systemau twyni tywod yn y DU ac Ewrop yn gyffredinol. Credir bod hyn yn gysylltiedig ffactorau megis llygredd aer a dyddodiad nitrogen dilynol, ffactorau hinsoddol fel gaeafau gwlypach cynhesach sy'n caniatu i blanhigion dyfu am gyfnodau hwy a phridd i ddatblygu, a diffyg amodau gwyntog. Mae'r gostyngiad hwn mewn symudedd tywod a thwyni noeth yn arwain at golli cynefin sydd hefyd yn cefnogi nifer fawr o blanhigion ac infertebratau sy'n dibynnu ar gynefinoedd olynol cynnar a thywod ln, ac felly mae'n fygythiad sylweddol i fioamrywiaeth systemau twyni yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae CCGC yn trefnu caniatd mynediad i ymgynghorydd geomorffolegol ymweld 10 o dwyni tywod ledled Cymru - gan gynnwys Morfa Harlech a Morfa Dyffryn. Bydd yr ymgynghorydd yn llunio cynigion i ail-ffosio twyni ac mae hefyd yn ceisio deall pam fod rhai systemau yn fwy symudol nag eraill.

Nododd HD y gellid cynnal dim ond twyni tywod sy'n dad sefydlogi mewn rhai safleoedd ee Harlech, gan fod twyni mewn mannau eraill yn gweithredu fel amddiffynfeydd rhag llifogydd.

Gofynnodd SLJ faint o dywod a gafodd ei dynnu oddi ar lagwn Mochras yn ystod y gwaith carthu. Rhoddodd IG amlinelliad o'r gwaith carthu yn y morlyn ac eglurodd fod yr holl dywod wedi'u carthu yn cael eu gosod ar y Bar Newydd yn y gobaith y byddai'n cael ei olchi tuag at dwyni Llandanwg ac yn gweithredu fel maeth twyni. Ar gyfer gweithrediadau carthu yn y dyfodol, gofynnodd HD y dylid cynnal arolwg topograffig o'r ardal cyn ac ar l y dreillio fel y gellid cyfrifo faint o ddeunydd a ddileu.

Ychwanegodd IG fod Parc Cenedlaethol Eryri bellach yn rheoli'r GNC yn Morfa Harlech a Morfa Dyffryn trwy Femorandwm Cytundeb gyda CCGC. Y Warden yn ardal Llandanwg yw Ifan Jones.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Dywedodd RhW mai ychydig iawn o bobl sy'n mynd i mewn i'r twyni, a theimlai ei fod yn beth da. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyfrifol am yr ardal o'r ramp mynediad concret, y tu hwnt i'r Eglwys ac ychydig gan dir y Goron ar ddiwedd ffin 'Maes'. Maen nhw hefyd yn berchen ar y cae o'r enw 'y Maes'. Mae pobl yn cerdded ac yn cerdded eu cŵn ar y Maes gan ei fod yn dir mynediad agored. Mae dwy gerdded i'r traeth o'r Maes. Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyfrifol am y porth, ffens, llwybrau bwrdd ac arddulliau ar eu tir. Mae tenant yn twyllo'r Maes. Canfuwyd bod cerddwyr cŵn yn torri'r ffens casten i ganiatu i'w cŵn redeg ar l cwningod. Nid yw hyn yn digwydd yn aml iawn.

Yn ystod y gaeaf 2001, daeth storm i ffwrdd o'r ffens, digwyddodd yr un peth y flwyddyn nesaf. Yn y flwyddyn ddilynol daeth contractwyr i mewn i helpu'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i osod ffens newydd, a fyddai'n caniatu i ddŵr lifo drosto. Mae Grŵp Diogelu Twyni Llandanwg (LLDPG) wedi helpu'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i osod ffens casten sydd chaffael tywod. Nid oes gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gynllun rheoli ar gyfer y safle ond mae gan CCGC ganllawiau ac argymhellion da ar gyfer y safle ac felly maent yn gweithio o dan y rhai hynny.

Ystad y Goron
Dywedodd RW fod y Goron yn berchen ar y blaendraeth hyd at arwydd dŵr uchel ac ardal ychwanegol o'r twyni. Esboniodd RW fod Ystd y Goron yn dirfeddiannwr anweithgar, gan nad ydynt yn gwneud unrhyw beth i reoli eu llinell derfyn gan ei bod yn newid yn rheolaidd gyda chredyd ac erydiad.

Roedd RW yn ymwneud sut y ffurfiwyd grŵp Amddiffyn Twyni Llandanwg a bod cam 1 o waith i amddiffyn y twyni: plannu planhigion a ffensys tywod wedi eu cwblhau. Nododd fod lefel y tywod wedi cynyddu ar ochr y mr o'r twyni ond bod mannau gwan o hyd i'r gogledd o'r tŷ cychod lle y gosodwyd y bls mwyaf diweddar. Holodd RW am gam nesaf y gwaith i warchod y twyni.

Grŵp Diogelu Twyni Llandanwg (LLDPG)
Roedd SLJ yn ymwneud bod Grŵp Gwarchod y Twyni wedi gwneud llawer o waith ar y twyni, er gwaetha'r anawsterau o gael cyllid, a bod wedi canfod bod llawer o ymchwil wedi'i wneud ar systemau twyni eraill y cawsant eu cael yn anodd fel y mae ar y rhyngrwyd ar ffurf PDF.

Mae Stad y Goron wedi rhoi arian i mewn i'r grŵp twyni ac mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi rhoi amser i'r grŵp. Mae'r grŵp lleol wedi bodoli ers 10 mlynedd ac roedd SLJ yn teimlo bod ganddynt rl i'w chwarae wrth roi gwybod i bobl leol am lifogydd, newid yn yr hinsawdd a lefelau mr yn codi. Mae SLJ yn teimlo bod ganddynt lawer o gyfrifoldeb dros grŵp bach, a bod llawer o faterion megis cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd.

Paneli Dehongli
Gofynnodd EMJ a oes unrhyw fath o ddehongliad yn nhwyni Llandanwg. Teimlai, oherwydd bod y twyni yn hygyrch iawn oherwydd bod y maes parcio yn agos iawn i'r twyni, byddai'r lleoliad hwn yn ddelfrydol ar gyfer rhai paneli sy'n esbonio pam eu bod yn bwysig. Gofynnodd hefyd a oes cownter pobl yn y maes parcio. Cadarnhaodd BD nad oedd unrhyw ddyfais o'r fath ar waith ond y gellid cael amcangyfrif o'r hyn a gasglwyd yn y peiriant tocynnau parcio. Nododd EMJ fod llawer o ymwelwyr yn parcio ar ymyl y ffordd yn lle talu yn y maes parcio, felly gallai unrhyw amcangyfrif fod yn is na'r nifer gwirioneddol o bobl sy'n ymweld.

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Ystad y Goron a'r Grŵp Gwarchod Twyni wedi trafod yn flaenorol gosod paneli i fyny yn y twyni - efallai un yn y maes parcio a dau yn y twyni i dynnu sylw at bopeth y mae'n rhaid i'r safle ei gynnig.

AH Awgrymodd y gallai gymryd hyd at ddwy flynedd i ddylunio a chynhyrchu unrhyw baneli, ac yn y cyfnod hwnnw bydd newid sylweddol i'r cyrff amgylcheddol (CCGC, EAW a CCC) sy'n debygol o gael eu cyfuno i un corff amgylcheddol. Felly, os gofynnir am arian i greu'r arwyddion gan un o'r cyrff hyn dylid ei symud ymlaen cyn gynted ag y bo modd.

Dywedodd SLJ na fyddai'r hyn sy'n berthnasol i Morfa Harlech a Morfa Dyffryn, o ran diddordeb gwyddonol a chymeriad y safle, yn gallu gwneud cais uniongyrchol i Landanwg, felly mae'n anodd gwybod beth i'w roi ar yr arwyddion, ond un posibilrwydd fyddai canolbwyntio ar effaith cynnydd yn lefel y mr ar y twyni a'r ardal gyfagos. Dywedodd SLJ fod y llai yn llofnodi'n well ac yn gofyn am eglurhad ynghylch yr hyn a ddylai fynd ar yr arwyddion. Dywedodd RhW, os oes gormod o ysgrifennu ar yr arwyddion, mae'n debyg na fydd pobl yn eu darllen, ac awgrymodd y dylai pob sefydliad ysgrifennu'r hyn y maent yn ei feddwl ddylai fod ar y paneli a chyflwyno'u syniadau yn y cyfarfod nesaf.

Mae BD yn rhoi sylwadau ynghylch y taliad sy'n cael ei brosesu gan Wynedd i Ystad y Goron. Dywedodd RW y byddai cyfran o'r arian hwn yn ei chael hi'n l i Gymru fel rhan o Gronfa Stiwardiaeth Forol y Cynulliad. Yn y cyfamser byddai cais i'r Goron ar gyfer cronfeydd cam dau yn debygol o gael ystyriaeth ffafriol. Eglurodd HD

Big Bales
, mewn cyfarfod gyda'r LLDPG ar l gosod y bls cychwynnol, ei fod wedi cynghori'r grŵp bod angen llythyr o ganiatd gan CCGC arnyn nhw i ymgymryd 'r math hwn o waith. Fodd bynnag, roedd y grŵp wedi anwybyddu'r cyngor hwn ac wedi gosod 6 br yn y twyni eto heb ganiatd.

Eglurodd SLJ fod gan ffermwr lleol (tenant yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol) rai bls lleol a bodent wedi trefnu rhoi rhai yn y twyni i weld beth fyddai'n digwydd. Roedd y gwaith cychwynnol hwn wedi derbyn ymateb da yn lleol, ac felly trefnodd y Grŵp i roi 5 arall ar y twyni. Dywedodd SLJ nad oedd yn bwriadu ymgymryd 'r gwaith heb ganiatd ac, yn y lle cyntaf, nad oedd wedi bod yn ymwybodol bod y gwaith wedi digwydd.

Nododd HD fod y broses o gael caniatd yr un peth i bawb ee Cyngor Gwynedd, YG a'r LLDPG; mae angen i bawb weithio o dan lythyr o ganiatd ar gyfer gweithgareddau a restrir yn OLDSI cyn iddynt ymgymryd gwaith ar SoDdGA.

Esboniodd RhW, wrth weld yr ail lot o fls wedi'u gosod yn y twyni, yn enwedig yr un yn y fynedfa i'r coridor mynediad, ei fod wedi gofyn i'r ffermwr ei ddileu.

Eglurodd AH mai gwrthwynebiad CCGC i'r bls yw y gallant ddod rhywogaethau ymledol i'r twyni, bod rhoi bls ar y twyni yn PDO ac felly mae angen llythyr o ganiatd, a bod y bls yn pydru a rhyddhau maetholion yn y twyni tywod ni fyddai hynny yno yn naturiol. Nododd AH hefyd y gallai'r bls fod yn fater peryglon a rhwymedigaeth gyhoeddus, a'i fod yn ymwybodol bod bl wedi'i ganfod yn llosgi ar y mr oddi ar Ynys Mn y bu'n rhaid i Gwylwyr y Glannau ei ddileu oherwydd ei fod yn berygl llongau.

Roedd Cyngor Gwynedd yn cydymdeimlo 'r LLDPG yn dweud eu bod yn deall y rhwystredigaeth y gall y grwpiau gwirfoddol eu cael, a dywedodd ei bod yn glir bod y bls yn cael eu rhoi yno gyda bwriadau da. Cytunodd pawb fod brwdfrydedd y grŵp yn hynod werthfawr.

Y Ffordd Ymlaen

Bales
Dywedodd RW, fel y tirfeddiannwr, y byddai Ystd y Goron yn dymuno gweld y bls yn cael eu tynnu oherwydd nad oeddent wedi cael caniatd ac o ystyried cyngor a sylwadau'r parton eraill dan sylw.

Dywedodd EMJ nad oedd yn debygol o gael gwared ar y blau yn hawdd oherwydd eu pwysau a'u safle y tu l i'r ffens. Gofynnodd SLJ a allent dorri'r cywell fr a gadael i'r deunydd golchi i ffwrdd. Fodd bynnag, dywedodd CCGC na fyddai hyn yn briodol gan y byddai'r gweddillion planhigion yn dal ar y ffensys sy'n eu pwyso i lawr a allai achosi iddynt gael eu difrodi neu eu golchi i ffwrdd. Cynigiodd AH darn meddal neu dractor CCGC i gael gwared ar y bls. Cynigiodd BD gyfrannu tuag at y gost o gael gwared ar y bls, ee diesel ac amser.

Groynes
Gofynnodd EMJ am y cae grug pren ac a ddylid tynnu'r gweddillion neu efallai eu hadnewyddu yn llawn hyd yn oed. Dywedodd HD fod cyfrifoldeb Asiantaeth yr Amgylchedd yn debygol o faes y grwyn (gan ei fod yn cael ei hadeiladu'n wreiddiol gan Awdurdod Afonydd Cenedlaethol - rhagflaenydd yr Asiantaeth), ac y gallai eu hail-osod fod yn nod na ellir ei gyrraedd oherwydd y gost o gynnig o'r fath. Yn lle hynny, dywedodd HD y gallai'r rhan o draeth sy'n cael ei ollwng yn ei greg, o bosib o ganlyniad i ailsefydlu'r grib twyni deunydd traeth ar l torri, gael ei fwyta gyda mwy o glychau er mwyn rhoi mwy o amddiffyniad i'r twyni o tonnau . Cytunwyd y byddai HD yn rhoi disgrifiad o ddyluniad y gwely arfaethedig cobble hwn.

Roedd AH yn dymuno nodi bod argymhellion polisi Cynllun Rheoli Traethlin 2 ar gyfer Twyni Llandanwg yn 'Adfywiad Rheoledig' dros y tri chyfnod, ac efallai y byddai hynny'n anodd dod o hyd i arian ar gyfer amddiffyn yr arfordir yn yr ardal.

Caniatd
Awgrymodd AH y dylid llunio cynllun rheoli Twyni Llandanwg a allai ymestyn dros nifer o flynyddoedd. Unwaith y cytunwyd ar y cynllun, ni fyddai angen i'r Grŵp gael caniatd i ymgymryd phob elfen o'r cynllun.
Yn ogystal, dylid nodi na all CCGC gyhoeddi llythyr o ganiatd i'r grŵp gan nad ydynt yn berchennog neu'n feddiannydd unrhyw dir yn y SoDdGA. Yn y dyfodol, bydd yn rhaid i'r grŵp lleol fynd drwy'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu Ystad y Goron os ydynt am wneud unrhyw waith. Gofynnodd BD i SLJ gysylltu 'i hun a CCGC cyn unrhyw waith a wnaed yn y dyfodol.

Cyfarfodydd yn y Dyfodol
Teimlwyd y byddai'n ddefnyddiol ail-ymgynnull bob blwyddyn neu chwe mis.

Busnes arall
Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofyn am gyngor ar beth i'w wneud gyda'r Rose Rosa rugosa Siapan ar eu tir yn Llandanwg. Eglurodd IG fod y planhigyn yn ymledol iawn ac mae'n well ei ddileu, ac ychwanegodd AH bod lledaenu'n fwriadol R. rugosa yn drosedd o dan Atodlen 9 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd). Cynigiodd CCGC ymchwilio i gytundeb rheoli gyda'r Ymddiriedolaeth i helpu gyda chost y gwaith.

Catrin E Owen, Swyddog Cadwraeth, Meirionnydd
20/12/2011

Dolenni i ddogfennau ar-lein:

1. Map Safleoedd Gwarchodedig Rhyngweithiol: Map Safleoedd
2. Rhestr Hysbysiad, Dyfyniad a Henebion SoDdGA Morfa Dyffryn : Morfa Dyffryn
3. Dogfennaeth Swyddogol ar Ben Llyn a ' ACA Sarnau: Pen Llyn


Adroddiadau Cynharach